Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2021 (Heftet)

Forfatter:

Thorunn Falkanger og Paul Henning Fjeldheim (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 178
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202701581
Kategori: Eiendomsrett
Fag: Eiendomsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2021

Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er relevante stortingsvedtak, Etiske Regler for Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig tatt med.

De fleste forskriftene gjengis i sin helhet, slik at enkeltbestemmelsene kan sees i en større sammenheng. Forskriftstekstene er ført à jour med vedtatte endringer pr. 1. januar 2021.

Innhold:
 • Lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73
 • Forskrift om dokumentavgift
 • Forskrift om tvangssalg ved medhjelper
 • Forskrift om tinglysing
 • Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll
 • Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling
 • Forskrift om eiendomsmegling
 • Forskrift om tomtefeste
 • Forskrift om risikostyring og internkontroll
 • Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
 • Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
 • Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 17)
 • Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker
 • Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret
 • Forskrift til skatteloven (FSFIN)(Utdrag)
 • FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift (Utdrag)
 • Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2020 (Utdrag)
 • Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntekståret 2021 (Stortingets skattevedtak)
 • Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2021 (Utdrag: Dokumentavgift (kap. 5565 post 70))
 • Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Thorunn Falkanger er førstelektor i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. Hun har vært Associate Dean (faglig leder) for eiendomsmeglerstudiet og underviser i eiendomsmegling og juridiske fag på studiet. Hun har publisert flere artikler vedrørende fast eiendom. Falkanger er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Tidligere har hun blant annet arbeidet som dommerfullmektig og konstituert sorenskriver, rådgiver i Justisdepartementet og advokat.

Paul Henning Fjeldheim er dosent i eiendomsmeglingsfag ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. Han har vært Associate Dean (faglig leder) for eiendomsmeglerstudiet og underviser i eiendomsmegling og juridiske fag på studiet. Han har publisert en rekke artikler om eiendomsmeglerrett. Fjeldheim har eiendomsmeglereksamen, er cand.mag. og cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Tidligere har han arbeidet som eiendomsmegler og advokat.