Energimarkedsrett (Innbundet)

Om informasjonsplikt og markedsatferd i det finansielle kraftmarkedet

Forfatter:

Odd-Harald B. Wasenden

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 592
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202276454
Kategori: Internasjonal rett og menneskerettigheter og Markeds- og reguleringsrett
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter, Markeds- og reguleringsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Energimarkedsrett

Boken gir en inngående rettslig analyse av det finansielle kraftmarkedet, med hovedvekt på den organiserte handelen som finner sted på kraftbørsen Nord Pool. De tre sentrale regelsettene som behandles, er reglene om informasjonsplikt, forbudet mot innsidehandel og forbudet mot markedsmanipulasjon i kraftmarkedet. Fremstillingen inneholder både analyser av de gjeldende bestemmelsene og vurderinger av behovet for å regulere informasjonstilgang og markedsatferd.

Den finansielle krafthandelen er tett sammenvevd med kraftproduksjonen og den fysiske handelen med kraft. Analysene av de sentrale problemstillingene bygger derfor på dyptgående studier av de faktiske og regulatoriske forhold i både det fysiske og det finansielle kraftmarkedet - med særlig vekt på den samfunnsøkonomiske rollen den finansielle krafthandelen spiller i et markedsbasert regime for energiforsyning.

Til tross for den tette relasjonen mellom det fysiske og det finansielle kraftmarkedet reguleres den finansielle handelen av finansmyndighetene. Dette er en følge av at kontraktene er klassifisert som finansielle instrumenter på linje med eksempelvis aksjer og obligasjoner. Det fysiske kraftmarkedet reguleres derimot av energimyndighetene. Boken viser at det er behov for et sektorovergripende samarbeid. Man står her overfor en egen rettsdisiplin, energimarkedsrett, i skjæringspunktet mellom tradisjonell energirett og tradisjonell børs-/verdipapirrett.

Til toppen

Anmeldelser av Energimarkedsrett
«Afhandlingen har et niveau, der gør den til et fint eksempel på den gamle grad og kunne formodentlig også antages i Danmark [...] Man må håbe, at forfatteren vil forsætte sin videnskabelige produktion, selvom han nu er vendt tilbage til advokatbranchen.»Jesper Lau Hansen, Ugeskrift for Retsvæsen, 2008

Til toppen

Forfatter(e)

Odd-Harald B. Wasenden er partner i advokatfirmaet Wiersholm. Han er dr.juris fra Universitetet i Oslo og har også vært vitenskapelig assistent ved juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø. Wasendens doktoravhandling «Energimarkedsrett» ble publisert på Cappelen Akademisk Forlag i 2007. Han har også utgitt boken «EU Market Abuse Regulation in Energy Markets» samt en rekke artikler innenfor energirettslige, tingsrettslige og verdipapirrettslige emner.

Som advokat arbeider Wasenden hovedsakelig med energi- og petroleumsrett, børs- og verdipapirrett og miljørett. Han har omfattende erfaring som rådgiver for selskaper innenfor energisektoren, særlig knyttet til regulatoriske og kontraktsrettslige forhold, men også knyttet til transaksjonsbaserte oppdrag og tvisteløsning. Han har også spesialkompetanse knyttet til finansmarkeds¬regulering og yter bistand i forbindelse med handel med energi, utslippskvoter og finansielle instrumenter.