Helsehjelp til personer med rusproblemer (Heftet)

Forfatter:

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501602
Kategori: Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helsehjelp til personer med rusproblemer

Boka gir en framstilling av hvordan rusproblemer kan forstås og identifiseres og belyser hvordan helsepersonell kan yte helsehjelp.

Helsehjelp til personer med rusproblemer er delt inn i tre deler. Del 1 presenterer perspektiver på rusproblemer og helsehjelp, del 2 tar for seg ulike behandlingstilnærminger, og del 3 omhandler tiltak, hjelp og støtte. Ønsket er å bidra til en nyansert forståelse av og kunnskap om rusproblemer, både de helsemessige konsekvensene og hva som skal og kan være god helsehjelp til personer med rusproblemer og deres familier. Sammen presenterer kapitlene dagens kunnskap og forståelser og diskuterer hva som kan ha betydning for de som er berørt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Stian Nissen Biong er professor i psykisk helsearbeid og ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap.

Han er sykepleier og har master- og doktorgrad i folkehelsevitenskap. Biong har arbeidet med personer med rusproblemer i Oslo kommune i om lag 20 år. Hans forskningsaktiviteter har vært knyttet til å utvikle kunnskap om innsideperspektivet ved alvorlig rusavhengighet, overdoser og selvmordsproblematikk. Biong deltar i planleggingen av en nordisk multisenterstudie om betydningen av sosiale nettverk i bedringsprosessene til personer med samtidig psykisk lidelse og rusproblemer. Han deltar også i utviklingen av nasjonal faglig retningslinje om avrusning i regi av Helsedirektoratet.
Siri Ytrehus er professor ved Diakonhjemmets høgskole, Institutt for sykepleie og helse, hvor hun arbeider med masterutdanningen i helsetjenester til eldre.
Marie Aakre er sykepleier med tilleggsutdanning i pedagogikk, statistikk og forskningsmetodikk, personaladministrasjon og ledelse, veiledning og helsefaglig etikk.
Hun er kjent for sitt arbeid knyttet til kreftomsorg og omsorg ved livets slutt, og var sentral i arbeidet med å etablere Kreftavdelingen og Seksjon lindrende behandling ved Regionsykehuset i Trondheim. Hun leder for tiden Rådet for sykepleieetikk i NSF, og er rådgiver og prosessveileder i VEV (Verksted for etikkvirksomhet) ved Unnik i Trondheim.
Ståle Alstadius har master i sykepleievitenskap og har jobbet innen rus og psykiatri siden 1986, bl.a. med overdoseoppfølging i Prosjekt Oppsøkende Helseteam i Oslo. Han er ansatt som spesialsykepleier ved Klinikk rus og avhengighet, Avdeling avhengighetsbehandling unge ved Oslo Universitetssykehus.
Sarah Ovidia Bjerknes er klinisk sosionom og utdannet sosionom fra Høgskolen i Oslo. Hun har videreutdanning i rusbehandling fra Diakonhjemmet og bred erfaring fra arbeid med rusrelatert problematikk siden 1998. Hun jobber nå som individualterapeut på en institusjon for dobbeldiagnoser innen TSB.
Jørgen G. Bramness er professor og forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Han har bakgrunn innen psykiatri og farmakologi.
Åse Christiansen er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og godkjent sykepleiefaglig veileder. Hun har etterutdanning i gruppemetode og kognitiv terapi. Åse Christensen har lang klinisk erfaring fra somatikk, psykiatri og ruspoliklinikk og har de siste fire år vært ansatt som Ruskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus.
Randi Ervik er kriminolog og høgskolelektor. Hun er programansvarlig for videreutdanning i rusproblematikk ved Diakonhjemmet høgskole. Ervik har lang erfaring fra rusfeltet innenfor undervisning, skadereduksjon, kompetanseutvikling og forskning.
Ayna B. Johansen har en PhD i klinisk psykologi fra Wayne State University i Detroit, USA. Hun arbeider som forsker ved Senter for Rus og Avhengighetsforskning og Centre for the Study of Mind in Nature, begge ved Universitet i Oslo. Hennes forskningsinteresser inkluderer mediabasert rusbehandling, arbeidsallianse, psykoedukative elementer, samt bruk av positiv identitet, mestringstillit og tilstedeværelse i behandling.
Sverre Nesvåg er Dr. Philos i sosialantropologi og arbeider som forskningsleder ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) og Førsteamauensis II ved Senter for rus av avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært ansatt ved Rogalandsforskning/IRIS og Rogaland A-senter og har 16 års erfaring fra rusmiddelforskning innen tema som det sosiokulturelle perspektivet på rusmiddelbruk og avhengighet og organisering av tjenester innen rusfeltet.
Jan Erik Skjølås er psykiatrisk sykepleier. Han har videreutdanning i økonomi og ledelse, veiledning og konsultasjonsmetodikk og tegnspråk. Skjølås har i en årrekke jobbet innen akuttpsykiatri, alderspsykiatri, psykoseproblematikk. Han jobber nå i Helse- og overdoseteamet i
Trondheim kommune.
Svein Skjøtskift er lege og spesialist i psykiatri. Han jobber som assisterende avdelingsdirektør ved avdeling for rusmedisin på Haukeland universitetssjukehus.
Anne Skoglund er utdannet sykepleier med mastergrad i folkehelsevitenskap. Hun har i flere år jobbet ulike steder innenfor lavterskel rus og helse, både som kliniker, fagansvarlig og leder. I hovedsak har hun vært tilknyttet Felttiltaket i Oslo kommune (smittervern, feltpleie og sprøyterom), og har også erfaring fra oppsøkende arbeid og fra medisinske sengeposter. Hun er bla.a. prosjektleder for Helseskolen, et lavterskel undervisningsopplegg rettet mot mennesker med omfattende rusmiddelavhengighet. Hun jobber i dag som assisterende institusjonssjef i Felttiltaket, Oslo kommune.
Knut Tore Sælør er sykepleier med videreutdanning i ”Rus- og avhengighetsproblematikk” og ”Rusavhengighet og psykisk lidelse” . Han har også mastergrad i ”Klinisk helsearbeid”. Fra 2003 har han jobbet i ulike avdelinger i psykisk helsevern for voksne, med en særlig interesse for rusbehandling for personer med samtidige rus- og psykisk helseproblemer.