Gjeldsordningsloven med kommentarer (Innbundet)

Forfatter:

Ernst Moe

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 462
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202549282
Kategori: Pengekrav og inndrivelse , Juridiske fag og Kommentarutgaver
Fag: Kommentarutgaver, Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Gjeldsordningsloven med kommentarer

Gjeldsordningslovens formål er å gi privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å gjenvinne kontrollen over sin økonomi. Denne boken inneholder forklarende kommentarer til alle lovens bestemmelser. I kommentarene er det henvist til lovens forarbeider, som illustrerer lovgivers intensjoner med loven, og utførlige henvisninger til rettsavgjørelser, som viser hvordan loven er tolket i praksis.

Gjeldsordningsloven er endret flere ganger siden ikrafttredelsen 1. januar 1993. Lovendringene er kommentert med henvisning til de aktuelle lovforarbeidene og med beskrivelser av bakgrunnen for endringene.

Målgruppen er i første rekke dommere, namsmenn og advokater som søker svar på hvordan loven er tolket i praksis. Boken er også nyttig for saksbehandlere i privat og offentlig virksomhet som kommer i befatning med gjeldsordningssaker, for kreditorer som blir omfattet av en gjeldsordning og for personer som søker om gjeldsordning.

Til toppen

Forfatter(e)

Ernst Moe (f. 1951) ble cand. jur. ved Universitetet i Bergen i 1977. Etter dommerfullmektigtjeneste ved Kristiansund sorenskriverembete arbeidet han som privatpraktiserende advokat i Stavanger før han ble beskikket til assisterende fylkesmann i Rogaland. Han har siden 1987 vært dommer, først konstituert byrettsdommer i Stavanger, deretter førstebyfogd ved Stavanger byfogdembete i 19 år og senere dommer ved Stavanger tingrett. Han har også vært konstituert som sorenskriver i Sandnes. De siste årene har han tjenestegjort som dommer i Gulating lagmannsrett.

Moe har vært medlem i av Konkursrådet, leder av Disiplinærnemnden for advokater og nestleder i Det særskilte etterforskningsorganet SEFO. Han har i flere år vært sensor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, og har vært foreleser i juridiske fag ved Folkeuniversitetet i Rogaland og Universitetet i Stavanger.

Moe har skrevet en rekke bøker innen emner som arve- og skifterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og konkurs- og dekningsrett.