Barnehagens friluftsliv (Heftet)

Forfatter:

Henrik Neegaard og Inger Wallem Krempig (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202761301
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Natur, helse og bevegelse , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Natur, helse og bevegelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barnehagens friluftsliv

Barnehagens friluftsliv er en fagfellevurdert antologi som bidrar med ny kunnskap om og innsikt i barnehagens friluftsliv. Boka favner bredt om friluftslivets muligheter i barnehagens hverdagsliv fra ulike faglige ståsteder.

Kapitlene i boka omhandler blant annet friluftslivspraksiser, de yngste barna og friluftslivet, høstingsfriluftsliv, den frie leken i natur, naturfaglig oppdagelse, skapende friluftsliv, samisk naturforståelse, minoritetsforeldres syn på friluftsliv, litteratur i naturen, vinterfriluftsliv, bærekraft og livsmestring.

Kapitlene er tydelig forankret i Rammeplan for barnehagen og bidrar både samlet og hver for seg til interessante betraktninger rundt friluftslivets plass i barnehagens pedagogiske virksomhet. Innholdet er forskningsbasert og drøftingene er basert på nyere forskning innen de ulike feltene.

Barnehagens friluftsliv er aktuell både for forskere, undervisere og studenter innenfor barnehagefeltet samt andre som er engasjert i tematikken barn og friluftsliv.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Henrik Neegaard er universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet og underviser om barns friluftsliv, bevegelse og natur på barnehagelærerutdanningen. Hans forskning og formidling omhandler barn i natur, friluftsliv og bruken av GoPro actionkameraer i forskning. Neegaard er spesielt opptatt av friluftslivets egenverdi, barns tilknytning til natur og viktigheten av å velge gode natursteder for friluftsliv i skole og barnehage. Han er redaktør av antologien Barnehagens friluftsliv (2022), medforfatter i Friluftsliv og uteliv i barnehagen (2013) og bidragsyter i Digitale barnehagepraksiser (2019) og Nærmiljøfriluftsliv i skolen (2021). Les mer om forfatteren på OsloMet – storbyuniversitetet.

Inger Wallem Krempig er førstelektor ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta. Her underviser hun innen natur, helse og bevegelse på barnehagelærerutdanningen. I tillegg underviser hun i ulike emner i friluftslivsfag på bachelorprogrammet i arktisk friluftsliv og naturguiding. Hennes forskning og publisering er hovedsakelig knyttet til barn i naturen. Krempig har også drevet populærvitenskapelig formidling av friluftsliv gjennom foredrag, bøker og media - blant annet NRK serien «Villmarksbarna». Hun er redaktør på antologien Barnehagens friluftsliv (2022) og bidragsyter i Nærmiljøfriluftsliv i skolen (2021) samt flere barnehagefaglige bøker. Les mer om forfatteren på UiT Norges arktiske universitet.

Usma Ahmed er barnehagelærer og har en mastergrad i barnehagekunnskap fra OsloMet – storbyuniversitetet. Ahmed jobber som pedagogisk leder i barnehage. Hun har ved flere anledninger representert OsloMet gjennom STORBYBARN, som er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barndom, barn og familier i storbyen. Hun er bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022).

Ingvild Alfheim er førstelektor i norsk ved institutt for barnehagelærerutdanningen, Fakultet for lærerutdanningen og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitet. Hun forsker og underviser på barnelitteratur og litteraturdidaktikk, og er spesielt interessert i sammenhengene mellom litteratur og lek. Hun har skrevet tidsskriftsartikler og bidratt i flere antologier, blant annet Barnehagens friluftsliv (2022). Hun har i samarbeid med Cecilie Dyrkorn Fodstad vært redaktør på boka Språklæring de siste året i barnehage (2018) og de har forfattet Skal vi leke en bok - språktilegnelse gjennom bildebøker (2014). Les mer om forfatteren på OsloMet - storbyuniversitetet.

Anne-Linn Bang er barnehagelærer og har en bachelor i sosialantropologi. Hun er masterstudent i barnehagekunnskap ved OsloMet – storbyuniversitetet og jobber som pedagogisk leder i barnehage. Bang har vært spaltist i Barnehagefolk og har skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler. Hun er bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022).

Veronica Bergan er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Bergan underviser på barnehagelærerutdanningen i temaer knyttet til natur, helse og bærekraft. Hun er særlig opptatt av kroppslig og stedlig læring knyttet til økologisk dyrking, høsting fra naturen og bærekraft samt samisk kultur og naturforståelse. Hun er redaktør og bidragsyter i flere bøker, blant annet Friluftsliv i barnehagen (2022), Bærekraft i praksis i barnehagen og Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Les mer om forfatteren på UiT Norges arktiske universitet.

Marcela Montserrat Fonseca Bustos er universitetslektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er født i Chile, og oppvokst i Norge. I forskningen sin retter hun et kritisk blikk på inkludering og ekskludering, privilegier og makt, og temaer hun er opptatt av er flerkulturelle perspektiver på barndom og barnehage, rasialisering og heteronormalisering. Hun jobber også med internasjonale perspektiver og internasjonalisering ute og hjemme. Bustos er tilknyttet STORBYBARN og RECE. Hun er en ettertraktet foredragsholder, og samarbeider tett med barnehagefeltet. Bustos er bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022). Les mer om forfatteren på OsloMet - storbyuniversitetet.

Kari Wallem Bøe er universitetslektor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Alta. Bøe underviser i pedagogikk på ulike emner i barnehagelærerutdanningen og har lang barnehagefaglig erfaring fra tidligere arbeid som barnehagelærer. Hennes forskningsinteresser er blant annet barns opplevelser, erfaringer og læring i naturen samt matlaging og måltid som pedagogisk aktivitet. Hun er medforfatter i Barnehagens friluftsliv (2022) og bidragsyter i flere barnehagefaglige artikler og bøker. Les mer om forfatteren på UiT Norges arktiske universitet.

Katrine Giæver er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har publisert vitenskapelige artikler i ulike tidsskrift og antologier nasjonalt og internasjonalt innenfor feltet språklig og kulturelt mangfold i barnehagen, og doktorgraden hennes handlet om «Dialogenes vilkår i den flerkulturelle barnehagen». Tidligere har hun vært ansatt som rådgiver på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og i Kunnskapsdepartementet, i tillegg til mangeårig erfaring fra barnehagefeltet. Giæver er medforfatter i Barnehagens friluftsliv (2022) og Barnehagen som samfunnsinstitusjon (2020). Les mer om forfatteren på OsloMet - storbyuniversitetet.

Kaja Bjølgerud Grimsgaard er universitetslektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser og forsker på barnelitteratur og litteraturdidaktikk i barnehagen og er spesielt interessert i bildebøker og sakprosa for barn og unge. Hun bidrar i antologien Barnehagens friluftsliv (2022) og Fra bordvers til bildebøker - mat og måltider i barnelitteraturen (2020). Les mer om forfatter på OsloMet – storbyuniversitetet.

Asbjørn Magnar Hov er universitetslektor ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Han jobber med formidling, naturfagsaktiviteter for barnehagebarn, skriver artikler om naturfagdidaktikk i barnehagen, og er forsker i prosjektet Språksterk ved UiO. Han har også undervist i åtte år ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Hov har skrevet flere fagdidaktiske artikler for forskerfrø.no og kom i høsten 2019 med en forskningsartikkel om bruk av actionkamera som metode i barnehageforskning. Han er medforfatter i Barnehagens friluftsliv (2022) og Digitale barnehagepraksiser. Teknologier, medier og muligheter (2019). Les mer om forfatter på Naturfagsenteret.

Kari-Anne Jørgensen-Vittersø er førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet. Jørgensen-Vittersø er bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022). Les mer om forfatteren på OsloMet - storbyuniversitetet.

Olav Kasin er førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet og har sin faglige bakgrunn fra sosiologi. Kasin arbeider blant annet med kulturforståelse, det flerkulturelle samfunn, kjønn og likestilling i barnehagen samt pedagogisk arbeid med bærekraftig utvikling. Han er medforfatter av Samfunnsfag for barnehagelærere (2020) og bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022). Les mer om Kasin på OsloMet - storbyuniversitetet.

Anne Myrstad er førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Myrstad arbeider med problemstillinger knyttet til kulturforståelser, stedsbaserte læringsprosesser samt urfolkpedagogikk i barnehage og utdanning. Hun er knyttet til BARNkunne - senter for barnehageforskning hvor hun leder arbeidspakken BarnSted - fortid, nåtid og framtid. Myrstad er blant annet bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022), Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og artikkelforfatter av Knowing-with-snow in an outdoor kindergarten (2022) i tidsskriftet JASED. Les mer om forfatteren på UiT Norges arktiske universitet.

Anna Sara H. Romøren er førsteamanuensis i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun forsker på språkutvikling hos enspråklige og flerspråklige barn, samt på hvordan barnehagen kan legge til rette for et rikt og variert språkmiljø. Hun har publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, og deltar i eksternfinansierte prosjekter knyttet til språk og språkutvikling. Romøren underviser om språk, språkutvikling og barnelitteratur på bachelor og masteremner. Romøren er medforfatter i Barnehagens friluftsliv (2022). Les mer om forfatteren på OsloMet – storbyuniversitetet.

Tove Aagnes Utsi er førsteamanuensis i naturressursfag ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for arktisk og marin biologi. Hun underviser blant annet i naturfaglige tema ved barnehagelærerutdanningen. Forskningsinteressen er i hovedsak knyttet til biologiske ressurser og spesielt til hvordan planter utnyttes til både læring, beite for dyr og mat for mennesker. Utsi har doktorgrad i biologi fra Universitetet i Tromsø. Hun har publisert og formidlet både vitenskapelig og populærvitenskapelig innen biologi, samt naturfaglige tema tilknyttet skole og barnehage. Utsi er blant annet medforfatter i Barnehagens friluftsliv (2022). Mer informasjon om forfatteren finnes på UiT Norges arktiske universitet.

Ann Hege Lorvik Waterhouse er dosent i visuelle fag, kunst og håndverk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har utgitt bøkene I Materialenes verden (2013) og Med kunst i barnehagen (2017). I tillegg har hun publisert vitenskapelige artikler i ulike tidsskrift og antologier nasjonalt og internasjonalt. Hennes forskningsinteresser omhandler barns møter med kunst, skapende prosesser i materialer og digitale utrykk. Waterhouse er medredaktør på antologien Digitale barnehagepraksiser (2019) og bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022), Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2022), Barnekultur (2016). Les mer om forfatteren på OsloMet – storbyuniversitetet.