Enchanté Fransk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Enchanté 1 (LK20) (Fleksibind)

Lærebok Fransk 2, vg1

Forfatter:

Clélia Elster, Maria Gauvin, Siri Skinnemoen, Hilda Hønsi, Claire Kjetland og Sébastien Liautaud

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Enchanté 1 (2006) Fransk II Vg1
ISBN: 9788202581084
Kategori: Fransk 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Fransk 2
Nivå: Vg1
Om utgivelsen Enchanté 1 (LK20)

Enchanté 1 har et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring, noe som vil bidra til å gi trygge og aktive brukere av språket. Enchanté er et innholdsrikt og motiverende læreverk for fransk II i videregående skole, grundig revidert og tilpasset kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til Fagfornyelsen.


Enchanté dekker kravene i fagfornyelsen
. I den nye læreplanen legges det stor vekt på dybdelæring, altså å lære grundig om utvalgte temaer i motsetning til å tilegne seg overflatiske kunnskaper om mange temaer. Læreplanen definerer flere nye kjerneelementer som det skal legges vekt på i undervisningen i fremmedspråkene: kommunikasjon, språklæring og flerspråklighet, interkulturell kompetanse og språk og teknologi. I tillegg skal det arbeides med et tverrfaglig tema, demokrati og medborgerskap. Dette er hovedprinsippene vi har fulgt i revisjonsarbeidet.

Kapitlene er bygget rundt en nivådifferensiert hovedtekst som inneholder stoff som egner seg for elever med ulike læringsstiler og -potensial. Dette åpner for mer tilpasset opplæring og individuelt arbeid og gir rom for dybdelæring. Flere av kapitlene er nyskrevet til denne utgaven. Hovedtekstene har en tydelig, gjennomgående struktur: en enkel ingress som inneholder de viktigste elementene fra innholdet og grammatikken som gjennomgås i kapitlet, og deretter avsnitt med gradvis mer avansert språk og stigende vanskegrad.

Tekstene er etter anbefalinger fra faglærere gjort kortere og noe enklere enn i tidligere utgaver av læreverket. Det er trukket ut noen sentrale gloser som elevene skal lære før de går gjennom teksten. Mange av hovedtekstene har dialogform, men det er også tekster i form av blogg, brev eller stiloppgave, og det veksles ofte mellom å bruke 1. og 3. person. Den nye utgaven inneholder et spekter av autentiske tekster fra ulike kilder, med tilhørende oppgaver. I tillegg er det både nyskrevne og oppdaterte faktatekster innenfor kategorien «Civilisation». I kategorien «Coin culturel» er det også mye nytt og spennende innhold.

Kjerneelementene kommunikasjon og språklæring og flerspråklighet står sentralt i Enchanté. Gjennom et rikt utvalg av oppgaver med stor variasjon i arbeidsformer får elevene grundig trening i ferdigheter som muntlig dialog, innlæring av ordforråd og oversettelse av tekster både fra fransk til norsk og fra norsk til fransk m.m. I 2020-utgaven er det lagt mer vekt enn tidligere på induktive oppgaver i innlæringen av grammatikkemner. Elevene blir allerede fra starten av boken introdusert for flerspråklighet som ressurs i språklæring gjennom et oppslag om transparente ord. De arbeider med oppgaver der de skal bruke språkkunnskaper fra flere språk enn norsk og fransk.

Enchanté har en realistisk progresjon i grammatikken, og starter med repetisjon av noen av de viktigste grammatikkemnene som elevene har gjennomgått tidligere. Den følger deretter en naturlig progresjon for innlæring av nye grammatikkemner og har et realistisk ambisjonsnivå. Elevene vil med dette kunne ta i bruk stadig mer komplekse språklige strukturer og bli trygge brukere av språket, både muntlig og skriftlig. Siste kapittel i boken er viet til repetisjon av sentrale grammatiske emner.

Kjerneelementet interkulturell kompetanse er sterkt til stede, i tekster som gir innsikt i ungdommers og andres hverdagsliv i Frankrike og forskjeller og likheter mellom norske og franske forhold, i tillegg til kunnskaper om det franske samfunnet og dets særtrekk. I Enchanté 1 arbeider eleven med temaene Ma famille, mes amis et moi, Qu’est-ce que tu as fait à Paris?, La vie quotidienne, La culture en France. Temaene består av bolker på tre kapitler der man nærmer seg hovedtemaet på ulike vis. Her åpnes det for dybdelæring ved at man ut fra stoff fra tidligere gjennomgåtte kapitler i læreboken bygger videre på kunnskaper elevene har fra før.
Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap er ivaretatt i Enchanté 1 gjennom tekster om franske samfunnsinstitusjoner som skolesystemet og familielovgivningen, og gjennom diverse oppgaver. Dette vil gi et godt grunnlag for videre arbeid i Enchanté 2, der demokratiutviklingen i Frankrike er et av hovedtemaene.

En myldretegning i starten av temaene gir oversikt og mulighet for egenvurdering. I tegningen er innholdselementer fra de tre kapitlene er vist, samt oversikter over læringsmålene og de mest sentrale glosene i hvert kapittel. Etter gjennomgangen av temaet vil denne siden fungere som et verktøy der elevene kan gå tilbake og vurdere egen læring. Dette får de en påminnelse om på siste side i hvert tema. Temaforsiden åpner også for ulike kreative tilnærminger, både skriftlige og muntlige, og vil være et element som kan brukes til aktiviteter som gir mulighet til dybdelæring.

Dybdelæring er som nevnt over, vektlagt i Enchanté, og det legges til rette for dette gjennom grep som nivådifferensierte tekster og oppgaver, rikt og variert innhold som gir store valgmuligheter for hva hver enkelt skal jobbe med, oppgaver med ulike arbeidsformer der ulike læringsstiler kan ivaretas, oppbygning der man trekker inn og bygger videre på kunnskap fra tidligere kapitler, oppgaver basert på språkkunnskaper i flere språk enn norsk og fransk, induktive oppgaver, stoff om transparente ord (ord med latinsk opprinnelse som er tatt inn som fremmedord i mange språk) helt foran i boken. Temaforsidene med tegning og læringsmål kan være et utgangspunkt for dybdelæring, med store muligheter for kreativ bruk. Strukturen med fire temaer bidrar til å belyse temaene fra ulike vinkler og gjør det mulig å gå i dybden i hvert enkelt tema.

En digital utgave av læreboka gir et digitalt læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Læreboka finnes i to digitale formater: Enchanté 1 (2020) Unibok og Enchanté 1 (2020) Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen.


Enchanté har rike nettressurser for elever og lærere.
Enchanté Elevnettsted er gratis og har funksjonalitet som gir elevene god mulighet til å arbeide med kjerneelementet språk og teknologi. Nettstedet inneholder oppgaver av ulik art, øvelsesverktøy og innleste tekster fra boka, og inkluderer også tilgang til Språkporten fransk. Encanté Elevnettsted er gratis å bruke, men krever innlogging slik at eleven kan lagre arbeid og besvarelser og holde god oversikt over progresjon og resultater.

Enchanté Lærernettsted inneholder ekstra ressurser til læreren, som forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig arbeid. Læreren kan holde god oversikt over gruppens og enkeltelevens arbeid og resultater, kan tildele passende oppgaver til enkeltelever og rette og kommentee skriftlige besvarelser. Lisens til lærernettstedet må kjøpes.

Forfatterne har bred faglig kompetanse og lang erfaring som lektorer i fransk i videregående skole. De brenner for fransk språk og formidling av kunnskap om fransk kultur og samfunn.
Clélia Etienne Elster, Maria Bratlie Gauvin, Siri E. Skinnemoen, Hilda Hønsi, Claire Kjetland, Sébastien Liautaud

Til toppen

Andre utgaver

Enchanté 1 Brettbok (LK20)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2020

Andre aktuelle titler

 • Enchanté 2 (LK20)

  Lærebok Fransk 2, vg2

  Hilda Hønsi, Claire Kjetland, Sébastien Liautaud, Maria Gauvin, Siri Skinnemoen og Clélia Elster

  Fleksibind
 • Enchanté 1 (LK20)

  Lærebok Fransk 2, vg1

  Clélia Elster, Maria Gauvin, Siri Skinnemoen, Hilda Hønsi, Claire Kjetland og Sébastien Liautaud

