Håndbok i helseinnovasjon (Heftet)

Forskningsbaserte råd og verktøy for å forme fremtidens helsetjeneste

Forfatter:

Thomas Hoholm og Kari Kværner (red.)

Om utgivelsen Håndbok i helseinnovasjon

Vi blir stadig eldre, flere får livsstilssykdommer og forventningene våre til helsehjelp øker. Til tross for voksende økonomiske rammer øker gapet mellom hva som er ønskelig og mulig, og hva det er nok penger til. Og den største utfordringen er et stadig større behov for arbeidskraft, med et enormt press på helsepersonell. Vi må tenke smartere om fremtiden, og basere utviklingsarbeidet på dokumenterte metoder og relevante erfaringer.

Denne boken gir deg verktøyene du trenger for å bidra til innovasjon i helsetjenesten. De praktiske rådene tar utgangspunkt i ulike perspektiver:

  • hvordan involvere menneskene som er berørt av tjenestene
  • hvorfor og hvordan ta de rette beslutningene underveis
  • råd om å navigere gjennom en offentlig anskaffelse
  • erfaringer med å dokumentere spor av endringer mens de skjer
De enkle og gode verktøyene bygger på forskningsbaserte samarbeidsprosjekter med store og små partnere fra kommuner, sykehus og næringsliv og akademia, både nasjonalt og internasjonalt. Håndbok i helseinnovasjon samler forskning utført av forskere fra Handelshøyskolen BI, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Institutt for informatikk ved Universitet i Oslo, Akershus universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus, samt erfaringer fra kommuner, sykehus og næringsliv. Forskerne og de andre partnerne har tilhørt Senter for fremtidig helse (C3), et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Forskningsrådet i perioden 2015-2023.

Redaktørene Kari Kværner og Thomas Hoholm er anerkjente forskere og innovatører i feltet. Med boken Håndbok i helseinnovasjon deler de effektive måter å stimulere til helseinnovasjon i praksis. Boken er nyttig både for deg som arbeider i kommunehelsetjenesten, i sykehus og i helseforvaltningen. Den er for deg som ønsker å skape gode helsetjenester og som vil vite mer om hvordan bidra til innovasjon og endring i helsesektoren.

Til toppen

Forfatter(e)

Margunn Aanestad er professor i informasjonssystemer ved Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og ved Institutt for informasjonssystemer, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder. Hun er sivilingeniør med spesialisering i medisinsk teknologi, og hennes ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo (2002) omhandler utfordringene ved å utvikle og innføre telemedisin i spesialisthelsetjenesten. Hun har redigert flere bøker om IKT-basert innovasjon i helsesektoren, og hun forsker på utvikling og innføring av pasient- og innbyggerrettede helsetjenester.

Thomas Hoholm er førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen BI. Han har utdanning fra Universitetet i Oslo og Lancaster University med fordypning i sosiologi og organisasjonsteori. Han skrev sin doktorgradsavhandling om organisering av innovasjonsprosesser i matindustrien (2009), og en revidert utgave ble publisert av Palgrave i 2011. Hoholms forskning dreier seg i stor grad om organiseringsprosesser relatert til innovasjon, kunnskap, læring, makt og koordinering, særlig i interorganisatoriske og tverrfaglige settinger. For tiden er han involvert i en rekke studier av innovasjon og endring i helsesektoren, sammen med forskere fra blant annet BI, Universitetet i Oslo og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Bjørn Erik Mørk er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI og Honorary Associate Professor ved Warwick Business School. Han er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, og avla sin doktorgrad i organisasjon og ledelse samme sted. I sin forskning bruker han kvalitative metoder generelt og gjør organisasjonsetnografier spesielt, og gjør praksisbaserte studier av innovasjonsprosesser, betydningen av teknologi, grensearbeid, tverrfaglig samarbeid og læring i organisasjoner. Han har lang erfaring fra flere akademiske institusjoner med å forelese og være sensor i metode på ulike bachelor, master og PhD-kurs. Videre er han veileder for mange masterstudenter og stipendiater som bruker kvalitativ metode i sine prosjekter.