Godt, rett, rettferdig (Heftet)

Etikk for sykepleiere

Forfatter:

Kai Ingolf Johannessen, Olav Molven og Sidsel Roalkvam, med bidrag fra Marie Aakre

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 376
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501176
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Om utgivelsen Godt, rett, rettferdig

Godt, rett, rettferdig har som mål å styrke profesjonelle omsorgsarbeideres evne til å reflektere over etiske spørsmål.

Faget etikk kommer til anvendelse både i teoretiske refleksjon og i det praktiske arbeidet. I den kliniske hverdagen må en stadig finne svar og løsninger på praktiske spørsmål av etisk karakter. Dette er etikk i praksis. Men etikken har også en vesentlig teoretisk side, nemlig den refleksjonen som ligger forut for de svarene og løsningene en velger.

I denne boka prøver forfatterne å ivareta det praktiske anliggendet, samtidig som de respekterer at etikken er et fag med en solid teoretisk basis og med relasjon til mange andre fagdisipliner. Med sine ulike faglige utgangspunkter – etikk, samfunnsfag og juss – presenterer forfatterne ulike innfallsvinkler til dette vidtfavnende faget.

Boka har som mål å styrke profesjonelle omsorgsarbeideres evne til å reflektere over etiske spørsmål, utvikle deres etiske handlingsberedskap og avsløre aktuelle verdikonflikter i yrkespraksisen.

Godt, rett, rettferdig har tre hovedperspektiver, som er orientert mot henholdsvis det gode, det rette og det rettferdige. I framstillingen anlegges det både et individuelt, institusjonelt og alminnelig samfunnsmessig perspektiv.

Boka starter med å belyse det sårbare mennesket og behovet for omsorg. I lys av dette framstilles og diskuteres så etisk teori, refleksjon og praksis. Deretter drøftes forholdet mellom etikk, juss og menneskerettigheter. I bokas siste del diskuteres ulike praktisk-etiske spørsmål.

Til toppen

Forfatter(e)
Kai Ingolf Johannessen er dr.theol. og professor ved Diakonhjemmet Høgskole.

Han har vært leder for forskningsavdelingen (Diaforsk) i flere år og har medvirket i flere prosjekter, blant annet evalueringen av Rådet for sykepleieetikk i Norsk Sykepleierforbund. Johannessen har lang erfaring fra etikkundervisning både på hovedfags-, master- og bachelornivå. I flere år deltok han i Norges Forskningsråds Etikkprogram (NEP), og han tok sin doktorgrad innenfor rammen av dette programmet.

Olav Molven, Dosent ved VID vitenskapelige høgskole. Cand. jur. Jobber som dosent ved mastergradsarbeidet i verdibasert ledelse. Er også tilknyttet Statens helsetilsyn og UiO. Han har forfattet en rekke lærebøker, rapporter, kapitler og artikler særlig innen fagfeltene helse-, velferds- og forvaltningsrett, herunder arbeidet med spenningsfeltet "Law in Books and Law in Practice".

Sidsel Roalkvam er dr.polit. i sosialantropologi.

Hun har vært forsker ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis ved forskningsavdelingen (Diaforsk) ved Diakonhjemmet Høgskole. Nå er hun leder for masterprogrammet i profesjonsetikk og diakoni ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Marie Aakre er sykepleier og kreftsykepleier med videreutdanning i personalledelse, pedagogikk, veiledning og helsetjenesteetikk. Hun har vært høgskolelærer, før hun i nærmere 20 år var oversykepleier ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital. Der var hun prosjektleder for etableringen av landets første hospice-enhet. Aakre har deltatt i flere offentlige utvalg, råd og prosjekter, blant annet som leder av Rådet for sykepleieetikk. Hun arbeider nå som seniorrådgiver, forfatter, foredragsholder og veileder i sykepleie, ledelse og anvendt etikk. I 2007 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden. I 2013 ble hun æresmedlem i NSF.