  Fleksibind
 • Fransk ordbok

  Fransk-norsk/norsk-fransk

  Herbert Svenkerud, Eva Haugum og Solveig Landron

  Fleksibind
Forfatter(e)

Clélia Etienne Elster er født i 1976 i Rouen (Normandie) og flyttet til Norge i 1998. Hun er lektor med opprykk i fransk og engelsk ved Edvard Munch videregående skole i Oslo, og er fagkoordinator i engelsk og fremmedspråk ved samme skole. Hun er opptatt av fransk politikk, historie og kultur, og er engasjert i Fransklærerforeningen i Norge som nestleder. Hun har en praktisk tilnærming til sin undervisning, og gjør mye bruk av aktivt klasserom og elevsentrert undervisning. Elster har tidligere undervist ved Bjerke videregående skole i Oslo og ved Institut Francais. Hun er cand.philol fra Sorbonne i Paris med fransk, engelsk, latin, nordisk og litteraturvitenskap i fagkretsen, i tillegg til PPU. Elster er medforfatter av Enchanté (2020/2021).

Maria Bratlie Gauvin har studert fransk i på Université de Bourgogne i Dijon og på Universitetet i Oslo. I tillegg til fransk har hun studert nordisk språk og litteratur, og har master i norrøn filologi, samt PPU fra Universitet i Oslo. Hun har vært lektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo siden 2010 og har flere års erfaring med fransk- og norskundervisning. Hun har undervist fransk nivå 2 i flere år, og siden 2015 også nivå 3 og har jobbet aktivt med rekruttering og motivasjon til språkfagene på skolen. Hun er engasjert i elevmedvirkning og utveksling, og opptatt av å bruke fransk kultur aktivt i undervisningen. Gauvin er medforfatter av Enchanté (2020/2021).

Siri E. Skinnemoen er cand.philol. med hovedfag i fransk fra Universitetet i Oslo, og har også studert ved Universitetet i Strasbourg. Hun har 30 års undervisningserfaring, og har jobbet de siste 14 årene ved Kongshavn (tidligere Nordstrand) vgs i Oslo. Hun jobber også med vurderingsarbeid i fransk muntlig for privatister på alle nivåer. Andre undervisningsfag er norsk, samfunnsøkonomi og samfunnsfag. Hun er særlig opptatt av elevdifferensiering i undervisningen sin, og har vært med på å arrangere språkturer for fransk 2-elever til Frankrike i mange år. Skinnemoen er medforfatter av Enchanté 1 og 2 (2020/2021).

Hilda Hønsi er ansatt som lektor ved Amalie Skram videregående skole i Bergen der hun underviser i fransk og spansk. Hun har jobbet som språklærer i 25 år og har hovedfag i fransk fra Universitetet i Bergen med bl.a spansk i fagkretsen. I 1992 fikk hun fransk statsstipend i 1992, og studerte ett år ved Université de Rennes 2 i forbindelse med hovedfagsoppgaven om fransk barnelitteratur. Hun har også jobbet som sensor og timelærer ved Romansk Institutt (UiB), nå Institutt for Fremmedspråk (UiB), hvor hun underviste i fransk litteratur, oversettelse, historie, frankofoni og civilisation, og har fortsatt oppdrag som ekstern sensor i fransk her. Hønsi er spesielt interessert i fransk musikk og litteratur. Hun er medforfatter på alle utgaver av Rendez-vous (2006-2013) og Enchanté (2006-2021).

Claire Meunier Kjetland kommer fra Pau i det sør-vestlige Frankrike, men har bodd i Norge i 20 år.
Hun har en mastergrad i fransk fra Universitetet i Bergen og har lang undervisningserfaring på flere nivå i norsk skole. De siste 12 årene har hun vært knyttet til Sonans utdanning i Bergen som lærer i fransk. Kjetland er medforfatter av Cappelen Damms læreverk for fransk I og fransk II for videregående skole.

Enchanté Fransk 2 (Fagfornyelsen LK20)
Enchanté er et innholdsrikt og motiverende læreverk for fransk 2 i videregående skole, grundig revidert og tilpasset kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen (LK20). Enchanté har en gjennomarbeidet og velprøvd pedagogisk tilnærming med et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring gjennom ungdommers perspektiv. Med Enchanté ønsker vi å bidra til å gjøre elevene til trygge og aktive brukere av språket.