Engasjement i praksis (Heftet)

Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet

Forfatter:

Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 196
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202401641
Kategori: Helsefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Sosialfag
Om utgivelsen Engasjement i praksis

Helse- og sosialtjenestene rommer både vedvarende og skiftende etiske og filosofiske problemstillinger. Dette utfordrer helse- og sosialarbeidere i deres utøvelse av den moralske og faglige dømmekraft, og gjør både filosofi og etikk nødvendig og relevant for å skape reflekterte praktikere. Samtidig kan mange streve med å se relevansen av det som oppleves som abstrakt filosofi og tenkning i en kompleks og hektisk hverdag.

Engasjement i praksis imøtekommer denne utfordringen, ved å skape broer mellom vitenskapsfilosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Boka aktualiserer og diskuterer grunnleggende antakelser innen menneskefagene og relaterer dette til praktiske utfordringer i hverdagen. Forfatterne viser hvordan ulike tenkere og filosofiske retninger har betydning for praksis i bred forstand. Det betyr ikke at tenkningen og filosofien skal instruere praksis, men at den kan bistå praktikere til å perspektivere og forstå egen praksis.

Boka er skrevet for studenter i helse- og sosialfag, fagfolk og praktikere i helse- og sosialfeltet. Den består av 13 kapitler av forfattere fra ulike fagområder som på ulike måter bygger broer og skaper dialog mellom ulike tenkere og praksis i helse- og sosialfeltet. Den ble initiert etter inspirasjon fra professor i vitenskapsfilosofi John Lundstøl.

Til toppen

Presse Engasjement i praksis

«[Boka er] i høy grad anbefalelsesverdig. Den tar for seg viktige etiske temaer og setter dem inn i en fornuftig sammenheng, og ville gjort de praktiske dilemmaene enhver helsearbeider står overfor i det daglige, vesentlig enklere å overskue og dermed enklere å håndtere. Jeg frykter dessverre at de nevnte praktikerne ikke vil finne tid til å sette seg inn i boka, og det ville gledet meg stort om jeg skulle ta feil.»

Arne Johansen, Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2/2014

«Det brukes, så langt jeg kan bedømme, konkrete og gode eksempler, og flere av de teoretiske perspektivene knyttes til hverdagslige problemstillinger.»

Bjørn Hofmann, Tidsskrift for Den norske legeforening 6/2014Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Anders Johan W. Andersen, f. 1965, dr.philos., instituttleder for Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder. Deltatt i flere forskningsprosjekter om psykisk helse og psykisk helsearbeid. Ansvarlig redaktør for Tidsskrift for psykisk helsearbeid fra 2007 til 2011.

Inger Beate Larsen, f. 1954, ph.d. i samfunnsmedisinske fag, førsteamanuensis i psykisk helsearbeid, Universitetet i Agder. Arbeidet innen psykisk helsevern og med utdanning innen psykisk helsearbeid. Forskningsfelt: arkitektur og helse og tvang innen psykisk helsevern.

Anne Brita Thorød er dosent emerita i psykisk helsearbeid/psykososial helse ved Universitetet i Agder og cand.polit i sosialt arbeid. Hun har variert praksiserfaring innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Thorøds forskningsfelt er barnefattigdom, psykisk helse og antrozoologi. Hun er medredaktør i Engasjement i praksis (2013), samt bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og Å satse på dosenter (2020). Les mer om Thorød på Universitetet i Agder (UiA).

Laila Aamot (f. 1943) er sosionom og cand.polit. i sosialt arbeid. Hun har ledet flere fagutviklingsprosjekter innenfor psykisk helse for barn og unge, og skrevet flere fagbøker. Den siste boka heter Samhandling mellom barnevern og BUP (2011).

Carl Christian Bachke er dosent emeritus i spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk ved Universitetet i Agder. Han er utdannet lærer og har pedagogisk embetseksamen. Han har undervisningserfaring på alle nivåer fra barnehage til universitet og har arbeidet som inspektør, rektor, PP-rådgiver, skoleutvikler i Afrika med mer. Hans forskning og publisering er tematisk bred og omfattende, men tyngden ligger innenfor dosentdisiplinene.

Tore Dag Bøe, f. sosionom og stipendiat i psykisk helsearbeid, Universitetet i Agder.

Merete Lund Fasting arbeider som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hennes doktoravhandling omhandler barns lek og lekesteder utendørs. Hennes fokus i forskning er barn, lek, bevegelse, natur, betydningsfulle steder, barndom, livsmestring og friluftsliv. Hun har publisert artikler, bokkapitler og bøker innenfor disse temaene, blant annet var hun medredaktør for boka Å forske blant barn (2021) og bidragsyter i Friluftspedagogikk (2019), Læring (2016) og Engasjement i praksis (2013). Nå jobber hun med et større prosjekt med tittelen Lekens kraft – lek, bevegelse og natur som livsmestring. Les mer om Fasting på Universitetet i Agder.

Kamilla Freyr, kunst- og idéhistoriker og doktorand i estetikk, Uppsala Universitet.
Tor Freyr, filosof og doktorand i filosofihistorie, Uppsala Universitet.

Hans Grelland, f. 1947, professor i kvantekjemi ved Universitetet i Agder. Han er også master i filosofi og har skrevet flere bøker innen dette feltet. Hans hovedinteresser er tolkningsproblemet i kvantefysikken og relativitetsteorien og eksistensfilosofiske spørsmål.

Trine Habberstad, f. 1947, cand.polit. i sosialt arbeid. Mangeårig praktisk erfaring i sosialtjeneste, sykehus og som pasientombud samt undervisningserfaring fra Universitetet i Agder. De siste årene har hun vært frilanser med tilknytning til blant annet det regionale brukerstyrte senteret ROM. Hun har publisert flere artikler.
Jaakko Seikkula, f. 1953, professor og viserektor ved psykologisk institutt, Universitetet i Jyväskylä. Særlig kjent for utviklingen av en nettverksbasert terapiform kalt «Åpne samtaler». Er oversatt til blant annet engelsk, tysk, nederlandsk, spansk, svensk, dansk og norsk.
Janneke Quarles van Ufford, f. 1946, cand.polit. i sosialt arbeid, universitetslektor ved vernepleierutdanningen, Universitetet i Agder. Variert praksiserfaring innen sosialt og psyko-sosialt arbeid med hovedvekt på barn og unge. Interessefelt rus i familier.