Helsehjelp til personer med rusproblemer (Heftet)

Forfatter:

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501602
Kategori: Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helsehjelp til personer med rusproblemer

Boka gir en framstilling av hvordan rusproblemer kan forstås og identifiseres og belyser hvordan helsepersonell kan yte helsehjelp.

Helsehjelp til personer med rusproblemer er delt inn i tre deler. Del 1 presenterer perspektiver på rusproblemer og helsehjelp, del 2 tar for seg ulike behandlingstilnærminger, og del 3 omhandler tiltak, hjelp og støtte. Ønsket er å bidra til en nyansert forståelse av og kunnskap om rusproblemer, både de helsemessige konsekvensene og hva som skal og kan være god helsehjelp til personer med rusproblemer og deres familier. Sammen presenterer kapitlene dagens kunnskap og forståelser og diskuterer hva som kan ha betydning for de som er berørt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Stian Biong er sykepleier og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Biong har arbeidet med personer med rusproblemer i Oslo i om lag 20 år, og er nå ansatt som fagsjef for rusområdet i byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. Hans forskningsaktiviteter har vært knyttet til å utvikle kunnskap om innsideperspektivet ved alvorlige rusproblemer, overdoser og selvmordsproblematikk. Et særlig område for hans forskning er om bedringsprosesser (recovery) ved slike problemer.
Siri Ytrehus er professor ved Diakonhjemmets høgskole, Institutt for sykepleie og helse, hvor hun arbeider med masterutdanningen i helsetjenester til eldre.
Marie Aakre er sykepleier og kreftsykepleier med videreutdanning i personalledelse, pedagogikk, veiledning og helsetjenesteetikk. Hun har vært høgskolelærer, før hun i nærmere 20 år var oversykepleier ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital. Der var hun prosjektleder for etableringen av landets første hospice-enhet. Aakre har deltatt i flere offentlige utvalg, råd og prosjekter, blant annet som leder av Rådet for sykepleieetikk. Hun arbeider nå som seniorrådgiver, forfatter, foredragsholder og veileder i sykepleie, ledelse og anvendt etikk. I 2007 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden. I 2013 ble hun æresmedlem i NSF.
Ståle Alstadius er sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap, ansatt som spesialsykepleier ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, seksjon ung, Gaustad sykehus, Oslo Universitetssykehus HF. Alstadius har jobbet innen feltet rus og psykiatri siden 1986, blant annet med overdoseoppfølging i Prosjekt Oppsøkende Helseteam i Oslo.
Sarah Ovidia Bjerknes er klinisk sosionom med videreutdanning i rusbehandling og mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Hun har bred erfaring med rusrelatert problematikk fra spesialisthelsetjenesten. Bjerknes er i dag ansatt som behandler ved Drammen BUP.
Jørgen G. Bramness er spesialist i psykiatri og har en ph.d. innen farmakologi. Han er seniorforsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet HF, Hamar, og innehar en professor II-stilling i psykiatri ved Universitetet i Tromsø. Bramness har publisert mer enn 150 vitenskapelige artikler om rusmiddelbruk og psykiatri. I årene 2008–2016 var han direktør ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo.
Åse Christiansen har arbeidet i helsevesenet i 43 år og er nå pensjonist. Hun er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, godkjent sykepleiefaglig veileder og har etterutdanning i gruppemetode og kognitiv terapi. Christiansen har lang klinisk erfaring fra somatikk, psykiatri og ruspoliklinikk.
Randi Ervik er utdannet kriminolog og spesialpedagog. Hun er ansatt som førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo, hvor hun er programansvarlig for videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk. Ervik har lang erfaring fra rusfeltet, både med undervisning og personalveiledning, smitteforebyggende arbeid, skadereduksjon, forskning og kompetanseutvikling.
Ayna B. Johansen er psykolog med Ph.D. i klinisk psykologi fra Wayne State University, Detroit, USA, og jobber som forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo. Forskningsområdet er sosial motivasjon for atferdsendring, slik som selvhjelp, e-helse og psykoterapeutiske endringsprosesser. Johansen har jobbet innenfor feltet rusmiddellidelser og atferdsavhengighet i over 10 år, herunder med individual- og parterapi for personer med rusproblemer.
Sverre Nesvåg er Dr. Philos i sosialantropologi og arbeider som forskningsleder ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) og Førsteamauensis II ved Senter for rus av avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært ansatt ved Rogalandsforskning/IRIS og Rogaland A-senter og har 16 års erfaring fra rusmiddelforskning innen tema som det sosiokulturelle perspektivet på rusmiddelbruk og avhengighet og organisering av tjenester innen rusfeltet.
Jan Erik Skjølås er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og tilleggsutdanning i økonomi og ledelse, veiledning/konsultasjonsmetodikk og tegnspråk. I 2015 ble han utdannet forbedringsagent gjennom Helsedirektoratet. Skjølås er ansatt som seksjonsleder LEVE i stiftelsen Kirkens Bymisjon, Trondheim. Han har tidligere jobbet både innen akuttpsykiatri, alderspsykiatri, med psykoseproblematikk og i overdoseteam.
Svein Skjøtskift er spesialist i henholdsvis psykiatri og i rus- og avhengighetsmedisin, og er overlege ved Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus HF. Skjøtskift er styremedlem i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM) og medlem i Legeforeningens spesialitetskomité for rus- og avhengighetsmedisin.
Anne Skoglund er sykepleier med mastergrad i folkehelsevitenskap, ansatt som universitetslektor ved sykepleierutdanningen ved NTNU, Gjøvik. Hun har flere års erfaring fra ulike lavterskeltilbud innenfor rus og helse, både som kliniker, fagansvarlig og leder. I mange år var hun tilknyttet Felttiltaket i Oslo kommune (smittevern, feltpleie og sprøyterom). Hun har også erfaring fra oppsøkende arbeid og fra medisinske sengeposter.
Knut Tore Sælør er sykepleier med videreutdanning i ”Rus- og avhengighetsproblematikk” og ”Rusavhengighet og psykisk lidelse” . Han har også mastergrad i ”Klinisk helsearbeid”. Fra 2003 har han jobbet i ulike avdelinger i psykisk helsevern for voksne, med en særlig interesse for rusbehandling for personer med samtidige rus- og psykisk helseproblemer.