Sykepleie 1-3

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie (Innbundet)

Sykepleieboken 1

Forfatter:

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 1008
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202427986
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie – Sykepleieboken 1 gir en bred innføring i sykepleiefagets kjerneverdier, kjennetegn, arbeidsprosesser og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Lovverket og yrkesetikken som rammer for yrkesutøvelsen er inkludert. Søkelyset er på sykepleierens kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, først og fremst i den sykepleiefaglige helsehjelpen til pasienter, men også i ivaretakelsen av pasientens pårørende.

Boken består av tre hoveddeler:

– Å være pasient og pårørende
– Å utøve sykepleie
– Pasientens grunnleggende behov

I denne 5. utgaven har boken gjennomgått en omfattende revidering og er styrket med kapitler om henholdsvis kunnskapsbasert praksis, profesjonell omsorg og faglig skjønn, kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, kommunikasjon, kliniske undersøkelser, psykososiale behov og komorbiditet. Gjennom hele boken er det henvist til aktuelle sykepleieprosedyrer i det elektroniske prosedyreverket VAR Healthcare, som alltid er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie, men er relevant også for andre studentgrupper som har pleie og omsorg som formål.

Med boken følger koder som gir gratis tilgang til digitalutgave av læreboken og til den digitale læringsressursen "Øvelser i klinisk sykepleie".

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Ellen Karine Grov, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, og professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag. Grov er sykepleier, bedriftsøkonom, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun leder flere forskningsprosjekter og har skrevet en rekke fagartikler og -bøker.
Inger Margrethe Holter er utdannet sykepleier, har sykepleierlærerutdanning fra Universitetet i Tromsø, master i sykepleieadministrasjon og ph.d. i sykepleievitenskap fra University of Rhode Island, USA. Holter har vært dekan ved Høgskolen i Buskerud og førsteamanuensis ved henholdsvis Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, og Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun har vært sjefssykepleier ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og prosjektkoordinator i Norsk Sykepleierforbund.

Herdis Alvsvåg er professor og fagutviklingsleder ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen. Hun er utdannet sykepleier og sosiolog, og arbeidet i en 15-årsperiode ved Universitetet i Bergen, først med helsefag hovedfag og deretter med masterstudiet i pedagogikk. Alvsvåg er opptatt av sykepleie, pedagogikk og filosofi, spesielt herunder ulike kunnskapsformer, omsorg, læring og dannelse. Alvsvåg har publisert en rekke bøker, kapitler og artikler og har vært redaktør for flere utgivelser.

Hilde Mathisen Arneberg er sykepleier og uroterapeut i Bærum kommune. Som uroterapeut har hun arbeidet med voksne pasienter som har blæretømmingsproblemer, urinlekkasje og ereksjonsproblematikk, og med barn med blæredysfunksjoner, både medfødte og ervervede. Arneberg har vært involvert i flere studier og er aktiv innen undervisning på sitt arbeidsfelt.

Linda Nilsen Bakken er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap – Campus Drammen, Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag og ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hennes forskning omhandler søvn etter hjerneslag.

Asta Bye, klinisk ernæringsfysiolog, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forsker ved Kompetansesenter for lindrende behandling i Helseregion sør-øst, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF.
Marianne Dahl er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie og har hovedfag i helsefag. På 1980-tallet var hun med på å starte opp Kreftavdelingen i Tromsø, og senere sengeposten på Hospice Lovisenberg i Oslo. Hun har bred erfaring fra klinisk arbeid både med eldre multisyke og med alvorlig syke og døende kreftpasienter, og er i dag tilknyttet Hospice Lovisenberg
Siren Eriksen er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole og seniorforsker/redaktør ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier, har en master i profesjonsetikk og en ph.d. i sykepleievitenskap. Eriksen har jobbet i mange år med utdanning og forskning. Hun har også bred arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten og fra den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

Anne Marie Flovik er ansatt som samhandlingskoordinator i Bærum kommune. Hun er sykepleier med embetseksamen og spesialutdanning i kreftsykepleie. Flovik var i mange år ansatt ved Det Norske Radiumhospital, både som sykepleier og leder. Hun har vært leder i hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune og spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund.

Arnhild Fredriksen er koordinator for prostatasenteret ved Oslo Universitetssykehus HF, Aker. Hun er utdannet sykepleier med spesialutdanning i anestesi og videreutdanning i henholdsvis helseadministrasjon og uroterapi. Hun har klinisk erfaring både fra medisin, intensiv, anestesi, urologi/gynekologi og fra urologisk poliklinikk, og har lang erfaring i undervisning og kursvirksomhet.

