Digitale barnehagepraksiser (Heftet)

Teknologier, medier og muligheter

Forfatter:

Jæger, Sandvik og Waterhouse (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202632168
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Natur, helse og bevegelse , Barns utvikling, lek og læring , Språk, tekst og matematikk , Samfunn, religion, livssyn og etikk , Barnehagelærerutdanning og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Natur, helse og bevegelse, Samfunn, religion, livssyn og etikk, Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Digitale barnehagepraksiser

Denne antologien løfter fram muligheter og utfordringer ved barnehagens digitale praksiser, sett fra ulike faglige ståsteder. Boka behandler perspektiver fra fagene norsk, matematikk, naturfag, fysisk fostring, musikk, kunst og håndverk, mediepedagogikk, pedagogikk og ledelse. Hva innebærer det for barnehagenes praksis når de ansatte skal bruke digitale verktøy som arbeidsmåte sammen med barn?

Antologien er fagfellevurdert.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Henriette Jæger var førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviste i barns språk, litteratur og kultur og skrev en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.

Margareth Sandvik er professor i norskdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har forsket på barns bruk av språk i ulike situasjoner, og har skrevet flere bøker og artikler om barns språkutvikling, barnehagens språkmiljø og digitale læringsmiljø i barnehage og begynneropplæring. Hun har i mange år vært med på å utvikle digitale læringsressurser for barn. Sandvik har bl.a utgitt bøkene Språkarbeid i barnehagen (2021) og Lær meg norsk før skolestart! (2012) og er medredaktør på antologien Digitale barnehagepraksiser (2019). Hun er også bidragsyter i Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2022).

Ann Hege Lorvik Waterhouse er dosent i visuelle fag, kunst og håndverk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har utgitt bøkene I Materialenes verden (2013) og Med kunst i barnehagen (2017). I tillegg har hun publisert vitenskapelige artikler i ulike tidsskrift og antologier nasjonalt og internasjonalt. Hennes forskningsinteresser omhandler barns møter med kunst, skapende prosesser i materialer og digitale utrykk. Waterhouse er medredaktør på antologien Digitale barnehagepraksiser (2019) og bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022), Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2022), Barnekultur (2016). Les mer om forfatteren på OsloMet – storbyuniversitetet.

Elena Bøhler arbeider som universitetslektor ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Bøhler er utdannet barnehagelærer fra Russland, cand. ped, med interesse i barnas matematiske utvikling og pedagogisk arbeid. Hun er særlig opptatt av tema «Antall, rom og form» i barnehagen.

Nina Engesnes er universitetslektor og stipendiat i innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager ved OsloMet – storbyuniversitetet. Tema for hennes phd-prosjekt er samarbeid om kunnskapsutvikling knyttet til profesjonsutøvelse i barnehagens lydlandskaper. Engesnes sitter også i redaksjonen som har kunstnerisk og faglig ansvar for utvikling av sang-appen TRALL ved OsloMet.

Mari Gillund er utdannet førskolelærer med master i barnehagepedagogikk og jobber som høgskolelektor i pedagogikk på Høgskolen i Innlandet. Hun har jobbet som pedagogisk leder i barnehagen i 12 år, men har siden 2014 jobbet i barnehagelærerutdanningen. I hovedsak har hun undervist på bachelor i barnehagelærer på alle trinn og i ulike emner, men hun har også undervist på noen ulike videreutdanninger for fagarbeidere og barnehagelærere. Sammen med Anniken Lind holder hun på med et FOU prosjekt om barnehagelærerstudenters danningsprosesser gjennom veiledning i praksis og er opptatt av hvordan vi kan styrke både studenter og profesjonsutøvere i barnehagens evne til kritisk refleksjon.

Tonje Hilde Giæver er førstelektor i digital kompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har lang erfaring i undervisning innen profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen og i etter- og videreutdanningssatsinger som Desentralisert kompetanseutvikling og Kompetanse for kvalitet. Hun har deltatt i og ledet flere forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagområdet. Hun har publikasjoner nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet blant annet knyttet til bruk av digitale verktøy og tjenester til støtte for læring i skolen og i lærerutdanningen, utvikling av lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse og digitalisering i skolen.

Eli Gjølstad er cand.merc. med hovedfag i informasjonssystemer og universitetslektor i digital kompetanse ved grunnskole- og faglærerutdanningen ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun har arbeidet ved OsloMet siden 2002 og underviser og veileder i IKT-relaterte emner på bachelornivå på barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen. Hun har tidligere jobbet med voksenopplæring og med undervisning i videregående skole.

Asbjørn Magnar Hov er universitetslektor ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Han jobber med formidling, naturfagsaktiviteter for barnehagebarn, skriver artikler om naturfagdidaktikk i barnehagen, og er forsker i prosjektet Språksterk ved UiO. Han har også undervist i åtte år ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Hov har skrevet flere fagdidaktiske artikler for forskerfrø.no og kom i høsten 2019 med en forskningsartikkel om bruk av actionkamera som metode i barnehageforskning. Han er medforfatter i Barnehagens friluftsliv (2022) og Digitale barnehagepraksiser. Teknologier, medier og muligheter (2019). Les mer om forfatter på Naturfagsenteret.

Tove Lafton er førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun har doktorgrad i pedagogikk med fokus på digital teknologi i barnehagen. Hennes forsking omhandler tema som digital danning, personalutvikling, digital kompetanse, refleksjon, studentaktiv læring og pedagogisk ledelse. Hun har publisert både nasjonalt og internasjonalt om tematikken.

Anniken Lind er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk og høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i barnehagepedagogikk, og er særlig opptatt av fagpolitiske spørsmål, profesjonsetikk og ivaretakelse av barns verdighet.

Henrik Neegaard er universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet og underviser om barns friluftsliv, bevegelse og natur på barnehagelærerutdanningen. Hans forskning og formidling omhandler barn i natur, friluftsliv og bruken av GoPro actionkameraer i forskning. Neegaard er spesielt opptatt av friluftslivets egenverdi, barns tilknytning til natur og viktigheten av å velge gode natursteder for friluftsliv i skole og barnehage. Han er redaktør av antologien Barnehagens friluftsliv (2022), medforfatter i Friluftsliv og uteliv i barnehagen (2013) og bidragsyter i Digitale barnehagepraksiser (2019) og Nærmiljøfriluftsliv i skolen (2021). Les mer om forfatteren på OsloMet – storbyuniversitetet.

André Rognes er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet - Storbyuniversitetet. Rognes er matematiker med doktorgrad innen algoritmer for matematisk bevis og argumentasjon. Doktorgraden ble til dels finansiert ved å utvikle applikasjoner for mobiltelefoner. De siste fem årene har bestått av forskning og undervisning i matematikk og matematikkdidaktikk ved barnehage- og grunnskole-lærerutdanningen.

Elisabeth Staksrud (Ph.d) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon. Staksruds forskning inkluderer barn og unges bruk av nye medier, både når det gjelder risiko og rettigheter, ytringsfrihet og sensur, og hun er med i ledelsen av verdens største forskningsprosjekt om barn og medier (EU Kids Online), og har gitt ut en rekke internasjonale bøker og artikler om temaer knyttet til barn, unge og risiko på nett. Selv liker hun best å se på Tv.

Cato Tandberg er førstelektor i biologi og naturfag ved Høgskolen i Innlandet. Tandberg har vært tilknyttet Blikk for barn og GoBaN prosjektene ved OsloMet og publisert i både nasjonale og internasjonale tidsskrift knyttet til bruken av ITERS-R og ECERS-R som verktøy for å fremme en fagdidaktisk tenkning knyttet til naturfag og NHB i barnehage og barnehagelærerutdanningen.

Marit Vik er phd-stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Hun har arbeidet i barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger og OsloMet - storbyuniversitetet i flere år. Hun har også publisert artikler om barnelitteratur og samtaler i flere tidsskrifter og antologier. Viks forskningsinteresser omhandler bildebøker og litteraturpedagogikk i barnehagen.