Et anerkjennende kroppsøvingsfag (Ebok)

Forfatter:

Arne Nikolaisen Jordet og Kjersti Mordal Moen

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2023
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.74 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202796839
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Kroppsøving og Lærerutdanning
Fag: Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Et anerkjennende kroppsøvingsfag

Boka viser hva en anerkjennende pedagogisk praksis kan innebære i kroppsøvingsfaget. Den inneholder gode eksempler på anerkjennende undervisning og hvordan det bidrar til en mer inkluderende skole. Forfatterne argumenterer for at en anerkjennende pedagogisk praksis er en grunnleggende betingelse for et godt kroppsøvingsfag.

Et anerkjennende kroppsøvingsfag er aktuell for lærerstudenter, lærere, skoleledere og ansatte i lærerutdanningene.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Arne Nikolaisen Jordet er professor ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Jordets forskningsarbeid har vært rettet mot læringsprosesser utenfor klasserommet (uteskole), i nært samarbeid med danske og svenske forskere. Han har doktorgrad i pedagogikk (dr.philos.) om uteskole fra Universitetet i Oslo (2007) og er blant annet forfatter av monografien Klasserommet utenfor: tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom fra 2010. De senere årene har han arbeidet med anerkjennelsesteori. Boka Anerkjennelse i skolen: en forutsetning for læring ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk i 2020. Tenkningen hans brukes som teoretisk ramme i et pågående intervensjonsaksjonsforskningsprosjekt på en barne- og ungdomsskole i Innlandet.

Kjersti Mordal Moen er professor i kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsområder er kroppsøvingslærerutdanning, praksis i kroppsøvingslærerutdanning og skolefaget kroppsøving, der hun blant annet har forsket mye på garderoben. Hun har publisert på alle disse tematikkene. I EU Horizon 2020-prosjektet EDUHEALTH – Educating for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education har hun sammen med kollegaer fra Norge, Sverige og New Zealand flere publikasjoner på tematikken om sosialt inkluderende kroppsøvingsundervisning. Hun er leder for forskningsgruppen Teaching and Learning in Physical Education ved Høgskolen i Innlandet, og leder for masterprogrammet Master i kroppsøving og idrett, og veileder både master- og ph.d.-kandidater.

Førsteamanuensis i kroppsøving ved institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder. Her er han fagkoordinator for grunnskolelærerutdanningen i kroppsøving, og leder forskningsgruppen Research in Outdoor- and Physical Education (ROPE). Aasland har en Ph.d. i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning fra OsloMet – storbyuniversitetet. I sin forskning er han særlig opptatt av spørsmål knyttet til inkludering og ekskludering, og kunnskap og læring i skolefaget kroppsøving og i kroppsøvingslærerutdanningen.

Kristian Abelsen er universitetslektor i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Abelsens undervisning og forskning er knyttet til friluftsliv i skolen, frilufslivspedagogikk og langsomt friluftsliv. Han har publisert på de to første tematikkene. Abelsen har ledet prosjektet Annerledes Kroppsøving på Norges idrettshøgskole.

Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Hennes undervisnings- og forskningsområder er inkludering, tilpasset opplæring, funksjonshemming, kroppsøving og tematikk om skole–hjem-samarbeid og tverrprofesjonelt arbeid. Berg er opptatt av å involvere barn og unge i forskning. Hun har publikasjoner innen nevnte tematikker, og boka Kroppsøving – med rom for alle ble utgitt av Fagbokforlaget i 2021. Hun er involvert i utviklingen av 5-årig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag med pågående følgeforskning, og to internasjonale prosjekter; om kollektiv utvikling av skolefaget kroppsøving og lærerutdanning i kroppsøving (PhysEd-Academy), og sosial rettferdighet i kroppsøving (EDUHEALTH 2).

Førsteamanuensis i kroppsøving og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hans forskningsområder er skolefaget kroppsøving og særlig praksisutviklende forskning. Han har særlig interesse for å undersøke hvordan pedagogiske modeller kan anvendes for å bedre elevenes læring i kroppsøvingsfaget. Han er medlem av forskningsgruppen Teaching and Learning in Physical Education, og er studieprogramansvarlig for denfemårige lærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag.

Universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har tidligere arbeidet i grunnskolen, de siste 22 årene i videregående skole med kroppsøving, idrettsfag, friluftsliv og tilpasset opplæring. Hun har vært spesielt opptatt av «Vurdering for læring»-prinsippene, og at faget skulle gi utvikling til alle elever. I forskning er hun med i et prosjekt om profesjonspersonlig kompetanse. Hun deltar i prosjektet Literacies for helse og livsmestring i skolen. I et universitetsskoleprosjekt ved OsloMet – storbyuniversitetet samarbeider hun med en grunnskole om temaundervisning, kroppslig læring og praktisk estetiske læreprosesser. Hun arbeider også på et eget prosjekt knyttet til bruk av massasje og berøring i skolen.

Lektor 1 ved Re videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune, idrettsfag. Hun har jobbet i ungdomsskole og videregående skole som kroppsøvingslærer siden 2015. Fra 2021 har hun i tillegg til kroppsøving undervist i felles og valgfrie programfag på idrettsfag. Hun har en master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk, fra Norges Idrettshøgskole fra 2021

Førsteamanuensis i kroppsøving ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har 25 års undervisningserfaring fra skole i Polen og Norge. Hennes interesseområder er forståelse av helsekonsept i en internasjonal kontekst og kroppsøving som danningsfag med blant annet fokus på elevsentrert undervisning. Hun er medforsker i to forskningsprosjekter: Literacies for helse og livsmestring i skolen (HLS) og PolkaNorski. HLS har som målsetting å utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen. PolkaNorski undersøker utvikling av språkferdigheter og kunnskap om verden hos polsk-norske barn i Norge, sammenlignet med majoritetsspråklige barn i Polen og Norge.

Førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Leirhaugs undervisning og forskning er knyttet til kroppsøving og idrettsfag, friluftslivspedagogikk, lærerutdanning, vurdering og læreplanutvikling. Han har publisert på alle disse tematikkene. Leirhaug er del av prosjektet Annerledes Kroppsøving på Norges Idrettshøgskole.

Professor i kroppsøving ved Nord universitet. Han underviser og veileder på master- og ph.d.-program ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Hans forskningsfelt er fagdidaktikk, lærerrolle og profesjonsteori i kroppsøving. Han har også forsket på emner i friluftsliv. Lyngstad er medlem i forskningsgruppen Kroppsøving, fysisk aktivitet og helse ved Nord universitet. Under fagfornyelsen og innføring av nye læreplaner i Kunnskapsløftet var han medlem i Utdanningsdirektoratets læreplangruppe i kroppsøving. Han er medredaktør for antologien Kroppsøving, læreren og eleven. Pedagogiske emner og forskningsinnsikter, som er utgitt av Fagbokforlaget.


Professor i dans ved Høyskolen Kristiania. Hennes forskningsområder er kroppsøvingslærerutdanning, dans i kroppsøvingslærerutdanning og skole, samtidsdans, improvisasjon og ‘dans og alder’. Hun har publisert på alle disse tematikkene. Rustad er del av prosjektet Annerledes Kroppsøving på Norges Idrettshøgskole. Hun er utdannet danser og koreograf fra Kunsthøgskolen i Amsterdam, avdeling School for New Dance Development (SNDO) og har mange års erfaring som lærerutdanner og underviser i dans. Hun forsker på dans i kroppsøvingsfaget, lærerutdannelsen og dansekunstfeltet.

Førstelektor i profesjonsrettet pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, hvor han underviser på master- og lærerutdanningene i kroppsøving og idrettsfag. Han har arbeidet som lærer i grunnskolen i over 20 år. Westlies forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom pedagogikk og sosiologi med fokus på skole og kroppsøving. Han har sammen med kollegaer fra Norge, Sverige og New Zealand flere publikasjoner om sosialt inkluderende kroppsøvingsundervisning i forbindelse med EU Horizon 2020-prosjektet EDUHEALTH – Educating for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education. Han er medlem i forskergruppen Teaching and Learning in Physical Education ved Høgskolen i Innlandet.

Professor på kvalifiseringsvillkår ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsområder er kroppslig læring, koreografipedagogikk og universitets- og høgskolepedagogikk. Ørbæk underviser og forsker i grunnskolelærerutdanningen, der hun undersøker hvilken betydning kropp og emosjoner har i lærings-, undervisnings- og forskningsprosesser. I forskningsprosjektet «Det er lærer du skal bli …» (USN) har hun publisert flere artikler om tematikken kroppslig kunnskap. Hun er leder for Utdanningsdirektoratets nasjonale evalueringsprosjekt: Evaluering av fagfornyelsen i praktiske og estetiske fag, og deltar i forskningsprosjektet Learning with Land, der hun sammen med forskere og kunstnere fra USA, Australia, Skandinavia og Canada undersøker urbefolkningens kroppslige kunnskap om utvalgte steder.