Fysikkdidaktikk (Heftet)

Forfatter:

Angell, Bungum, Henriksen, Kolstø, Persson og Renstrøm

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 456
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202623357
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Naturfag og samfunnsfag , Matematikk, realfag og teknologi og Lærerutdanning
Fag: Matematikk, realfag og teknologi, Naturfag og samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fysikkdidaktikk

Fysikkdidaktikk 2. utgave gir en helhetlig framstilling av fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningssystem og er et unikt verktøy for alle fysikklærere og fysikklærerstudenter. Boka dekker et stort spenn av temaer, fra fysikkens historie og egenart som vitenskapsfag til hva som kjennetegner elevers forhold til faget, og hvordan læreren kan hjelpe elevene til faglig forståelse gjennom for eksempel bevisst bruk av språk og eksperimenter i undervisningen. Boka gir helt konkrete tips til undervisning i sentrale temaer, og viktige aspekter av elevvurdering i faget inngår i bokas siste del.

I denne nye utgaven er alle kapitlene gjennomarbeidet og oppdatert fra forrige utgave. Den er gjort mer uavhengig av gjeldende læreplaner, uten å miste relevans for konkret undervisning.

Boka er skrevet for studenter som tar fysikkdidaktikk som del av sin lærerutdanning ved universiteter og høgskoler, lærere i fysikk og naturfag og lærerutdannere i disse fagene. Den er et verktøy for videreutvikling av egen undervisning og refleksjon over fysikkfagets rolle og egenart i skole og samfunn.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Carl Angell er professor emeritus. Han har arbeidet ved Skolelaboratoriet på Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, der han har drevet med etter- og videreutdanning for lærere og har vært engasjert i en rekke forskningsprosjekter i fysikkdidaktikk. Hans forskning er knyttet til læring og undervisning i fysikk, og elevers forståelse av, og holdninger til, fysikk. Han har tidligere undervist i fysikk og matematikk i den videregående skolen i mange år.

Berit Bungum er professor i realfagsdidaktikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun arbeider ved Skolelaboratoriet med etter- og videreutdanning for lærere og utvikling av undervisningsmateriell. Bungum har mange års erfaring fra undervisning og veiledning innen lærerutdanning i fysikk og naturfag. Hennes forskningsfelt er fysikkdidaktikk og teknologididaktikk.

Ellen Karoline Henriksen er professor i fysikkdidaktikk ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, der hun underviser på lektorutdanningen og driver etter- og videreutdanning for lærere. Hennes forskning er knyttet til fysikkfaget i skolen og i høyere utdanning, fysikkelevers og -studenters læring og motivasjon, ungdoms utdanningsvalg og holdninger til realfag, og fysikk- og naturfaglæreres kompetanse.

Stein Dankert Kolstø er professor i fysikkdidaktikk ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. Han har erfaring som lektor i videregående skole, og har i mange år arbeidet med lektorutdanning og holdt kurs og foredrag for lærere. Kolstøs forskningsinteresser omfatter utforskende arbeidsmåter, læring gjennom dialog og undervisning i argumentasjon og kritisk tenkning.

Jonas Persson er førsteamanuensis i fysikk ved Institutt for fysikk, Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Persson er fil.dr. fra Göteborgs universitet og dosent ved Universitetet i Jyväskylä og har lang undervisningserfaring fra ulike universiteter. Han har sin vitenskaplige bakgrunn i atom- og kjernefysikk og har mangeårig erfaring med å utvikle undervisning i fysikk og i å ta i bruk ny teknologi i fysikkundervisningen.

Reidun Renstrøm er førsteamanuensis i fysikk ved Universitetet i Agder, hvor hun underviser i mekanikk og kvantefysikk i årsstudiet i fysikk. Hun forsker på utviklingen av fysikkens teorier, og hennes doktoravhandling handler om utviklingen av kvantefysikken. Renstrøm har skrevet en rekke lærebøker, og fikk i 2015 Universitetsforlagets lærebokpris for fremragende fagformidling.

Ellen Karoline Henriksen er professor i fysikkdidaktikk ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, der hun underviser på lektorutdanningen og driver etter- og videreutdanning for lærere. Hennes forskning er knyttet til fysikkfaget i skolen og i høyere utdanning, fysikkelevers og -studenters læring og motivasjon, ungdoms utdanningsvalg og holdninger til realfag, og fysikk- og naturfaglæreres kompetanse.