Den unge Marx (Heftet)

Rett, samfunn og vitenskapsteori

Forfatter:

Christoffer Conrad Eriksen (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 316
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202588076
Kategori: Statsvitenskap , Forfatnings- og forvaltningsrett , Sosiologi , Internasjonal rett og menneskerettigheter , Religion , Sosialantropologi , Samfunnsfag , Idéhistorie , Historie , Filosofi og Metodelære og rettsteori
Fag: Filosofi, Forfatnings- og forvaltningsrett, Historie, Idéhistorie, Internasjonal rett og menneskerettigheter, Metodelære og rettsteori, Religion, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den unge Marx

På 1900-tallet fikk Karl Marx’ teorier stor betydning for den politiske tenkningen og samfunnsutviklingen over store deler av verden. Også den kunnskapen universitetene formidlet ble sterkt påvirket. Etter Berlin-murens fall og Sovjetunionens kollaps er sporene etter Marx i politikken og i akademia delvis visket ut.

Marx’ svakere tilstedeværelse i dagens forskning reiser spørsmålene: Er det noe som blir oversett? Er ikke Marx lenger relevant?

Den unge Marx inviterer til diskusjon om disse spørsmålene og undersøker hvordan vi kan forstå Marx’ skrifter som historiske tekster i vår tid. Boken konsentrerer seg om tekstene skrevet av den unge og for mange mer ukjente Marx, og diskuterer blant annet det han skriver om:

  • byråkrati
  • jødenes stilling
  • rettsvitenskap
  • konstitusjoner og menneskerettigheter
  • tyverier
  • arbeid og eiendomsrett
I boken blir Marx’ tekster om disse temaene drøftet i lys av aktuell forskning i flere fagområder, blant annet rettsvitenskap, sosiologi og historie. Boken viser at den unge Marx’ tekster, på tross av vesentlige svakheter, utfordrer begreper og teorier i vår tids forestillinger om rett, samfunn og historie.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Den unge Marx

«Bogen formår således både at kontekstualisere Marx' tekster med fokus på det retsvidenskabelige område og samtidig aktualisere hans kritiske pointer om forholdet mellom ret, samfund, og historie. [...] Antologien vil derfor have interesse for både forskere og studerende, der beskæftiger sig med Marx, men også mere generelt for alle, der interesserer sig for mulighederne for en aktueliseret men historisk informeret retskritik i dag.»

Espen Bøgh Sørensen, Arr Idéhistorisk tidsskrift 4/2019

«Framstillingen av rettsdebattene som pågikk rundt Marx’ tid og hvordan Marx forholdt seg til dem, utgjør generelt de mest verdifulle delene av denne boka. Den unge Marx’ rettsfilosofiske refleksjoner har i stor grad blitt neglisjert, og i teoriene han utviklet senere i livet, finner man bare noen få utsagn om slike spørsmål. Flere av bidragene gir derfor en verdifull historisk kontekst. Det er også prisverdig at boka har som overordnet ambisjon å aktualisere Marx for «vår tid» ...»

Oscar Dybedahl, Agora 3-4/2019

«I det store og hele gir kapitlene i boka interessante lesninger av den unge Marx. Fokuset på hans tidlige tekster framhever også kompleksiteten i et forfatterskap som alt for ofte forenkles – noe enkelte av kapitlene i boka selv er skyldige i – samtidig som de åpner opp for en drøfting av en politikk- og statsforståelse som i for eksempel Kapitalen forblir sekundær. [...] Denne leseren håper antologiforfatterne fortsetter sin lesesirkel inn i Marx’ mer modne periode – inn i kapitalismekritikken.»

Sigurd M. Nordli Oppegaard, Norsk sosiologisk tidsskrift 5/2019Les hele anmeldelsen

«Svara er gjevne i mangfaldige bidrag som eg ikkje kan yte rettferd her, men vil skrape litt på overflata for å sirkle inn nokre svar. [...] Filosofane har berre tolka verda ulikt, det som gjeld, er å endre henne, skreiv Marx. Juristane, derimot, er både rettstolkande og samfunnsinngripande. Då er det underleg oppløftande at det kjem ei slik bok ut frå seminarromma på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.»

Oddgeir Osland, forskerforum.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Christoffer Conrad Eriksen er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Eriksen er utdannet jurist og filosof og har publisert forskningsartikler om norsk, europeisk og internasjonal rett, rettsfilosofi og global styring. Hans siste utgitte bok er Kritikk. Konfrontasjoner med rett og makt (Universitetsforlaget, 2017).

Ivar Alvik er professor ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett, hvor han særlig arbeider med kontraktsrett, forvaltningsrett og internasjonal økonomisk rett. Han er utdannet jurist ved og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg en mastergrad (M.jur) fra Universitetet i Oxford. Han har også tidligere erfaring fra arbeid som forretningsadvokat i advokatfirmaene BAHR og Thommessen.

Sverre Flaatten er utdannet kriminolog og førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Flaattens forskning befinner seg i skjæringspunktet mellom sosiologi og rettshistorie, og er viet temaer som straff, vinningskriminalitet og makt. I dag arbeider Flaatten med et prosjekt om økonomisk kriminalitet. Blant tidligere utgivelser kan nevnes Høyesterett, straffen og tyveriene (2017).

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og ARENA Senter for europaforskning, UiO. Holst har ledet forskningsprosjekter om kunnskapsbruk i politikken og ekspertenes rolle i demokratiet. I 2020/21 skal hun lede prosjektet «What is a good policy? Political morality, feasibility and democracy» ved Senter for grunnforskning.

Markus Jerkø har bakgrunn fra filosofi og juss. Han er ph.d. i rettsvitenskap fra 2015 og er tilsatt ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO. Han har blant annet utgitt boken Bevisvurderingens rettslige rammer - Bevistema, bevisbyrde, beviskrav (2017).

Eirinn Larsen er førsteamanuensis i historie ved UiO. Blant hennes utgivelser er Inside the business schools. The content of European management education (2003 red.), Invisible strategies. Gender in French and Norwegian business education, 1870-1980 (2005), Norsk likestillingshistorie 1814-2013 (2013 / 2015) og Avhengig av forskning. De norske forskningsrådenes historie 1946-2016 (2019).

Dag Michalsen er professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet, UiO. Han var ansvarlig for flere prosjekter i tilknytning til grunnlovsjubileet 1814-2014, bl.a. hovedredaktør for Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 (6 bind 2013-2014). Andre publikasjoner er Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) og Rettshistorisk kritikk (2017). Michalsen er dekan ved Det juridiske fakultet fra 2016.

Inger-Johanne Sand, professor dr.juris i offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO. Hennes forskningsfelt omfatter statsrett, forvaltningsrett, rettssosiologi, rettsteori, internasjonal konstitusjonell rett. Sand er instituttleder ved Institutt for offentlig rett.