Det usikre sangerlivet (Heftet)

En livshistoriestudie på langs og på tvers i klassiske sangeres sosiale praksis

Forfatter:

Regine Vesterlid Strøm

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 580
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202713546
Kategori: Estetiske fag
Fag: Estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Det usikre sangerlivet

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Hvordan konstitueres klassiske sangeres løpebaner og sosiale praksis? Med utgangspunkt i livshistorieintervju med 14 deltakere født mellom 1945 og 1978, søker denne studien en mer nyansert og helhetlig forståelse av profesjonelle sangeres mulighetsbetingelser. I boka ser forfatteren nærmere på sangernes oppvekstår, studietid og yrkesliv, samt overgangen mellom disse. I denne sammenheng gjøres usikkerhet til et omdreiningspunkt. Gjennom den komplekse relasjonen mellom det individuelle og kollektive, analyseres sangeres erfaringer i lys av historiske, sosiale og kulturelle mønstre som former løpebanene og strukturerer praksisen på bestemte måter. Her legger den klassiske sangens tradisjon sterke føringer. Den overordnede teoretiske rammen er fundert i Pierre Bourdieus praksisteori. Det pluralistiske livsløpsperspektivet utgjør grunnlaget for forståelsen av prosesser og endring over tid.

Det konkurransepregede og uforutsigbare arbeidsmarkedet som omgir sangerne medfører høy grad av risiko og usikkerhet. Boka belyser hvordan sangere legitimerer eget yrke og hvordan handlinger, valg, strategier, refleksjoner, meninger og preferanser kan forstås i relasjon til deres bakgrunn og til posisjoner i det klassiske musikkfeltet der musikken er det bindende element. Et gjennomgående trekk i forskningsmaterialet er hvordan usikkerhet kommer til uttrykk som vurderinger. Slik oppstår et sirkulært fenomen, hvor vurderingskulturen blir en konsekvens av usikkerhet, samtidig som den forsterker usikkerheten som preger sangerne så vel som sangopplæringen, sangutøvelsen og sangeryrket.

Til toppen

Andre utgaver

Det usikre sangerlivet
Bokmål Open Access 2021
Forfatter(e)

Regine Vesterlid Strøm er førstelektor (PhD) i musikk ved Nord universitet. I sin forskning er hun opptatt av sangeres livsløp og de sosiale og kulturelle aspektene ved sangerpraksis, både solistisk og i korsammenheng. Strøm har vært frilans sanger (mezzosopran) siden 1990, og har et allsidig repertoar bak seg (oratorier, opera, kammermusikk, samtidsmusikk, lieder og romanser). Hun har også vært medlem av flere profesjonelle vokalensembler, og har drevet prosjektrelatert arbeid og produsentvirksomhet knyttet til ulike kunst- og kulturprosjekter. Strøm har arbeidet som kulturskolelærer, allmennlærer og rektor i grunnskolen, spesialpedagog i videregående opplæring og som studieleder for faglærerutdanninger i musikk, dans og drama ved Nord universitet. I dag leder hun kor og underviser i sang og musikkpedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen, kombinert med veiledning av studenter på master- og PhD-nivå. Strøm er tilknyttet forskningsgruppen Musikkrelaterte læringsprosesser ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.