Birgitte Graverholt er førsteamanuensis ved Fagseksjon for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen på Vestlandet og har bistilling på VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag. Hun er utdannet sykepleier, med Master of Critical Care Nursing, fra Australia. Graverholt tok doktorgrad på et prosjekt hvor hun forsket på sykehusinnleggelser fra sykehjem. Graverholt har jobbet med kunnskapsbasert praksis i mange år, noe som gjenspeiles i hennes undervisnings- og forskningsområder. For tiden forsker hun på implementering av kunnskapsbasert praksis i kommunehelsetjenesten.

Trude Anita Hartviksen er ergoterapeut, har videreutdanning i pedagogikk og veiledning, og mastergrad i rehabilitering. Hun er ansatt som stipendiat ved Nord universitet og fagansvarlig for universitetets nettbaserte videreutdanning i hverdagsrehabilitering. Hartviksen er involvert i den nasjonale forskerskolen MuniHealthCare og forskergruppen Carelead ved Nord universitet.

Hun har vært fagansvarlig for tverrfaglige nettbaserte videreutdanninger innen helsepedagogikk, hverdagsrehabilitering og kunnskapsbasert praksis ved Nord universitet. Hartviksen har lang erfaring fra arbeid med rehabilitering og helsepedagogikk. I flere år var hun enhetsleder for fysioterapi, habilitering, rehabilitering, slagteam og lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset Lofoten. Hun har også erfaring fra kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i sykehus og fra regionale nettverk innen rehabilitering og kvalitetsforbedring, både som deltaker og som leder.

Ylva Helland er for tiden ansatt som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. Hun er utdannet sykepleier og har mellomfag i sosialantropologi, master i International Community Health og ph.d. fra Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Helland har forsket på ulike aspekter ved seksualitet, blant annet sårbarhet for HIV-smitte, påvirkning av revmatisk sykdom på seksuallivet, pasienters egenmestring og helsepersonells kliniske praksis når det gjelder temaet seksualitet. Helland har klinisk sykepleiererfaring innen hjerte–kar, revmatologi og fra kirurgisk avdeling.
Ragnhild Hellesø er sykepleier og professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på samhandling i helsetjenesten og er spesielt opptatt av sykepleieres informasjonspraksiser og informasjonssystemer.
Lena Heyn er førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH), hvor hun blant annet jobber med kommunikasjonsundervisning og veiledning av sykepleierstudenter. Hun er utdannet sykepleier fra Flinders University of South Australia og har master i sykepleievitenskap og ph.d. i pasient–kliniker-kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Heyn har klinisk erfaring fra Seksjon for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og fra onkologisk poliklinikk ved Ahus HF, Akershus universitetssykehus, hvor hun også var fagutviklingssykepleier.

Solrun G. Holm er førstelektor ved Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland. Hun har vært instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefag, Høgskolen i Bodø, og leder for Utviklingssenter for hjemmetjenester Nordland, hvor hun nå har en bistilling som FoU-ansvarlig. Holm er utdannet sykepleier med videreutdanning innen kirurgisk intensivsykepleie. Hun har sykepleierlærerutdanning og embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Tromsø.

Gro Jamtvedt leder Fakultet for helsevitenskap på OsloMet. Hun var tidligere avdelingsdirektør for Avdeling for kunnskapsoppsummering ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og professor II ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen. Hun er utdannet fysioterapeut og har Master of Public Health og doktorgrad i kvalitetsmåling. Jamtvedt har også arbeidet som forsker og prosjektleder ved Folkehelseinstituttet og som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet. Hun er medforfatter på mange systematiske oversikter og har lang erfaring i undervisning om kunnskapsbasert praksis til studenter, klinikere og ansatte i forvaltningen. Hun er førsteforfatter på en bok om kunnskapsbasert fysioterapi og medforfatter på en internasjonal lærebok om samme tema.

Hesook Suzie Kim (ph.d., RN) er professor 2 og forskningsveileder ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Hun er professor emeritus ved College of Nursing, University of Rhode Island, USA, og ved Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap.

Marit Kirkevold (M.A., M.Ed., Ed.D.) er professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har i mange år arbeidet med spørsmål om kompetanse og kunnskapsutvikling innenfor sykepleiefaget og har blant annet initiert og ledet arbeidet med etableringen av undervisningssykehjem (nå utviklingssentre for sykehjem) i Norge. Hennes forskning har tyngdepunktet innenfor pasienterfaringer og sykepleie til gamle mennesker og personer med kronisk sykdom, og det meste av forskningen skjer i nært samarbeid med sykepleiere og annet helsepersonell i klinisk virksomhet.

Lars Kyte er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag, der han underviser ved bachelorutdanningen i sykepleie og ved forskjellige videreutdanninger. Han er utdannet lege med spesialitet i nevrologi.

