Echt! Tysk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Echt! 2 (LK20) (Fleksibind)

Lærebok tysk 2, vg2

Forfatter:

Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202689735
Kategori: Tysk 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Tysk 2
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Echt! 2 (LK20)

Echt! 2 er beregnet på tysk vg 2, nivå 2. Som i Echt! 1, er elevenes kommunikasjonsferdigheter i fokus, i tråd med fagfornyelsen. Læreverket utfordrer tyskeleven til å se verden på nye måter, og har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring. Echt! er et nytt og engasjerende læreverk for tysk nivå 2, utviklet til fagfornyelsen 2020.


Echt! 2 inneholder den samme oppbyggingen og gjenkjennelige strukturen som Echt! 1. Tekstene og oppgavene i bok 2 holdes bevisst på et språklig nivå som ikke vil oppleves vanskeligere enn tekstene og oppgavene i bok 1.

Temaer i Echt! 2: identitet og forbilder; egen mediebruk; fordeler og ulemper, også med tanke på demokratiske prosesser, med forskjellig (informasjons-)teknologi; aktuell film og litteratur, bl.a. med sjangeren graphic novels; Tyskland i DDR-tiden og det gjenforente Tyskland; Tysklands posisjon i verden.

Grammatikktemaene inneholder enda flere oppgaver enn i Echt! 1, og på nettstedet vil du finne en repetisjon av de viktigste grammatiske fenomenene i Echt! 1.

Echt! legger vekt på lav-terskel kommunikasjon på tysk, og derfor inneholder også Echt! 2 gode modelltekster og oppgaver som legger opp til å ta i bruk og utvikle språkferdighetene gradvis. Læreverket aktiviserer og motiverer elevene til å ta i bruk tysk fra første skoletime, blant annet ved å gi setningsstartere og Sprachhilfe under mange oppgaver. På den måten skal alle elevene klare å produsere språk og oppleve mestring.

Echt! har en praktisk og oversiktlig struktur. Forfatterne er selv lærere og kjenner til lærerens og elevenes behov, og har derfor vektlagt en ryddig og brukervennlig struktur i bøkene. De enkelte elementene i leksjonene er gjenkjennelige og gjør det lett å orientere seg i stoffet og hvordan det er tenkt brukt. Hver leksjon inneholder dessuten et oppslag med repetisjonsoppgaver og en ordbank med uttrykk og fraser som oppsummerer de viktigste kommunikasjonsferdighetene fra kapittelet – So sagt man das! Bildene er nøye utvalgt for å skape et visuelt tiltalende uttrykk, og ikke minst for å invitere til kommunikasjon rundt dem.

Echt! har en tydelig progresjon og gode muligheter for differensiering. Tekstene og oppgavene bygger på en gjennomtenkt progresjon innad i hver leksjon, og gjennom boka. Det betyr at de første tekstene i hver leksjon stort sett er de enkleste, og de siste de med høyest vanskelighetsgrad. Læreren kan velge ut enkelte tekster og leksjoner for selvstendig bruk. Boka gir gode muligheter for differensiering, både i utvalg og vanskelighetsgrad av tekstene og i oppgavetypene, slik at hver elev skal kunne oppleve både mestring og læring av nytt stoff og nye språkferdigheter. Alle elever skal gradvis ta i bruk et bredere ordforråd og mer komplekse språklige strukturer.

Modellering, repetisjon, delvis modellering, utforsking og selvstendig refleksjon utgjør bredden i oppgavenivåene. Oppgavetypene er variert, med både individuelle oppgaver, partnerarbeid, skrive-, snakke- og kreative oppgaver, slik at det aldri blir kjedelig. Dessuten gjelder samme prinsipp for oppgavene som for tekstene: de første oppgavene etter en tekst er de enkleste og blir så gradvis mer utfordrende. På den måten kan enhver lærer tilpasse oppgavetypene til sin klasse og hva som passer best for elevgruppen.

Echt! utfordrer og legger til rette for dybdelæring. Hvilke utfordringer står demokratiet, både i det tyskspråklige og det norske samfunnet ovenfor, og hva kan vi lære av historien og dagsaktuelle temaer ved å løfte blikket? Nye tilnærminger til kjente og viktige temaer, samt helt nye temaer, vil gi elevene et aktuelt bilde av målspråksområdene og øke deres interkulturelle kompetanse.

Echt! bringer inn tverrfaglige temaer der det er naturlig. Temaene står i en tydelig kontekst som skal gjøre faget relevant for elevene. De skal både kjenne igjen personlige og hverdagslige temaer og de samfunnsutfordringene og -spørsmålene vi møter i dag. Samtidig skal de få opp øynene for nye måter å tenke og se verden på. I leksjonene løfter vi derfor blikket utover de tradisjonelle begrensningene til temaene og bringer inn tverrfaglighet.
Ved å belyse temaer fra nye og forskjellige vinkler, samt ved å løfte frem sammenhenger mellom de enkelte temaene man lærer om i tyskfaget, er det lagt tilrette for dybdelæring.

Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring som vil oppleves engasjerende og spennende. Elevene vil aktivt bruke forkunnskapene sine og kompetansen sin fra andre språk. En god kombinasjon av induktiv tilnærming til språklæring, som får elevene til å reflektere over språklæringen, og en forklarende oppslagsdel av grammatikken, vil legge til rette for varig innlæring av språket.
Hver leksjon inneholder en grammatikksti, som inviterer til samarbeid og refleksjon rundt språket i klasserommet. Alle stiene inneholder oppgaver som må løses på veien, samt et fyldig utvalg av drilloppgaver på nett. Vi tror elevene på den måten oppnår en språkkompetanse som varer.

Echt! 2 lærebok i digitalt format er et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Læreboka finnes i to digitale formater: Echt! 2 (2021) Unibok og Echt! 2 (2021) Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen.

Echt! Elevnettsted er en fyldig nettressurs som vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Det er mange språkøvinger til hver leksjon i boka, også her med en gjennomtenkt progresjon og god variasjon. Eleven kan kommunisere med læreren gjennom nettstedet, levere skriveoppgaver og holde oversikt over egen progresjon og resultater. Elevnettstedet har Cappelen Damms Tysk ordbok integrert og gir også tilgang til Språkporten tysk, et digitalt læremiddel med grammatikk- og språkøvinger på to nivåer, som vil bidra til å styrke språkferdighetene.

Echt! Lærernettsted inneholder nyttig materiell og lenker til stoff som kan bidra til å gjøre undervisningen enda mer variert og spennende. Lærernettstedet gir læreren oversikt over elevens og gruppens arbeid og resultater, og mulighet for å tildele oppgaver. Echt! nettressurser er tilrettelagt for prosessorientert skriving og eleven kan kommunisere med læreren gjennom nettstedet. Lisens til Echt! Lærernettsted må kjøpes.
Du finner Echt! Elev- og lærernettstedecht.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Tysk ordbok

    Tysk-norsk/norsk-tysk

    Helge Parnemann og Herbert Svenkerud

    Fleksibind
Forfatter(e)

Jo Helge Ansnes Schei er lektor ved Valle Hovin videregående skole i Oslo. Han har fagene tysk, fransk og norsk, med allmenn lingvistikk i fagkretsen, og underviser også i tyskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Schei var tidligere veiledningsspesialist i Akershus ved Rosenvilde videregående, der han også var ansvarlig for fremmedspråkene og internasjonalisering. Han har stor tro på at fremmedspråkene kan åpne verden til noe nytt for elevene. Schei er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II.

Simen Braaten er som så mange andre nordmenn forelsket i Berlin. Som lærer ved Foss vgs i Oslo, tidligere ved Nordseter skole, og som lærebokforfatter arbeider han for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og finne mønstre i språket, og at de skal lære et språk de tror de vil få nytte av i praksis. Braaten har studert ved Humboldt Universität zu Berlin og har sin MA i tysk språk fra UiO. I flere år har han også vært lærer på Sommerskolens tyskkurs i Berlin. Braaten er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole).

Mona Gundersen-Røvik underviser i tysk ved Molde videregående skole og har, foruten tysk l, ll og lll, engelsk og markedsføring og ledelse som undervisningsfag. Siden 2010 har hun også vært koordinator for tysk nivå 3 i Møre og Romsdal og hun har tidligere jobbet i næringslivet med utstrakt internasjonal kontakt med bl.a. det tyskspråklige området. Hun har tysk hovedfag fra UiO og en bachelor i Internasjonal business. Gundersen-Røvik er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole), og har revidert Deutsch Drei Digital (tysk III).

Birgit Woelfert er lektor med tilleggsutdanning og underviser tysk og norsk på studieforberedende program ved Tingvoll videregående skole. Hun har nordisk hovedfag fra universitetene i München og Kiel i Tyskland og praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU.

Woelfert har tysk som morsmål, men har bodd i Norge siden 1994. Hun har tidligere undervist i språkfag ved universitetene i Kiel og Tromsø og ved Bardufoss videregående skole.

Erfaringer fra tyskundervisning i norsk skole har ført til at Woelfert er spesielt interessert i didaktiske tilnærminger der forklaringsmodeller forenkles. Hun opplever det som læringsfremmende å integrere grammatikkopplæringen i arbeidet med kommunikative handlinger og modellering i skriveprosessen.

Woelfert har tidligere skrevet artikler om norske skjønnlitterære verk i «Kindlers Neues Literatur Lexikon», den mest omfangsrike litteraturhistorien på tysk språk. Hun er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II i videregående skole.

Echt! Tysk 2 (Fagfornyelsen LK20)
Echt! er et nytt og engasjerende læreverk for tysk nivå 2, som i tråd med fagfornyelsen har kommunikasjon i fokus. Læreverket utfordrer tyskeleven til å se verden på nye måter, og får inn mye tverrfaglighet. Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring, og nettressursene vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Echt! dekker kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen.