Gjeldsordningsloven med kommentarer (Innbundet)

Forfatter:

Ernst Moe

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 462
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202549282
Kategori: Pengekrav og inndrivelse , Juridiske fag og Kommentarutgaver
Fag: Kommentarutgaver, Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Gjeldsordningsloven med kommentarer

Gjeldsordningslovens formål er å gi privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å gjenvinne kontrollen over sin økonomi. Denne boken inneholder forklarende kommentarer til alle lovens bestemmelser. I kommentarene er det henvist til lovens forarbeider, som illustrerer lovgivers intensjoner med loven, og utførlige henvisninger til rettsavgjørelser, som viser hvordan loven er tolket i praksis.

Gjeldsordningsloven er endret flere ganger siden ikrafttredelsen 1. januar 1993. Lovendringene er kommentert med henvisning til de aktuelle lovforarbeidene og med beskrivelser av bakgrunnen for endringene.

Målgruppen er i første rekke dommere, namsmenn og advokater som søker svar på hvordan loven er tolket i praksis. Boken er også nyttig for saksbehandlere i privat og offentlig virksomhet som kommer i befatning med gjeldsordningssaker, for kreditorer som blir omfattet av en gjeldsordning og for personer som søker om gjeldsordning.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Ernst Moe (f. 1951) ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1977. Etter dommerfullmektigtjeneste ved Kristiansund sorenskriverembete arbeidet han som privatpraktiserende advokat i Stavanger før han ble beskikket til assisterende fylkesmann i Rogaland. Han har siden 1987 vært dommer, først konstituert byrettsdommer i Stavanger, deretter førstebyfogd ved Stavanger byfogdembete i 19 år og senere dommer ved Stavanger tingrett. Han har også vært konstituert som sorenskriver i Sandnes. De siste årene har han tjenestegjort som dommer i Gulating lagmannsrett.

Moe har vært medlem i av Konkursrådet, leder av Disiplinærnemnden for advokater og nestleder i Det særskilte etterforskningsorganet SEFO. Han har i flere år vært sensor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, og har vært foreleser i juridiske fag ved Folkeuniversitetet i Rogaland og Universitetet i Stavanger.

Moe har skrevet en rekke bøker innen emner som arve- og skifterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og konkurs- og dekningsrett.