Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring (Heftet)

Forfatter:

Ragnhild Hellesø og Rose Mari Olsen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 204
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202646790
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Helsetjenesten er inne i en brytningstid hvor betingelser endres og etablerte måter å arbeide på er satt under press. En endring som har betydning for sykepleietjenesten, er den økende digitaliseringen hvor nye informasjonssystemer lever parallelt med papirbaserte og analoge systemer. Vi har i denne boka samlet bidrag fra forskere fra et bredt spekter av fagområder og forskningstradisjoner. Formålet er å tematisere sentrale perspektiver på informasjons- og dokumentasjonsarbeidet i sykepleietjenesten i en tid med økt digitalisering. Det gjør vi ved å sette søkelys på pasientens endrede rolle, sykepleierens journalføring og noen sentrale verktøy som har betydning for kvalitet og samhandling i helsetjenesten.

Til toppen

Forfatter(e)

Ragnhild Hellesø er sykepleier og professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på samhandling i helsetjenesten og er spesielt opptatt av sykepleieres informasjonspraksiser og informasjonssystemer.

Rose Mari Olsen er geriatrisk sykepleier og førsteamanuensis ved Nord universitetet. Hun har blant annet forsket på sykepleieres informasjons- og dokumentasjonsarbeid og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Hege Kristin Andreassen er sosiolog og førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UIT Norges arktiske universitet og ved Senter for omsorgsforskning øst, NTNU i Gjøvik. Hun forsker på E-helse og spesielt på hvordan teknologi kan utvikles til å støtte pasienter og brukere for å underlette deres hverdag.

Berit Brattheim er radiograf og førsteamanuensis ved Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU. Hun forsker på E-helse/helseinformatikk, helsekommunikasjon og organisering av helsetjenester.
Grethe Bøgh Næss er sykepleier og førstelektor i sykepleie ved Nord universitet. Hun forsker på studentenes utvikling av sykepleieidentitet og hvordan utdanningen tilrettelegger for dette. Hun forsker også på standardisert tiltaksplan til døende pasienter i sykehjem.

Inger Jorun Danielsen er barnesykepleier og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, og Nord universitet. Hun forsker på praktisk kunnskap, spesielt hvordan profesjonsutøverens kunnskap konstrueres innenfor en helsetjenestekontekst.

Mariann Fossum er professor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Hun er sykepleier, har mastergrad i sykepleievitenskap og doktorgrad i medisinsk vitenskap med spesialisering innen helse- og omsorgsfag, sistnevnte fra Örebro Universitet, Sverige. Hennes forskningsområder er dokumentasjon, beslutningsstøtte og IKT i helsetjenesten.

Lasse Morten Johannesen var førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han hadde lang erfaring med å undervise i norsk språk og kommunikasjon for utenlandsk helsepersonell og forsket på journalføring forfattet av sykepleiere med norsk som førstespråk og norsk som andrespråk.
Merete Lyngstad er sykepleier og spesialrådgiver i fag- og helsepolitisk avdeling, Norsk Sykepleierforbund. Hun har en phd og forsker på E-helse og elektronisk kommunikasjon i helsetjenesten med særlig interesse for kommunehelsetjenesten.
Line Melby er sosiolog og arbeider som seniorforsker ved Sintef Teknologi og samfunn og ved Senter for omsorgsforskning, øst, NTNU Gjøvik. Hun forsker på ulike forhold ved teknologi, helsetjenestepraksis og samhandling.

Ann Kristin Rotegård er avdelingssjef for VAR Healthcare i Cappelen Damm Akademisk. Hun er utdannet sykepleier og har klinisk erfaring som sykepleier, leder og fagutviklings- og forskningssykepleier fra Barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Videre er hun kandidat i sykepleievitenskap innen emnet fagdidaktikk og har doktorgrad på temaet helseaktiva («Health Assets»). Rotegård har arbeidet med sykepleieterminologi og dokumentasjon av sykepleie både på klinisk nivå og på systemnivå og har publisert artikler innen emnene.

Else Ryen er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), OsloMet – storbyuniversitetet. Fram til 2014 var hun førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, der hun forsket, underviste og veiledet innenfor fagområdet norsk som andrespråk. Et sentralt interessefelt er undervisning og læring i en andrespråkskontekst, og hun har blant annet undersøkt bruk av morsmål i norsk skole og forsket på kartlegging av elever fra språklige minoriteter i grunnskolen. Et annet interessefelt er norsk grammatikk i kontrastivt perspektiv. Hun har også arbeidet med lærebøker og forskning knyttet til fagspråk for helsepersonell som ikke har norsk som sitt førstespråk.

Maren Sogstad er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, øst, NTNU. Hun forsker på kommunale helse og omsorgstjenester med særlig fokus på utviklingstrender, kvalitet og samhandling.
Pieter Toussaint er informatiker og professor ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU. Han forsker på samhandling og bruk av IKT i helsetjenesten.
Torunn Wibe er sykepleier med phd og jobber som fagkonsulent ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo med særlig ansvar for pasientsikkerhet og tilrettelegging for forskning. Hun er spesielt opptatt av pasienters tilgang til egen journal og elektronisk kommunikasjon i helsetjenesten.