Beredskap og krisehåndtering (Heftet)

Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå

Forfatter:

Ann Karin Larssen (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202695088
Kategori: Statsvitenskap , Organisasjon og ledelse , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag , Logistikk og Samfunnsvitenskap
Fag: Logistikk, Organisasjon og ledelse, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Beredskap og krisehåndtering

Beredskap og krisehåndtering – utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå drøfter ulike trusler mot både sivilsamfunn og statlige myndigheter i Norge – og hvordan samfunnet forbereder seg på, og møter disse truslene på de ulike forvaltningsnivåene.

Kriser som rammer samfunnssikkerheten, som jordras eller flom, og kriser og cyberangrep som rammer statens sikkerhet, møter mange av de samme utfordringene knyttet til situasjonsforståelse, kommunikasjon, juss og sektorovergripende tiltak. Og uavhengig av om krisen rammer samfunnssikkerheten eller statssikkerheten, vil det ofte være behov for politiet og Forsvaret i krisehåndteringsarbeidet.

Kapitlene i del 1 drøfter praktiske utfordringer knyttet til beredskapsarbeid, situasjonsforståelse, hybride trusler og kommunikasjonssystemer. I del 2 presenteres og diskuteres politiske og administrative utfordringer knyttet til samordning mellom nivåer og sektorer, mens del 3 ser nærmere på politiets og Forvarets rolle under større samfunnskriser. Avslutningsvis drøftes hvilken rettslig handlefrihet myndighetene har, og bør ha, i nøds- og unntakssituasjoner.

Til toppen

Forfatter(e)

Ann Karin Larssen er førstelektor ved Forsvarets høgskole/Luftkrigsskolen i Trondheim. Hun er også redaktør for Luftkrigsskolens skriftserie. I 2016 var hun medredaktør for boken Political Rationale and International Consequences of the War in Libya, der hun skrev delkapittelet «Russia: The Principle of NonIntervention and the Libya Case».

Harald Høiback (f.1969) er oberstløytnant og nestkommanderende ved Forsvarets museer. Han har en mastergrad i historie fra Universitetet i Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo, og han har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie.