De berørte etter 22. juli (Heftet)

Forskningsetiske perspektiver

Forfatter:

Vidar Enebakk, Helene Ingierd og Nils Olav Refsdal (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 132
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202636456
Kategori: Metode og studieteknikk , Samfunnsfag og Helsefag
Fag: Helsefag, Metode og studieteknikk, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen De berørte etter 22. juli

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Forskning på de berørte etter terrorangrepene 22. juli 2011 innebar særlige utfordringer. I antologien De berørte etter 22. juli presenteres erfaringer og problemstillinger relatert til studier som har blitt utført i årene etter terrorangrepene. Formålet med boken er å løfte frem sentrale forskningsetiske spørsmål og prinsipper som respekt, gode konsekvenser og rettferdighet. Boken viser relevansen av forskningen for traumebehandlingen og for forståelsen av terrorhandlingene, men belyser samtidig at både deltagelse i studier og det å bli eksponert for forskningsfunn kan være belastende for de berørte.

Boken diskuterer også utfordringer relatert til deling av sensitive data og formidling av forskningsresultater. Spørsmålene som reises i boken tar utgangspunkt i forskning på de berørte etter terrorangrepene 22. juli, men er imidlertid også relevantefor annen forskning.

Til toppen

Andre utgaver

De berørte etter 22. juli
Bokmål Open Access 2016
Forfatter(e)

Vidar Enebakk har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier fra Universitetet i Oslo. Han har vært postdoktor og forsker ved Forum for universitets- og vitenskapshistorie fra 2005 til 2012 og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum i to år, og er siden 2015 sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for humaniora og samfunnsvitenskap (NESH). Han har også verdt redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift.

Helene Ingierd er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Ingierd har en ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært redaktør på en rekke bøker om forskningsetikk, inkludert Internet Research Ethics (med Hallvard Fossheim) og De berørte etter 22. juli (med Vidar Enebakk og Nils Olav Refsdal).
Nils Olav Refsdal er statsviter og har siden 2012 koordinert forskningen der de som ble berørt av terrorangrepet 22.juli 2011 deltar, først i sekretariatet til De nasjonale forskningsetiske komiteene, og siden i Helsedirektoratet, da koordineringsfunksjonen ble flyttet dit.
Ragnar Eikeland er bosatt på Valestrandsfossen på Osterøy, som er Norges største innlands-øy og ligger like nordøst for Bergen. Eikeland er fabrikksjef på et røykeri av ørret og laks i Valestrand med ca. 150 ansatte. Eikeland er gift og har 2 sønner der den yngste, som da var 21 år, ble revet bort under tragedien på Utøya 22. juli 2011.
Grete Dyb er forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har doktorgrad om posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom. Hun har ledet en rekke prosjekter om barn utsatt for overgrep, vold og katastrofer. Etter terrorangrepet i 2011 har hun ledet Utøya-studien ved NKVTS som har resultert i en rekke vitenskapelige publikasjoner og rapporter (https://www.nkvts.no/prosjekt/terrorangrepet-opplevelser-og-reaksjoner-hos-de-som-overlevde-pa-utoya/). I 2018 tiltrådte hun som leder i NEM, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag.

Kari Dyregrov er professor på området psykisk helse og rus ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun er dr.philos. med sosiologi, psykologi og fysioterapi i fagkretsen. Hennes hovedforskningsfelt er konsekvenser, hjelpebehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, inkludert kommuners hjelptilbud til kriserammede. Dyregrov har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler. Hun var med å starte LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i 1999 og deltok i sentralstyret frem til 2005.

Tor Einar Fagerland er leder og førsteamanuensis ved Institutt for historiske studier ved NTNU. Fagerland er leder for forskningsprosjektet «July 22 and the Negotiation of Memory» og var i 2015, sammen med arkitekt Atle Aas, ansvarlig for etableringen av 22.juli-senteret i regjeringskvartalet. I 2016 har han sammen med Aas hatt ansvar for innholdet i det nye læringssenteret på Utøya.

Kristin Alve Glad er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun har også en Bachelor of Arts (psykologi) fra Trinity College Dublin. Glad har vært tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) siden 2005 og har publisert rapporter og fagartikler om blant annet tsunamikatastrofen, traumefokusert kognitiv atferdsterapi og terroranslaget på Utøya. Hun har bidratt i planleggingen av og datainnsamlingen på Utøya-prosjektet, og er nå ansatt som stipendiat på dette prosjektet.
Lars Gule er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Han har studert historie, filosofi og samfunnskunnskap ved Universitetet i Bergen og avla doktorgraden samme sted i 2003. Forskingsinteressene har vært Midtøsten, menneskerettigheter, islamsk politisk tenkning og islamistisk ekstremisme.
Gertrud Sofie Hafstad er klinisk psykolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2011). Hun er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og jobber hovedsakelig med prosjekter som omhandler vold og overgrep mot barn, epidemiologi og psykisk helse.
Annika Melinder er professor i psykologi og spesialist i klinisk psykologi, og har siden 2007 ledet en større forskningsgruppe, enheten for kognitiv utviklingspsykologi ved Universitet i Oslo. Hun er spesialist i klinisk psykologi og hennes forskning omfatter både typisk utviklede barn og unge, i tillegg til sårbare og kliniske grupper barn og unge. Forskningstemaene hennes strekker seg fra basale problemstillinger knyttet til nevrokognisjon til anvendte felt som retts- og vitnepsyklogi. Melinder har utstrakt erfaring med søknader til REK, NSD, Riksadvokaten og til rådet for taushetsplikt og forskning.
Anne Marita Milde er førsteamanuensis i biologisk og medisinsk psykologi og har ledet forskningsgruppen om eksperimentell og klinisk stress og søvn, Universitetet i Bergen (Resource group on Experimental and Clinical Stress and Sleep RECSS) fra 2007 til 2015. Hun er spesialist i klinisk psykologi, har vært tilknyttet Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) siden 2006 og har kompetanse innen basal og anvendt stress- og traumepsykologi. Fra september 2016 fungerer hun som leder for Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.