Festival! (Heftet)

Mellom rølp, kultur og næring

Forfatter:

Aksel Tjora (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 312
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202422219
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Estetiske fag , Sosialantropologi og Samfunnsfag
Fag: Estetiske fag, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Festival!

Ulike former for festivaler har blitt tunge elementer i det norske kulturlivet. Stadig flere festivaler omfatter stadig flere kulturelle arrangementer, besøkende og lokalsamfunn, og det synes åpenbart at festivalene har fått stor betydning for folkeliv, identitet og aktivitet i by og bygd og for et vell av kulturuttrykk. I denne boka undersøkes festivalfenomenet av en rekke forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.

Festival! inneholder nyanserte analyser av festivalenes betydning for blant annet sosiale fellesskap, kulturelle opplevelser, lokal og etnisk identitet, tradisjon og historie, stedsutvikling og stolthet, næringsutvikling og økonomi. Boka argumenterer for at festivalene både er viktige hendelser på flere nivåer og kan brukes for å forstå mer generelle aspekter ved sosialt liv. Det er derfor mye å lære fra festivalfeltet, som kan komme både festivaler og samfunnet ellers til gode.

Boka er aktuell for studenter og forskere innenfor kulturfeltet, for kulturpolitikere og kulturarbeidere lokalt og sentralt, og for festivalentusiaster og kulturinteresserte for øvrig.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Festival!

«Dette er seriøs festivallektyre [...] for alle dem som insisterer på festivalformatets uforklarlige magi tilbyr denne boka en god forklaring. I verste fall sitter du igjen med en haug raske festivalfakta du kan imponere med i ølkøen.»

Hanna Stoltenberg, Aftenposten K Juli/august 2013

«Vi blir introdusert for perspektiver på festivaler som kulturmarkeringer, og festivaler som åsteder for sosialt engasjement og miljøfokus. Det er med andre ord lite rølp og mye budsjetter og organiseringsutfordringer. Dermed ikke sagt at det er en dårlig bok. Tvert imot er det to årsaker til at denne antologien er leseverdig. For det første, i løpet av 15 kapitler, får vi en tydelig bekreftelse på hvorfor festivaler kan forsvares som et sosiologisk studieobjekt. [... ] For det andre er boken relativt jevn med tanke på bidragenes kvalitet. Flere av kapitlene er dessuten skrevet av folk som faktisk har hatt arrangøransvar eller på andre måter er direkte involvert i festivaldrift (en annen positiv overraskelse).»

Hans Erik Næss, Sosiologi i dag 1/2014

«Selv har jeg argumentert for en mer "akademisk-skolert" tilnærming til omtalen av populærmusikkfeltet i mediene. Her får jeg tilbake i bøtter og spann. [...] Likevel burde den være noe å ta med seg på stranden i sommer for alle kulturarbeidere, journalister, studenter på nordre Blindern eller lignende, politikere, lokale næringslivsledere og ikke minst musikkinteresserte.»

Knut Schreiner, Morgenbladet 28. juni 2013

«For første gong har vi ein inngåande analyse av festivalfenomenet. Boka er interessant for både bransjen og festivalgjengarane sjølve. [...] Styrken ved prosjektet er at dei mange bidraga representerer Festival-Noreg i stor breidd, og at mykje byggjer på såkalla deltakande observasjon.»

Jan H. Landro, Dag og tid, 14. juni 2013

«Det er bra at det har kommet en bok som tar festivalfenomenet på alvor [...] Festivaler har virkninger på en rekke nivåer, og det vil være interessant å se nærmere på hvordan musikkfestivaler påvirker måten både arrangører, artister, plateselskap, musikkdistributører og journalister arbeider på. Forhåpentlig kommer det etter hvert egne festivalbøker innenfor ulike kulturområder, det være seg teater,film og litteratur så vel som musikk.

Yngvar Kjus, Studia Musicologica Norvegica 2013

«Slik jeg oppfatter det, lykkes Tjora og hans medforfattere i all hovedsak godt med å synliggjøre et interessant og mangfoldig festivalforskningsfelt, noe som forhåpentligvis bør være til nytte for både studenter og andre forskere som interesserer seg for temaet.»

Heidi Stavrum, Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014

Til toppen

Forfatter(e)

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og leder av arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim. Han arbeider særlig med interaksjonsstudier og studier av fellesskap i organisasjoner og i offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer, og han har også jobbet mye med utvikling av kvalitative forskningsmetoder.

Andreas Hompland (f. 1946) er magister i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Som forsker (Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, NAVF) arbeidde han 1980–85 med et prosjekt om «bygdebyen og innflyttarplaga», samtidig som han var redaktør i tidsskriftet Plan og arbeid. Hompland har vært politisk journalist og kulturredaktør i Dagbladet og arbeider nå frilans som fagbokforfatter, spaltist, kåsør og forskingsformidler.

Olaf Aagedal er professor i kultursosiologi og forsker ved forskningsstiftelsen Kirkeforskning (KIFO). Han har særlig forsket på bruken av symboler og ritualer, og han har utgitt bøker og artikler om offentlige hendelser som nasjonaldager, festivaler, jubileer og minnemarkeringer.

