Bot og betring? (Heftet)

Fengselsundervisninga si historie i Noreg

Forfatter:

Torfinn Langelid

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 444
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202442965
Kategori: Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Bot og betring?

Innsette i norske fengsel har same rett til opplæring som andre borgarar. Likevel har det gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine.

Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av fengselsundervisninga i Noreg. Torfinn Langelid tek i denne boka for seg korleis opplæring i tukthus og fengsel opphavleg var knytt til det religiøse perspektivet gjennom bot- og betringstankegangen. Forfattaren gjer greie for korleis fengselsundervisninga etter kvart har blitt del av det ordinære skulesystemet. Boka får fram spenningar mellom fengsels- og skulesystemet og tek opp tema som desse:

 • Opplæring som spydspiss i dei importerte tenestene i kriminalomsorga
 • Norske og utanlandske innsette sine rettar til opplæring
 • Oppfølging etter avslutta soning som vilkår for eit kriminalitetsfritt liv
 • Samarbeid over landegrensene til beste for utdanning og arbeid for dei innsette
Bot og betring? er aktuell for studentar der kunnskap om opplæring for utsette grupper står sentralt, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihøgskulen og samfunnsvitskaplege utdanningar. Boka vil også vera nyttig for lærarar som underviser i kriminalomsorga, fengselspersonale og andre som er interesserte i dette feltet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Murer og moral

  En bok om straff, verdier og fengselsbetjenter

  Terje Emil Fredwall

  Heftet
Presse Bot og betring?

«... et kinderegg av ei bok. [...] Boka er preget av forfatterens solide kunnskaper, og hans engasjement skinner tydelig gjennom, noe som gjør framstillinga både strukturert og levende.»

Jan Oscar Bodøgaard, Bedre Skole 4/2016

"Jeg anbefaler boka for alle som vil sette seg inn i norsk fengselsundervisnings historie. Siden forfatteren mot slutten av boka også ser hen til utviklingstrekk i andre nordiske land og utdanningsprogrammer for fanger i EU, blir boka også noe mer en ei reint norsk historie."

Leif Petter Olaussen, Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskab 1/2016

"Boka om fengselsundervisningen i Norge er en grundig og leseverdig bok som bør interessere alle i profesjoner som har med mennesker å gjøre. Langelid er en forfatter som makter både å beskrive byråkratiets irrganger og å få fram hvem som er de egentlige skade­lidende når viktige reformer eller prosjekter ikke kommer i gang eller treneres. Lojaliteten ligger hos elevene, de innsatte. nederst på rangstigen. Slik sett kombineres et ovenfrablikk med blikk sett nedenfra. Langelid får tydelig fram at endringsprosesser ikke bare tar tid, men at det altfor ofte tar unødvendig lang tid."

Erling Kokkersvold, Spesialpedagogikk 1/2016

«Boka som er på 370 sider, er solid, grundig og interessant! Den er usedvanlig godt historisk dokumentert, samtidig levner den ingen tvil om at den er skrevet både med hjerte og hjerne! [...] Denne boka er skikkelig, ryddig og tydelig!»

Gro Bjørntvedt, Telemarksavisa 3. oktober 2015

Til toppen

Forfatter(e)

Torfinn Langelid er cand.phil. med historie hovudfag. Han har arbeidd som lærar i fengsel i 10 år. Frå 1993-2011 var han hos Fylkesmannen i Hordaland som nasjonal koordinator for opplæring i kriminalomsorga. Han har vore aktiv i utviklinga av nordisk og europeisk fengselsundervisning. Langelid blei i 2012 utnemnd til riddar av 1. klasse av St.Olavs Orden for arbeidet sitt med opplæring i kriminalomsorga.