Fra tanke til handling (Heftet)

Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten

Forfatter:

Kari Glavin, Sølvi Helseth og Lisbeth Gravdal Kvarme (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 436
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279500919
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fra tanke til handling

Fra tanke til handling er den første norske læreboka som tar for seg arbeidsmåter, metoder og strategier i helsesøsters arbeid.

Det kan være vanskelig å måle effekten av forebyggende og helsefremmende arbeid, og det er en utfordring at mange av arbeidsmetodene i helsesøstertjenesten ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Med denne boka, hvor kunnskapsbasert praksis er et sentralt tema, ønsker redaktører og forfattere å bidra i diskusjonen om det vitenskapelige grunnlaget for helsesøstertjenesten.

Fra tanke til handling beskriver noen sentrale arbeidsmåter, strategier og metoder som anvendes i helsesøsters arbeid, og som også ligger i statlige føringer for tjenesten. Det er lagt vekt på å belyse en rekke etiske overveielser relatert til praksis.

Boka er i to deler. I del 1 blir grunnleggende prinsipper og teorier i helsesøsters arbeid presentert, i del 2 presenteres metoder og arbeidsmåter som er utledet av det teoretiske grunnlaget. Boka avsluttes med et kapittel om spesielle utfordringer som dagens helsesøstertjeneste står overfor.

Til toppen

Forfatter(e)

Kari Glavin er helsesykepleier med hovedfag og doktorgrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.
Glavin har mange års erfaring som helsesykepleier. Hun har erfaring fra tverrfaglige samarbeidsprosjekter på kommunalt og statlig nivå.
Hun har skrevet flere fagbøker til pensumlitteratur for helsesykepleiere og mange vitenskapelige artikler.
Hun har arbeidet i Høyskolesystemet med utdanning av helsesykepleiere i ca. 20 år.
Hun har erfaring med utvikling av studieplaner for helsesykepleieutdanning og har vært sentral i utviklingen av master for helsesykepleiere.
Hun arbeider nå som professor ved VID Vitenskapelige Høgskole.

Sølvi Helseth er dr.polit. i sykepleievitenskap og er for tiden ansatt som professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun er helsesøster med lang erfaring fra arbeid med barn. Helseth har lang erfaring fra arbeid med barn og har publisert en rekke artikler innenfor helsesøsterfaget, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har vært medforfatter på flere utgivelser.

Lisbeth Gravdal Kvarme er helsesykepleier med hovedfag fra Universitetet i Oslo og doktorgrad fra Universitetet i Bergen.
Hun har mange års erfaring som helsesykepleier. Hun har skrevet flere fagbøker til pensumlitteratur for helsesykepleiere og mange vitenskapelige artikler.
Hun har arbeidet i Høyskolesystemet med utdanning i ca. 20 år.
Hun har erfaring med utvikling av studieplaner for helsesykepleieutdanning og har vært sentral i utviklingen av master for helsesykepleiere.
Hun arbeider nå som professor ved OsloMet.
Ina K. Borup er sykepleier og helsesøster med doktorgrad i «Public Health». Hun er ansatt som universitetslektor på den Nordiska Högskola for Folkehälsovetenskap i Gøteborg og har tidligere undervist og veiledet ved helsesøsterutdanningen i Danmark og ved utdanningen i ‘folkesundhedsvidenskab’ ved Københavns universitet. Borup er med i det internasjonale forskernettverket HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), og hun har vært rådgiver for et prosjekt i Estland om forebygging av røykestart blant skolebarn. Borup har publisert flere
vitenskapelige artikler og bokkapitler.
Bodil Erdal er sykepleier og helsesøster og ansatt ved Helsesøsterutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.Hun har 20 års erfaring fra helsestasjon og skolehelsetjenesten og har arbeidet som konsulent og prosjektleder i barneverntjenesten. I årene 2001–2005 var hun leder for NSFs Landsgruppe av Helsesøstre. Sammen med Kari Glavin har hun skrevet boken
Tverrfaglig samarbeid i praksis – til beste for barn og unge i Kommune-Norge (Kommuneforlaget 2007), og hun er medforfatter på Håndbok for skolehelsetjenesten 1.– 10. klasse (Kommuneforlaget 2004).
Bettina H. Fagerlund er utdannet sykepleier, helsesøster (1988) og cand.san. i sykepleievitenskap. Hun har jobbet som helsesøster på helsestasjon og i skolehelsetjenesten, og er nå ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Kirsten Jagmann er utdannet sykepleier og helsesøster og har i tillegg utdanning i ledelse og administrasjon og i familieterapi/systemteori. Hun holder nå på med en master i folkehelse
ved Nordiska Högskola for Folkehälsovetenskap i Gøteborg. Jagmann har bred erfaring som helsesøster og prosjektleder for ulike prosjekter innenfor tjenesten, og er ansatt som klinisk helsesøster og koordinator for Psykisk helsetjeneste for flyktninger i Bærum kommune.

Øyvind Kvello har hovedfag i pedagogikk og doktorgrad i utviklingspsykologi, i tillegg til videreutdanning i familieterapi og kognitiv atferdsmodifikasjon. Han har vært ansatt som terapeut i ulike deler av hjelpeapparatet, og er nå førsteamanuensis i utviklingspsykologi ved NTNU, Psykologisk institutt. Forskningsområdene er barns psykiske helse, samspill, omsorgssvikt og mishandling.

Gunnar Oftedal er spesialist i barnesykdommer.

Etter barnenevrologisk utdannelse i USA var han i årene 1969 til 1987 overlege ved daværende Sentralinstitutt for cerebral parese, Berg gård, og deretter privatpraktiserende barnelege fram til 2002. Han er spesielt opptatt av forebyggende helsearbeid for barn og har vært helsestasjonslege i mange år.

Åshild Slettebø er sykepleier og dr.polit. i sykepleievitenskap.

Hun har bred undervisnings- og forskningserfaring fra høgskoler og universitetet og er ansatt som professor i helsefag ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Slettebø har skrevet flere bøker, bokkapitler og forskningsartikler innen sykepleie og etikk.

Sidsel Tveiten er sykepleier, har utdanning i gestaltveiledning og er dr.polit. i sykepleievitenskap.
Hun har bred undervisningserfaring fra høgskoler og har holdt kurs en rekke steder i Norge og Norden for øvrig. Forskningsinteressen er knyttet til veiledning, kommunikasjon og empowerment. Tveiten har skrevet flere lærebøker og fagartikler. Hun har erfaring som leder i
sykepleierutdanningen og er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Akershus.

Unni Tranaas Vannebo er sykepleier og helsesøster. Hun har videreutdanning som Marte Meo-veileder og andreavdeling i spesialpedagogikk med fordypning i tidlig intervensjon. Vannebo har praksis som helsesøster og har i mange år arbeidet med tidlig intervensjon ved habiliteringstjenesten for barn ved Sykehuset Levanger. Hun har undervist ved helsesøsterutdanningen ved ulike høgskoler, og har holdt en rekke kurs og foredrag i Norge og Skandinavia. Vannebo har vært medlem av ulike nasjonale arbeidsgrupper og styremedlem i NSFs Landsgruppe av Helsesøstre. Hun arbeider nå ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse i Oslo.
Toril Økland er utdannet sykepleier og helsesøster.
Hun har tilleggsutdanning i pedagogikk, veiledning og kvalitetsutvikling samt mastergrad i forebyggende helsearbeid fra Universitetet i Bergen. Toril Økland har mange års prosjekterfaring fra videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Hun har også arbeidet som enhetsleder for Årstad bydels helsestasjons- og skolehelsetjeneste i Bergen kommune.