Merete Berg er sosiolog utdannet fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med fordypning innenfor kultur- og mediesosiologi og velferdssosiologi. Hennes faglige interesser er knyttet til sosial interaksjon innenfor kulturelle rammer.
Atle Wehn Hegnes er cand.polit. i sosiologi. Han har tidligere arbeidet ved Statens
institutt for forbruksforskning og vært stipendiat ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi, UiO. For tiden er han ansatt som fagreferent i sosiologi ved HumSam-biblioteket, Universitetet i Oslo.

Arve Hjelseth er dr.polit i sosiologi og førsteamanuensis i idrettssosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han er mag.art (sosiologi) fra Universitetet i Oslo og dr.polit (sosiologi) fra Universitetet i Bergen. Han har arbeidet mest med temaer knyttet til kommersialiseringsprosesser i idretten, samt studier av idretts- og kulturpublikum.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl er etnolog og seniorforsker ved Agderforskning i Kristiansand. Her har hun ledet satsingen på kultur og næring siden 2005. De siste årene har hun dessuten hatt en bistilling på reiselivsstudiet ved Universitetet i Agder.

Hjemdahl tok doktorgrad på nordiske temaparker og post.dok på politiske plasser i endring i Kroatia og Sør-Afrika ved Universitetet i Bergen. De siste årene har hun ledet næringsklyngen Arena USUS, som for tiden består av 75 bedrifter innen kultur- og opplevelsesnæringen, i tillegg til å være prosjektleder for innovasjonsprogrammet VRI-Agder sin særskilte satsing innen kultur.

Anne Kathrine Larsen er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, NTNU. Hun forsker på aktuelle fenomener som bygdedager, bygdenæringer i nettverk, spel, museumsdramatiseringer og slektsstevner.
Stein R. Mathisen (f. 1952) er mag.art i folkloristikk fra Universitetet i Bergen, 1983. Han arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark, Alta, der han underviser på masterstudiet i reiseliv. Mathisen forsker på representasjoner og framvisninger av etnisk kultur under festivaler og innenfor turisme.

Daniel Nordgård er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, hvor han forsker og underviser innen musikk, digitalisering og musikkindustri. Nordgård jobber med nasjonal og internasjonal musikkbransje og endringer i kjølvannet av digitaliseringsprosessen.

Anne Wally Ryan er geograf og høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har nylig levert sin ph.d.-avhandling med tittelen «Festivallandskapet - en fenomenologisk inspirert studie av estetikk, festivaler og landskap» ved NTNU. Forskningsinteressen hennes er spesielt rettet mot opplevelsesrommet, og forståelsen av omgivelsenes betydning for opplevelsen.
Bodil Sekse er utdannet lektor i medier og kommunikasjon ved NTNU i Trondheim. Hun har arbeidet spesielt med kommunikasjon i ulike nettverk, og skrev i 2011 masteroppgave om organisasjonen Festival Voss, med fokus på nettverksbygging og kunnskapsdeling mellom festivaler.

Bente Ovedie Skogvang har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole (2006) og jobber som førsteamanuensis ved Avdeling for folkehelsefag, Institutt for idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i sosiologi og samfunnsvitenskapelige emner, folkehelsefag, vitenskapsteori og forskningsmetode, friluftsliv og fysisk aktivitet for funksjonshemmede. Skogvang er leder av forskningsprosjektet «Identitetsbygging og fellesskap gjennom friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet på Riddu Riddu-festivalen» der fokus er satt på fysisk aktivitet blant samer og andre urfolk. Tidligere har hun ledet prosjektet «Daglig fysisk aktivitet og kosthold i grunnskolen», der fysisk aktivitet og friluftsliv blant elever i barne- og ungdomsskolen ble studert. Skogvang er i dag medlem av styringsgruppa for det internasjonale NORCORP-støttede prosjektet «Scandinavian women’s football goes global» og forsker på migrasjon av kvinnelige fotballspillere.

Oddveig Storstad er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en doktorgrad i sosiologi fra samme universitet. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Ruralis og NIBIO, og har spesielt jobbet med sosiologiske problemstillinger knyttet til mat, landbruk og forbruk. Hun var med å utvikle undersøkelsen Trender i norsk landbruk som hun også ledet i flere år. Storstad har jobbet på prosjekter om dyretragedier og helse, miljø og sikkerhet i landbruket. Hun jobber i dag med forskning på ungdom, demokrati og medborgerskap og er nasjonal koordinator for den internasjonale demokratiundersøkelsen International Civic and Citizenship Education Study (ICCS).

Arvid Viken er professor ved Universitetet i Tromsø hvor han er ansvarlig for en Ph.D.-utdanning i reiseliv. Viken har skrevet en rekke bokkapitler og artikler i tidsskrifter og bøker om forholdet mellom turisme og samfunn. I sin forskning har han primært vært opptatt av nordlige aspekter, og har blant annet skrevet om urfolksturisme, arktisk reiseliv, grenseproblematikk og om festivaler.

Mariann Villa er førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Hennes forskning har hovedsakelig omfattet bygdeutvikling og bosetning/mobilitet, fritidsbefolkning, bygdeimage og lokalt kulturliv.