Fremmedspråksdidaktikk (Heftet)

Forfatter:

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold (red.)

Legg i ønskeliste

Om utgivelsen Fremmedspråksdidaktikk

Denne boka handler om undervisning i fremmedspråk, inkludert engelsk. Forfatterne bygger på forskning og teori om språklæring og viser hvordan man kan arbeide målrettet og systematisk med opplæring i ulike fremmedspråk.

Sentrale temaer i boka er blant annet grunnleggende ferdigheter, vokabular, fonetikk, grammatikk, kultur og litteratur, og ikke minst vurdering og refleksjon over egen praksis som lærer.

Boka egner seg for alle som skal undervise i fremmedspråk eller er opptatt av fremmedspråksdidaktikk, for eksempel studenter i PPU, lektorprogrammer og andre lærerutdanninger, lærere og fagfolk.

Til toppen

Forfatter(e)
Emerentze Bergsland er førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Siden 1989 har hovedarbeidsfeltet vært fransk språk og kommunikasjon med vekt på fonetikk, grammatikk, merkantilt fagspråk og oversettelse. I de senere år har hun også undervist i engelsk fonetikk.
Camilla Bjørke er ansatt ved Høgskolen i Østfold og har undervist i en rekke emner relatert til tysk språk og kultur, i tillegg til norsk for utvekslingsstudenter. I de seinere årene har hun vært tilknyttet Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), der hun underviser tyskdidaktikk og generell fremmedspråkssdidaktikk. Hun ledet etterutdanninga for lærerne i det nasjonale forsøket med Fremmedspråk på barnetrinnet 2010-2012. Hennes forskningsinteresser er tidlig start med fremmedspråk og metakognisjon i språklæringskontekster.
Tony Burner er doktorgradsstipendiat i engelsk fagdidaktikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han forsker på formativ vurdering i grunnskolen, og har tidligere jobbet i ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring. I tillegg til vurdering er han spesielt interessert i FoU-arbeid og veiledning.
Henrik Bøhn er ansatt ved Høgskolen i Østfold og underviser på spesialområdene engelsk språkferdighet, engelsk didaktikk og interkulturell kommunikasjon. Han forsker blant annet på vurdering av muntlige ferdigheter i språkopplæringen.
Anne Dahl er universitetslektor i engelsk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og arbeider med språktilegnelse, språkundervisning og flerspråklighet.
Helene Hauge er universitetslektor i engelsk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun arbeider med engelsk språkvitenskap, syntaks og komparative språkstudier.
Åsta Haukås er førsteamanuensis i fremmedspråksdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Hun er tilknyttet PPU og den integrerte lektorutdanningen og er særlig interessert i elevers og læreres tanker og kunnskap om fremmedspråkslæring. Åsta Haukås arbeidet tidligere som lektor i videregående skole med fagene norsk, engelsk og tysk.

Ragnhild E. Lund er professor i engelsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Gro-Anita Myklevold er ansatt ved Høgskolen i Østfold og underviser på spesialområdene britisk litteratur, engelsk fagdidaktikk og klasseledelse. Hun har mange års undervisningserfaring fra videregående skole og forsker nå på klasseledelse og barne- og ungdomslitteratur.
Lise Vikan Sandvik er førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk og nestleder for utdanning ved Program for lærerutdanning, NTNU. Sandviks interessefelt er hovedsakelig rettet mot områdene skriving, vurdering for læring, utdanningsforskning og utvikling av læreres vurderingskompetanse. Hun har skrevet en avhandling om vurderingskultur i grunnskolens tyskundervisning (2011), og har publisert flere artikler og bokkapitler om læringsledelse, skriving og vurdering. Sandvik er forsker i det fireårige Udir-finansierte forskningsprosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS) og har vært redaktør for rapportene i prosjektet. Sandvik har flere års erfaring som lærer i ungdomsskole og videregående skole.
Britt Wenche Svenhard er tilknyttet språkavdelingen ved Høgskolen i Østfold og underviser i en rekke emner innen engelsk. Hennes faglige spesialområder er britisk litteratur og filmstudier, nettundervisning i lærerutdanningen og CLIL (Content and Language Integrated Learning). Hun har også flere års erfaring fra undervisning i videregående skole og har siden 2005 vært rådgiver ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, der hun har ledet en rekke lese- og CLIL-prosjekter både i grunnskolen og i videregående skole.