Anners Vetle Lerdal er forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og professor ved Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Lerdal er utdannet sykepleier, har embetseksamen i sykepleievitenskap og er dr.philos. Hans publikasjoner og forskningsområder omhandler symptomer, symptomhåndtering, livskvalitet og pasientopplæring. Forskningen omhandler spesielt opplevelse av tretthet og utmattelse og dens innvirkning på aktiviteter i dagliglivet, fysisk aktivitet og livskvalitet, i ulike pasient- og befolkningsgrupper.

Lillian Lillemoen er forsker ved Senter for medisinsk etikk (SME), Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Lillemoen er medlem av Rådet for sykepleieetikk, av styringsgruppen i det nasjonale prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseutvikling» og av klinisk etikk-komité i Halden kommune. Hennes forskningsområde er etikk i helsetjenesten, og hun har deltatt i flere prosjekter om implementering av tiltak for utvikling av etikk-kompetanse blant ledere og ansatte i sykehus og kommunehelsetjenesten. Lillemoen har publisert både internasjonalt og nasjonalt om etikk og etiske problemstillinger.
Mai Britt Lindebjerg har vært høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Hun har videreutdanning i anestesiologi, pedagogikk, veiledningspedagogikk og psykologisk krise- og stressbearbeiding. Lindebjerg har i mange år undervist og veiledet ambulansepersonell og studenter i grunn- og videreutdanning i sykepleie. I tillegg har hun drevet kursvirksomhet i offentlige og private bedrifter. Hun har lang erfaring med arbeid innenfor akuttmedisin, førstehjelp og hyperbar medisin, samt fra legevakt og operasjons- og oppvåkningsavdelinger i inn- og utland.

Ellisiv Lærum Jacobsen er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi. Hun forsker på ernæringsstatus, fysisk funksjon og livskvalitet blant mennesker som er innlagt på akuttgeriatriske avdelinger. Jacobsen er utdannet sykepleier og har master i helsevitenskap. Hun har klinisk erfaring fra eldreomsorg, rehabilitering og psykisk helsetjeneste, og har tidligere arbeidet ved St. Olavs hospital.

Desiree Madah-Amiri (M.S.N., FNP-C) er foreleser og klinisk veileder ved Universitetet i Oslo på programmet for avansert geriatrisk sykepleie, og for tiden doktorgradsstipendiat ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF. Hun er utdannet som Family Nurse Practitioner ved Johns Hopkins University, USA.
Jorunn Mathisen er dosent ved Høgskolen i Østfold. Hun er utdannet sykepleier og har grunnfag i filosofi og hovedfag i sykepleievitenskap. Mathisen har erfaring som sykepleier fra ulike somatiske avdelinger og er medforfatter på flere lærebøker for sykepleierutdanningen. Hun interesserer seg særlig for sykepleiens historie og har skrevet bøker og artikler om emnet.

Olav Molven, Dosent ved VID vitenskapelige høgskole. Cand. jur. Jobber som dosent ved mastergradsarbeidet i verdibasert ledelse. Er også tilknyttet Statens helsetilsyn og UiO. Han har forfattet en rekke lærebøker, rapporter, kapitler og artikler særlig innen fagfeltene helse-, velferds- og forvaltningsrett, herunder arbeidet med spenningsfeltet "Law in Books and Law in Practice".

Monica Wammen Nortvedt er professor ved Institutt for helse- og omsorgsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Hun har tidligere vært leder for Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen (HiB). Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie og har doktorgrad innen tema multippel sklerose og livskvalitet. Sammen med Gro Jamtvedt etablerte hun i 2003 videreutdanningen «Å arbeide og undervise kunnskapsbasert» ved Høgskolen i Bergen. Videreutdanningen har vært et viktig bidrag til å øke kompetansen på feltet, og siden 2008 har HiB/HVL også tilbudt mastergrad i kunnskapsbasert praksis innenfor helsefag. Sammen med studenter fra videreutdanningen og mastergradsnivået har Nortvedt presentert prosjekter på feltet både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til at hun har publisert fagartikler og vitenskapelige artikler. Nortvedt har også arbeidet med implementering av kunnskapsbasert praksis ved sykehjem, i Helse Bergen, Oslo universitetssykehus HF og Nordlandssykehuset HF.

