Distriktspolitikkens historie i Norge (Innbundet)

Forfatter:

Håvard Teigen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202644970
Kategori: Statsvitenskap , Historie , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Distriktspolitikkens historie i Norge

Distriktspolitikkens historie i Norge beskriver utviklinga av norsk distriktspolitikk i tida etter andre verdskrigen. Den starter med gjenreisinga av Nord-Norge og viser korleis denne politikken etter kvart kom til å omfatte utkantområde i Sør-Norge med tilsvarande utviklingsproblem.

Boka diskuterer korleis nettopp distriktspolitikken har vore viktig ved store vendepunkt, til dømes:

  • Satsing på vekstsenter: Dette var eit stort stridsemne da Gerhardsen-epoken vart avløyst av Borten-regjeringa i 1965.
  • EF-røystinga i 1972: Denne løyste ut eit distriktsopprør så sterkt at distriktspolitikken fekk ein dominerande plass i den første og viktigaste stortingsmeldinga om oljepolitikken i 1974.
  • Den nye folkerøystinga i 1994 og dei siste vala, då distriktspolitikken har kome sterkt tilbake på dagsorden.

Til toppen

Boka anbefales for alle, men kanskje spesielt for strategene i de rødgrønne partiene, som, viss de vinner valget i 2021, har fått velgernes votum til å sette ut i livet en langt mer offensiv region- og distriktspolitikk.
Bjørgulv Braanen, Klassekampen

Andre aktuelle titler

Presse Distriktspolitikkens historie i Norge

«... eit framifrå verk om distriktspolitikkens historie i Norge. [...] Håvard Teigen har skrive ei innsiktsfull historie om distriktspolitikken som gir overblikk over dei lange linene og spennande innblikk i byråkratisk politikk på bakrommet.»

Harald Baldersheim, Tidsskrift for samfunnsforskning 2/2021Les hele anmeldelsen

«Folk som er interesserte i og forskar på norsk etterkrigshistorie, vil verta glade for denne boka. Det er i det heile eit stort gode at ein forfattar med Håvard Teigen sine omfattande kunnskapar om distriktspolitikken gir emnet ei samla historisk framstilling. Det er ei framstilling som avgrensar og gjer tydeleg distriktspolitikken i høve til andre politikkområde, og som evnar å få fram kva som på viktige punkt skil Noreg frå andre land. Bakgrunnen for eit spekter av ulike distriktspolitiske tiltak vert forstått og analysert ut ifrå kva som stod på spel i den tida tiltaka vart introduserte.»

Gunnar Yttri, Historisk tidsskriftLes hele anmeldelsen

«Håvard Teigen har skrevet en omfattende og grundig gjennomarbeidet bok om distriktspolitikkens historie fra slutten av 1950-tallet til starten på 2010-tallet. [...] Den gir en kildenær framstilling av utviklingen og forvitringen av distriktspolitikken basert på inngående studier av offentlige dokumenter. Framstillingen er utpreget saklig, og forfatteren har i store deler av boken brukt lite plass på egne vurderinger av politikken som ble ført. [...] Boken bidrar betydelig til at leserne kan sette dagens diskusjoner om forholdet mellom storbyer og distrikter i perspektiv.»

Bjørnar Sæther, ForskningspolitikkLes hele anmeldelsen

«Boka anbefales for alle, men kanskje spesielt for strategene i de rødgrønne partiene, som, hvis de vinner valget i 2021, har fått velgernes votum til å sette ut i livet en langt mer offensiv region- og distriktspolitikk.»

Bjørgulv Braanen, Klassekampen

Til toppen

Forfatter(e)

Håvard Teigen er professor i regional økonomi og politikk ved Handelshøgskolen Innlandet. Han har publisert mange bøker og artiklar om distriktspolitikk og regional utvikling. Han har også vore engasjert som forskar for fleire departement og kommisjonar innan dette fagfeltet.