Endring i organisasjoner (Heftet)

Ideologi, teori og praksis

Forfatter:

Tom Karp

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 326
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202394813
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Endring i organisasjoner

Organisatorisk endring er et fagfelt som har fått mye oppmerksomhet de siste 20–30 år, både av utøvende ledere, medarbeidere, forskere og i media og populærlitteraturen. Temaet er aktuelt i en tid hvor forandringspresset på organisasjoner og dets ledere, samt individene som jobber der, er sterkt tilstede.

I Endring i organisasjoner gis en grundig oversikt over fagfeltet, som handler om å bevege en organisasjon, dens arbeidsgrupper og individene som jobber der, fra en tilstand til en annen tilstand. Det kan være forandringer i struktur, kultur, verdier, kompetanse, arbeidsprosesser, samhandlingsmønstre, systemer, produksjonsmetoder, eller forandring av enkeltindividers kompetanse, holdninger og organisatoriske atferd. Forandring fører ofte til samfunnsmessige, organisatoriske og individuelle prosesser som har potensial i seg til å skape reaksjoner og oppmerksomhet. Fagfeltet er derfor omgitt av myter, forventninger, følelser og blandede erfaringer.

Boken tar for seg ideologiske, teoretiske og praktiske perspektiver på forandring i organisasjoner. Den dekker den teoretiske bredden og dybden i feltet, men har samtidig et mål om å være praksisrelevant for dem som har ambisjoner om å gjøre endringer i organisasjoner.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Sagt om boka

«Det er bare ett ord som er dekkende for Karps bok; imponerende. Dette er en bok som fanger mangfoldet i endringsbegrepet og samtidig evner å fremstille forskningen på feltet på en strukturert og levende måte. Innholdet i boka favner alt fra filosofi til moderne forskning og gir en god gjennomgang av utviklingen i begrepet ‘endring’ både historisk og innholdsmessig. Karp kunne gjort det enklere for seg selv ved å tone ned enkelte forhold som ledelse, kultur og intervensjoner, men har gode måter å angripe også disse koblingene til endring på.

Forfatteren evner å bevege seg mellom flere nivå og dekker samfunns-, organisasjons-, relasjons-, og individnivå på en utmerket måte. Det kan synes som han vektlegger individnivået mest og det kan være naturlig fordi individet er en nøkkelfaktor for at en endring skal bli vellykket. Samtidig er det kanskje like mye å hente på det relasjonelle nivået og her er betraktninger om utøvelse av ledelse viktig, noe som behandles grundig i Karps bok. Det hadde også vært interessant om Karp hadde gjort en vurdering av Arbeidsmiljøloven og hvordan endring er behandlet der, men for øvrig er det mange gode referanser til norsk forskning og norske perspektiv.

Boka har også et internasjonalt potensial. Det er ikke mange bøker fra internasjonal litteratur som er så dekkende.

Undertegnede har allerede anbefalt boka til våre masterstudenter i arbeids- og organisasjonspsykologi og den vil nok bli hyppig brukt som referanse. Samtidig er dette en bok som vil egne seg for de som er opptatt av endring i praksis selv om Karp ikke kommer med noen løsning eller «gullstandard» for hvordan endring bør håndteres på en best mulig måte. Det skinner imidlertid igjennom at Karp er opptatt av kontekstuelle forhold og at endring derfor må behandles tilpasset den enkelte organisasjonen.

Dette er en bok mange vil ha nytte og glede av å lese.»

Per Øystein Saksvik, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi, Psykologisk institutt, NTNU

«Professor Tom Karp’s book Endring i Organisasjoner. Ideologi, teori og praksis is a breath of fresh air as it is setting out to introduce students, leaders, managers and other organisational members to the theories, practices and challenges of organisational change. His focus is on individuals rather than structure. It avoids presenting a ‘one right way’ approach – simply because there isn’t one – and instead invites the reader to make up their own mind. With a focus on the individual, the book encourages the reader to explore and reflect on their own reality, experiences and ideas. Tom emphasises that change isn’t necessarily something that is done to you – it’s something we can all be a part of playing a proactive and positive role. Organisational change is about identity, purpose, ethics, power and politics. It’s about acknowledging and working with a wide range of different and highly personal realities and organisational cultures. Remember: Organisations don’t change – People do.»

Professor Rune Todnem By, Staffordshire University Business School. Sjefredaktør i Journal of Change Management og medforfatter av Managing Change in Organizations (Pearson Education, 2012).

LANG VERSJON
«It is all about people, er mitt mantra som leder. Tom Karp har skrevet en viktig fagbok om fenomenet endring og hvordan vi mennesker reagerer på endring. I Denofa har vi jobbet intensivt med strategi, endring og lederutvikling basert på Tom Karps faglige rammeverk, og vi er på vei mot en ny fremtid bygget på langsiktig verdiskapning og bærekraft. Vil du endre, må du starte med deg selv, hvem du er, hva du vil og hva du vil ta ansvar for å gjennomføre, også når du møter motstand og usikkerhet. Dette er bokas sentrale budskap. Det er vi mennesker som skaper endringer, ikke strukturer og organisasjoner. Vi lykkes som ledere ut fra hvem vi er, og hvem vi er i relasjon til andre.»

KORT VERSJON
«Det er vi mennesker som skaper endringer, ikke strukturer og organisasjoner. Tom Karp har skrevet en god og viktig fagbok om fenomenet endring og hvordan mennesker reagerer på endring.»

Bjarne Rask Thomsen, administrerende direktør, Denofa

«Næringslivet opplever en stadig tøffere global konkurranse der kundene er mindre lojale enn før og teknologiske endringer skaffer kundene nye preferanser, mens offentlig forvaltning utsettes for krav til mer effektiv drift. Næringsliv og offentlig forvaltning er dermed kontinuerlig utsatt for et stort endringspress fra omgivelsene, samtidig som empiri viser at bare halvparten av endringsinitiativene lykkes. Forfatteren har skrevet en utfyllende og svært nyttig bok om emnet, som både omhandler ideologi, teori og praksis, og der involvering av ansatte og mobilisering til endring er viktige faktorer for å lykkes.
Anbefalt bok for mastergradsstudenter, ledere og alle som ønsker å lære om ledelse.»

Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge

Til toppen

Presse Endring i organisasjoner
Forfatter(e)

Tom Karp er professor i ledelse. Karp har stillinger ved flere akademiske institusjoner, og før akademia har Karp vært toppleder i næringslivet, samt startet og ledet konsulentselskaper innen strategi og lederutvikling. Han har i tillegg jobbet mye med mental trening, mestring, prestasjoner og utvikling, innen toppidrett og i Forsvaret. Karp forsker på organisatorisk ledelse, operativ ledelse, selvledelse, strategisk ledelse og endringsledelse. Karp har tidligere utgitt fagbøkene Ledelse i sannhetens øyeblikk (2010), Endring i organisasjoner (2014), Det beste i deg (2015), Til meg selv (2016) og God nok ledelse (2019).