Den kompetente barnehagen (Heftet)

Tre tilnærmingar til leiing og kunnskapsutvikling

Forfatter:

Johanna Birkeland, Hege Fimreite og Anne Grethe Sønsthagen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202720636
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Barnehagelærerutdanning og Utdanningsledelse
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den kompetente barnehagen

Den kompetente barnehagen handlar om korleis leiing kan utøvast for å skape felles læringskultur for å utvikle barnehagen sin pedagogiske praksis.

Boka byggjer på tre doktorgradsavhandlingar som belyser ulike sider av praksis i norske barnehagar: observasjon, kollegarettleiing i gruppe, fleirkulturell kompetanseheving og samarbeid med føresette. Fellesnemnaren er eit fokus på endring og utvikling av praksis gjennom læring og kritisk refleksjon i fellesskap.

Teoriforankringa vektlegg at ein som deltakar i eit praksisfellesskap er del av ein kultur og ein felles kontekst, med rammer og føresetnader, der personalet saman arbeider for å realisere rammeplan for barnehagen sine intensjonar i møte med barn og føresette.

Forfattarane framhevar at det er avgjerande med eit systemisk perspektiv på leiing i barnehagen, der ein saman skal nå organisasjonen sine mål og sikre kvalitet i arbeidet i barnehagen. I denne boka er hovudfokuset avgrensa til barnehagen som organisasjon, det vil seie til leiing i barnehagen.

Den kompetente barnehagen er skriven for studentar i barnehagelærarutdanninga. Den er også relevant for vidareutdanningar innan barnehagefeltet og for alle som er interessert i å lese om leiing for læring og kompetanseutvikling i barnehagen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Johanna Birkeland er forsker ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Birkeland har lang erfaring som pedagogikklærer i barnehagelærerutdanningen og fra barnehage, som barnehagelærer, styrer og eier. Hun tok sin doktorgrad ved HVL med en studie som retter fokus på observasjon i barnehagelæreres utdanning og profesjon. Hun leder nå et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd – Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’ [EX-PED-LAB]. Hennes forskningsinteresser er knyttet til forskning i partnerskap med barnehager, deltakerorienterte metoder, systemisk ledelse og utdanningsforskning.

Hege Fimreite er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, og har særskilte forskingsinteresser innan rettleiing, leiing og utdanningsreformer. Avhandlinga hennar set søkelyset på rettleiing og endring av den kollektive kunnskapen i barnehagen, der merksemda er retta mot kollegarettleiing i gruppe som kunnskapsutviklande møter med fagleg fokus og utvikling av kollektiv praksisteori. Ho har erfaring som leiar frå både barnehage, skule og høgskule, og har i tillegg spesialisering innan klinisk pedagogikk. Fimreite var medlem av ekspertgruppa om barnehagelærarrolla som leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet i 2018.

Anne Grethe Sønsthagen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, og har særskilte forskingsinteresser innan kulturelt mangfald, foreldresamarbeid, leiing og organisasjon. I doktorgradsavhandlinga ser ho på inkludering av foreldre med flyktningbakgrunn i barnehagen og leiinga (styrar og pedagogiske leiarar) sitt ansvar for dette. Ho set søkelys på arbeidet med og leiinga av fleirkulturell kompetanseheving i barnehagen og relasjonar og interaksjonar mellom foreldre med flyktningbakgrunn og personalet. Ho har erfaring som pedagogisk leiar i barnehage, programrådgjevar for flyktningar i introduksjonsprogram og fagstilling på høgskulen. Sønsthagen har ein mastergrad i fleirkulturell og internasjonal utdanning med feltarbeid i Sør-Afrika.