Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (Heftet)

Forfatter:

Mirjam Dahl Bergsland og Henriette Jæger (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202738495
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen har til hensikt å støtte studenten i arbeidet med å skrive en bacheloroppgave. Å skrive bacheloroppgave er en prosess, og for studenten handler det om å knytte sammen teori og praksis.

Boka berører ulike aspekter ved bacheloroppgaven, både studentens rolle som forskende, det vitenskapsteoretiske fundamentet for bachelorutdanningen og bacheloroppgaven, praktisk hjelp i arbeidet med bacheloroppgaven, veiledning og vurdering. Boka retter også blikket mot hvilken kompetanse som vil være viktig i framtidens barnehage.

Målgruppa for boka er studenter, faglig ansatte i barnehagelærerutdanningen og praksisveiledere i barnehagen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Mirjam Dahl Bergsland er førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH) og har flere års erfaring med veiledning og vurdering av barnehagelærestudenters bacheloroppgaver. Bergsland er særlig opptatt av interkulturelle perspektiver på barnehagen, postkolonial teori, vitenskapsteori og kvalitativ metode.

Henriette Jæger var førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviste i barns språk, litteratur og kultur og skrev en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.

Cecilie Dyrkorn Fodstad er førstelektor i barnehagefaget norsk ved DMMH. Hun har skrevet vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt populærvitenskapelige artikler innen forskningsområdene barnelitteratur, litteraturdidaktikk og flerspråklighet. Hun har også skrevet om bildebøker som inspirasjon til barns lek og er redaktør av flere bøker.

Line Melvold er eier av STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 30 års erfaring fra arbeid i barnehager. Hun har videreutdanning i veiledning, er sertifisert Marte Meo-terapeut, har en mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og leder alle kompetanseutviklingsprosessene i STYD. Line var prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager» som pågikk i perioden 2017–2020. Line har skrevet og er redaktør for en rekke fagbøker for barnehagefeltet. Siden 2020 har hun jobbet som styrer i Stiftelsen Barnas Have.

Marianne Schram er høgskolelektor i pedagogikk ved DMMH, og har tidligere jobbet som barnehagelærer. Gjennom undervisning, kurs og veiledning har hun vært opptatt av flerkulturelle perspektiver som språklig mangfold og flerkulturell pedagogikk. Hun har i mange år vært emneansvarlig for fordypningen Barnehager i internasjonalt perspektiv. De siste årene har hun jobbet med kompetanseheving og ledelse i flere barnehager gjennom Rekom.

Svein Sando er professor i religion, livssyn og etikk med vekt på etikk ved DMMH og har arbeidet i barnehagelærerutdanningen i 24 år. Han er både teolog og realist, og har skrevet artikler og bøker som spenner over et bredt spekter fra etikk, arkitektur, profesjon, museumsfag, samferdsel, historie, teologi, filosofi, digital teknologi til matematikk. Doktorgraden hans er om barn, IKT og etikk. Han var sentral i arbeidet med de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen som kom i 2018.

Wenche Aasen er dosent ved Høgskolen i Bergen (HVL) og er opptatt av hvordan den pedagogiske lederen i barnehagen kan utvikle kvalitet i arbeidet med barna, og hvordan teamlederen kan lede medarbeiderne i praksis. Aasen er også forfatter av flere bøker og medforfatter i flere antologier om ledelse i barnehagen.

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har bakgrunn som barnehagelærer og har lang erfaring fra arbeid i barnehagen. Siden 2002 har hun vært ansatt ved barnehagelærerutdanningen, først som stipendiat, siden som underviser, veileder og forsker. Hennes forskningsinteresser omfatter barnehagelærernes profesjonshistorie, barnehagens historie og barns lek og vennskap i barnehagen. Hun leder nå to forskningsprosjekter: ett som retter oppmerksomheten mot hvordan risikobegrepet blir forstått og forhandlet av ulike profesjonsgrupper i tilknytning til barn i Frankrike og Norge, og ett om barns dramatiske lek i barnehagen.

Rolv Lundheim er førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Lundheim er biolog (dr.scient.) med fysiologi som spesialfelt og har jobbet med oppdrag for næringsmiddelindustrien i mange år. Gjennom undervisning og forskning har han de senere årene vært spesielt opptatt av forebyggende helsearbeid i barnehagen. Han har utgitt boka Helse. Forebyggende helsearbeid i barnehagen (2020) og er bidragsyter i Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2022).

Margareth Sandvik er professor i norskdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har forsket på barns bruk av språk i ulike situasjoner, og har skrevet flere bøker og artikler om barns språkutvikling, barnehagens språkmiljø og digitale læringsmiljø i barnehage og begynneropplæring. Hun har i mange år vært med på å utvikle digitale læringsressurser for barn. Sandvik har bl.a utgitt bøkene Språkarbeid i barnehagen (2021) og Lær meg norsk før skolestart! (2012) og er medredaktør på antologien Digitale barnehagepraksiser (2019). Hun er også bidragsyter i Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2022).

Ann Hege Lorvik Waterhouse er dosent i visuelle fag, kunst og håndverk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har utgitt bøkene I Materialenes verden (2013) og Med kunst i barnehagen (2017). I tillegg har hun publisert vitenskapelige artikler i ulike tidsskrift og antologier nasjonalt og internasjonalt. Hennes forskningsinteresser omhandler barns møter med kunst, skapende prosesser i materialer og digitale utrykk. Waterhouse er medredaktør på antologien Digitale barnehagepraksiser (2019) og bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022), Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2022), Barnekultur (2016). Les mer om forfatteren på OsloMet – storbyuniversitetet.