Tone Rokseth er kvalitetsleder i pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i sykepleievitenskap og har tilleggsutdanning som kvalitetsleder fra Teknologisk institutt. Rokseth har lang erfaring som sykepleier, avdelingsleder og tjenesteleder. Hun har vært kvalitetsrådgiver med hovedansvarsområdene kontraktsoppfølging og standardisering av arbeidsprosesser i både Asker og Bærum kommune. Hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, helseavdelingen, har hun jobbet som rådgiver med ansvar for innføring av St.meld. nr. 25 (2005–2006) – den såkalte omsorgsmeldingen. Rokseth har undervisningserfaring med særlig fokus på områder innen kvalitetsutvikling og internkontroll i helse- og omsorgstjenestene.
Ann Kristin Rotegård er avdelingssjef for VAR Healthcare i Cappelen Damm Akademisk. Hun er utdannet sykepleier og har klinisk erfaring som sykepleier, leder og fagutviklings- og forskningssykepleier fra Barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Videre er hun kandidat i sykepleievitenskap innen emnet fagdidaktikk og har doktorgrad på temaet helseaktiva («Health Assets»). Rotegård har arbeidet med sykepleieterminologi og dokumentasjon av sykepleie både på klinisk nivå og på systemnivå og har publisert artikler innen emnene.

Berit Mosseng Sjølie er utdannet sykepleier, videreutdanning innenfor eldreomsorg og har mastergrad i helsefag. Hun er ansatt som universitetslektor og studieleder ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet. Sjølie er involvert i forskergruppen Carelead.

Hun var tidligere fagutviklingssykepleier i Vestvågøy kommune og prosjektleder i Demensfyrtårn Lofoten og har i hovedsak arbeidet som sykepleier innenfor eldreomsorg og demensomsorg i sykehjem og hjemmetjenester i kommunene Vestvågøy og Flakstad.

Rita Solbakken er universitetslektor ved Universitetet i Nordland. Hun er utdannet sykepleier og intensivsykepleier, har videreutdanning i ledelse og master i klinisk sykepleie. Solbakken har flere års erfaring fra intensivavdeling og mange års erfaring som leder på ulike nivå innenfor eldreomsorgen.

Marit Solhaug er forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk, der arbeidsområdet er PPS – Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Solhaug har mange års erfaring fra Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, både som spesialsykepleier, leder og fagutviklings- og forskningssykepleier.

Benedicte Sørensen Strøm er stipendiat ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, Senter for diakoni og profesjonell praksis. Hun er utdannet sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Strøm har praksis fra sykehjem og medisinsk avdeling og var med på å starte «Sykepleie på hjul», et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Oslo. Hun har flere års erfaring som høgskolelektor og sykehjemsbestyrer.

Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, der han er tilknyttet masterstudium og videreutdanning i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Stubberud har flere års praksis fra blant annet intensivavdeling og postoperativ avdeling. Han er redaktør og medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016). Han er også medforfatter i "Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie – Sykepleieboken 1" (Cappelen Damm Akademisk 2015, 5. utg.).

Unni Sørensen har vært høgskolelektor ved Institutt for sykepleiefag ved Høgskolen i Bergen og universitetslektor ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Universitetet i Tromsø. Hun har også arbeidet med integrering av flyktninger og har vært koordinator for mastermodulen Peace, Health and Medical Work ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Sørensen er utdannet sykepleier, har veilederutdanning, lærerutdanning og videreutdanning i henholdsvis operasjonssykepleie og hygienesykepleie. Hun har master i fred og konflikttransformasjon og har vært informasjonsrådgiver i FN-sambandet. Sørensen har vært spesialrådgiver / regional hygienesykepleier i smittevern ved KORSN, Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF, og hygienesykepleier ved Haukeland universitetssjukehus. Hun har vært prosjektleder for flere kvalitetsutviklingsprosjekter.

Lisbeth Thoresen er postdoktor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo (UiO), og førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, UiO. Hun er utdannet sykepleier, har mellomfag i kristendom og hovedfag og doktorgrad i profesjonsetikk fra Det teologiske fakultet, UiO. Forskningsområder er medisinsk etikk, omsorgspraksis og omsorgstenkning ved livets slutt. Thoresen har vært ansatt ved Høgskolen i Vestfold, der hun underviste på bachelor- og masternivå. Hun har arbeidet som sykepleier i hjemmesykepleien, på medisinsk avdeling og på barneavdeling.
Anne Øverlie er høgskolelektor ved videreutdanning i kreftsykepleie ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo, studiested Diakonova. Hun har også veileder- og sensoroppdrag ved videreutdanning i klinisk gastrosykepleie ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen og campus Førde. Øverlie er utdannet sykepleier og har mastergrad i klinisk helsearbeid, studieretning palliasjon. Hun har vært høgskolelærer i bachelorutdanningen og koordinator for flere videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen. Hun har lang klinisk erfaring fra kirurgiske avdelinger, blant annet fra gastrokirurgi, og fra gynekologi og fra øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus, Bergen.
Sykepleie 1-3