Beredskap og krisehåndtering (Heftet)

Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå

Forfatter:

Ann-Karin Larssen (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 338
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202695088
Kategori: Statsvitenskap , Organisasjon og ledelse , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag , Logistikk og Samfunnsvitenskap
Fag: Logistikk, Organisasjon og ledelse, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Beredskap og krisehåndtering

Beredskap og krisehåndtering – Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå drøfter ulike trusler mot både sivilsamfunn og statlige myndigheter i Norge – og hvordan samfunnet forbereder seg på, og møter disse truslene på – og på tvers av – de ulike forvaltningsnivåene.

Kriser som rammer samfunnssikkerheten, som følge av jordras, flom eller tekniske og menneskelige feil, og kriser og cyberangrep som rammer statens sikkerhet, møter mange av de samme utfordringene knyttet til situasjonsforståelse, kommunikasjon, juss og sektorovergripende tiltak. Og uavhengig av om krisen rammer samfunnssikkerheten eller statssikkerheten, vil det ofte være behov for politiet og Forsvaret i krisehåndteringsarbeidet.

Kapitlene i del 1 drøfter praktiske utfordringer knyttet til beredskap, hybride trusler, situasjonsforståelse og kommunikasjonssystemer. I del 2 presenteres og diskuteres politiske og administrative utfordringer knyttet til samordning mellom nivåer og sektorer i krishåndteringsarbeid, mens del 3 ser nærmere på politiets og Forvarets rolle under større samfunnskriser. Avslutningsvis drøftes hvilken rettslig handlefrihet myndighetene har, og bør ha, i nøds- og unntakssituasjoner.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ann-Karin Larssen er førstelektor og statsviter og underviser blant annet om beredskap og krisehåndtering på FHS/Luftkrigsskolen. Hun har tidligere bidratt med kapitler i ulike bøker og vært medredaktør av boken Strategisk ledelse i krise og krig – Det norske systemet (2020).

Laila Bokhari er tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor og i Utenriksdepartementet. Hun er medlem av 22. juli-kommisjonen, forsker og forfatter og tilknyttet Harvard Kennedy School of Government.

Ann-Kristin Elstad er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hennes forskningsområde er informasjonssystemer, kommando og kontroll, nasjonal beredskap, krisehåndtering og totalforsvaret i krise og krig. Elstad har en doktorgrad i strategi og ledelse.

Monica Endregard er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hennes forskningsområde er nasjonal beredskap, krisehåndtering og totalforsvar med vekt på tverrsektorielle, alvorlige kriser. Endregard har en doktorgrad i uorganisk kjemi.

Marit Fostervold var ansatt i politiet i tiden 1990–2020. Hun har lang og bred erfaring fra operativ politiledelse og ble utnevnt som visepolitimester i 2012. Fostervold har flere perioder vært konstituert politimester, samt ledet konseptvalgutredningen for politiets nasjonale beredskapssenter.

Hans Petter Graver er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet særlig med forvaltningsrett, EU-rett, rettsteori og rettssosiologi og har en omfattende bokproduksjon på disse feltene. Han arbeider nå med et prosjekt om Domstolenes bristepunkt - Om dommere når rettsstaten er under press, og har så langt skrevet to bøker om domstolene i Norge under den tyske okkupasjonen.

Lars Peder Haga har en PhD i sovjetisk historie fra NTNU. Siden 2011 har han vært førsteamanuensis ved FHS/Luftkrigsskolen, de siste årene med fokus på russisk militærmakt og luftmakt. Han er reserveoffiser og var styrkedisponert i HV-12s distriktsstab fra 2008 til 2020.

Arvid Halvorsen er oberst og sjef ved FHS/Stabsskolen. Han har tilbrakt mer enn ti år utenlands med operasjoner, i NATO og i utdanning. Han har to mastergrader fra USA; Master of Military Art and Science (2007) og Master of Airpower Art and Science (2010).

Njål Hoem er major med tjeneste fra Hæren, Forsvarets høgskole og Forsvarets spesialstyrker.

Harald Høiback er oberstløytnant, professor og nestkommanderende ved Forsvarets museer. Ved siden av sin militære utdannelse har han en mastergrad i historie fra University of Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo.

Marius Kristiansen er oberstløytnant med tjeneste fra Sjøforsvaret, Hæren og Forsvarets spesialstyrker.

Brage A. Larssen er oberst med tjeneste fra Hæren, Forsvarets operative hovedkvarter, Etterretningstjenesten og Forsvarets spesialstyrker.

Elisabeth Longva er avdelingsdirektør ved avdeling for samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hovedoppgaven til avdelingen er å understøtte Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet. Longva er utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo. Hun har deltatt på sjefskurset på Forsvarets høgskole og har også utdanning innen ledelse.

Mass Soldal Lund er professor i cybersikkerhet og samfunnssikkerhet ved Høgskolen i Innlandet, Institutt for organisasjon, ledelse, styring samt professor i cyberoperasjoner ved FHS/Cyberingeniørskolen (i permisjon). Lund har tidligere jobbet som forsker ved SINTEF og er forfatter av boka Model-DrivenRrisk Analysis. The CORAS Approach (med Bjørnar Solhaug og Ketil Stølen, Springer, 2011).

Bård Ravn er oberstløytnant og hovedlærer i fellesoperasjoner ved FHS/Stabsskolen. Han har variert tjeneste med hovedvekt på planlegging og gjennomføring av operasjoner på både operasjonelt og militærstrategisk nivå, nasjonalt og i NATO. Ravn har en mastergrad fra Forsvarets høgskole fra 2013.

André Berg Thomstad er oberstløytnant og hovedlærer innen områdene beredskap, krisehåndtering og militære fellesoperasjoner på FHS/Stabsskolen. Han har master i militære studier fra Forsvarets høgskole, variert tjeneste fra Forsvaret og erfaring fra internasjonale operasjoner.

Alfa S. Winge har mer enn 25 års erfaring fra analyse, strategi, samfunnssikkerhet og beredskap, blant annet hos Statsforvalteren i Vestland. Winge er ansatt i Bergen kommune for å gjennomføre et doktorgradsarbeid med tittel «Samvirke i møte med sammensatte trusler». Winge har også en bistilling som forsker ved FHS/Sjøkrigsskolen.