Helsehjelp til personer med rusproblemer (Heftet)

Forfatter:

Stian Biong og Siri Ytrehus

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202532635
Kategori: Helse- og sosialfag
Fag: Helse- og sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helsehjelp til personer med rusproblemer

Hvordan kan vi forstå og identifisere rusproblemer? Hva er god helsehjelp til personer som sliter med rusproblemer?

Mennesker med rusproblemer er en gruppe med stort behov for sammensatte tjenester over tid. Myndighetene øker satsingen på rusfeltet og peker på at ulike faggrupper må arbeide sammen om å skape et godt tjenestetilbud. Flere med rusproblemer har dessuten en psykisk eller somatisk lidelse, noe som setter store krav til det tverrfaglige samarbeidet.

I det tverrfaglige rusarbeidet legges det vekt på

• tidlig intervensjon overfor mennesker som står i fare for å utvikle rusproblemer
• et godt tjenestetilbud i institusjon og i kommunene
• tilgjengelighet, variasjon og helhet i tjenesteapparatet
• tilbud som fremmer mestring, sosial inkludering og en meningsfull hverdag

Helsehjelp til personer med rusproblemer gir en innføring i ulike teoretiske og praktiske perspektiver på rusproblemer og tar for seg ulike nivåer av helsehjelp til personer med rusproblemer. I denne andre reviderte utgaven blir det pekt på krav til nye tverrfaglige tilnærminger og ny kompetanse for å imøtekomme den økte satsingen på feltet.

Boken er primært skrevet for bachelor- og mastergradsstudenter i helse- og sosialfagene. Også de som jobber med rusproblematikk i praksisfeltet, vil kunne ha nytte av boken.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Stian Biong er sykepleier og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har arbeidet med personer med rusproblemer i Oslo i om lag 20 år, og er nå ansatt som fagsjef for rusområdet i byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. Biong har doktorgrad i folkehelsevitenskap. Hans forskningsaktiviteter har vært knyttet til å utvikle kunnskap om innsideperspektivet ved alvorlige rusproblemer, overdoser og selvmordsproblematikk. Et særlig område for hans forskning er om bedringsprosesser (recovery) ved slike problemer.

Siri Ytrehus er professor ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, og leder for Fagseksjon for tverrfaglige master- og videreutdanningsprogrammer ved instituttet. Hun er sykepleier og har doktorgrad i sosiologi. Ytrehus har spesialisert seg på forskning om velferdsspørsmål og kommunale helse- og omsorgstjenester. Tilbakevendende temaer i hennes forskning er eldreomsorg, boligpolitikk, organisering og utvikling av boliger og tjenester for utsatte grupper, familieomsorg og demens.

Marie Aakre er sykepleier og kreftsykepleier med videreutdanning i personalledelse, pedagogikk, veiledning og helsetjenesteetikk. Hun har vært høgskolelærer, før hun i nærmere 20 år var oversykepleier ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital. Der var hun prosjektleder for etableringen av landets første hospice-enhet. Aakre har deltatt i flere offentlige utvalg, råd og prosjekter, blant annet som leder av Rådet for sykepleieetikk. Hun arbeider nå som seniorrådgiver, forfatter, foredragsholder og veileder i sykepleie, ledelse og anvendt etikk. I 2007 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden. I 2013 ble hun æresmedlem i NSF.

Ståle Alstadius er sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap, ansatt som spesialsykepleier ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, seksjon ung, Gaustad sykehus, Oslo Universitetssykehus HF. Alstadius har jobbet innen feltet rus og psykiatri siden 1986, blant annet med overdoseoppfølging i Prosjekt Oppsøkende Helseteam i Oslo.

Sarah Ovidia Bjerknes er klinisk sosionom med videreutdanning i rusbehandling og mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Hun har bred erfaring med rusrelatert problematikk fra spesialisthelsetjenesten. Bjerknes er i dag ansatt som behandler ved Drammen BUP.

Jørgen G. Bramness er spesialist i psykiatri og har en ph.d. innen farmakologi. Han er seniorforsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet HF, Hamar, og innehar en professor II-stilling i psykiatri ved Universitetet i Tromsø. Bramness har publisert mer enn 150 vitenskapelige artikler om rusmiddelbruk og psykiatri. I årene 2008–2016 var han direktør ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo.

Åse Christiansen har arbeidet i helsevesenet i 43 år og er nå pensjonist. Hun er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, godkjent sykepleiefaglig veileder og har etterutdanning i gruppemetode og kognitiv terapi. Christiansen har lang klinisk erfaring fra somatikk, psykiatri og ruspoliklinikk.

Randi Ervik er utdannet kriminolog og spesialpedagog. Hun er ansatt som førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo, hvor hun er programansvarlig for videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk. Ervik har lang erfaring fra rusfeltet, både med undervisning og personalveiledning, smitteforebyggende arbeid, skadereduksjon, forskning og kompetanseutvikling.

Ayna B. Johansen (1976-2018), psykolog med Ph.D. i klinisk psykologi fra Wayne State University, Detroit, USA, forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo. Johansen forsket på sosial motivasjon for atferdsendring, slik som selvhjelp, e-helse og psykoterapeutiske endringsprosesser. Hun jobbet innenfor feltet rusmiddellidelser og atferdsavhengighet i over 10 år, herunder med individual- og parterapi for personer med rusproblemer.

Sverre Nesvåg er sosialantropolog og dr.philos. på en avhandling om alkoholkulturer i norsk arbeidsliv. Han har arbeidet med rusmiddelforskning siden 1987 og er i dag forskningsleder ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest). Tidligere har han vært forsker og leder ved Rogaland A-senter og forsker og forskningssjef ved IRIS. Nesvåg har vært leder og medlem i flere nasjonale arbeidsgrupper og utvalg og er tildelt flere priser for sitt arbeid.

Jan Erik Skjølås er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og tilleggsutdanning i økonomi og ledelse, veiledning/konsultasjonsmetodikk og tegnspråk. I 2015 ble han utdannet forbedringsagent gjennom Helsedirektoratet. Skjølås er ansatt som seksjonsleder LEVE i stiftelsen Kirkens Bymisjon, Trondheim. Han har tidligere jobbet både innen akuttpsykiatri, alderspsykiatri, med psykoseproblematikk og i overdoseteam.

Svein Skjøtskift er spesialist i henholdsvis psykiatri og i rus- og avhengighetsmedisin, og er overlege ved Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus HF. Skjøtskift er styremedlem i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM) og medlem i Legeforeningens spesialitetskomité for rus- og avhengighetsmedisin.

Anne Skoglund er sykepleier med mastergrad i folkehelsevitenskap, ansatt som universitetslektor ved sykepleierutdanningen ved NTNU, Gjøvik. Hun har flere års erfaring fra ulike lavterskeltilbud innenfor rus og helse, både som kliniker, fagansvarlig og leder. I mange år var hun tilknyttet Felttiltaket i Oslo kommune (smittevern, feltpleie og sprøyterom). Hun har også erfaring fra oppsøkende arbeid og fra medisinske sengeposter.

Knut Tore Sælør er sykepleier og jobber som førsteamanuensis i psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge der han er tilknyttet Senter for psykisk helse og rus. Hans forskningsinteresser inkluderer recovery, recoveryorienterte praksiser og erfaringskunnskap. Håp var tema for hans doktorgradsarbeid og har vært et faglig interesseområde siden. Han er glad i kvalitativ metode generelt, og autoetnografi spesielt.