Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (Heftet)

Forfatter:

Mirjam Dahl Bergsland (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202431839
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Om utgivelsen Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Alle barnehagelærerstudenter må i løpet av studiet skrive en bacheloroppgave. Å skrive bacheloroppgave er en prosess, og for studenten handler det om å knytte sammen teori og praksis. Vekselvirkningen mellom disse to skal synliggjøres i bacheloroppgaven og forberede dem på yrkeslivet.

Hensikten med boka Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen er å støtte studenten i dette arbeidet. Derfor berører boka ulike aspekter ved bacheloroppgaven, både studentens rolle som forskende, det vitenskapsteoretiske fundamentet for bachelorutdanningen og bacheloroppgaven, praktisk hjelp i arbeidet med bacheloroppgaven, veiledning og vurdering. Boka retter også blikket mot hvilken kompetanse som vil være viktig i framtidens barnehage.

Boka er skrevet av erfarne lærerutdannere, og den er skrevet for studenter, faglig ansatte i barnehagelærerutdanningen og praksisveiledere i barnehagen.

Bidragsytere: Ivar Selmer-Olsen, Sturla Sagberg, Rolv Lundheim, Wenche Aasen, Anne Greve, Margareth Sandvik, Ann-Hege Waterhouse, Kjell Arne Solli og Britt Unni Wilhelmsen.

«Alt i alt er dette en bok jeg skulle ønske jeg hadde tilgang til den gangen jeg selv skulle starte på bachelorprosessen. Den hadde vært nyttig både i det praktiske arbeidet med oppgaven, og den åpner for refleksjoner rundt de ulike valgene man står ovenfor i løpet av arbeidet.»

Kjell Terje Trones, tidligere student/pedagogisk leder i barnehage

Til toppen

Forfatter(e)

Henriette Jæger er førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser i barns språk, litteratur og kultur og har skrevet en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.

Mirjam Dahl Bergsland er høgskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne høgskole og har flere års erfaring med veiledning og vurdering av barnehagelærestudenters bacheloroppgaver. Hun er for tiden i gang med en doktoravhandling om flerkulturelt arbeid i barnehagen, med hovedvekt på foreldresamarbeid.
Wenche Aasen er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og er opptatt av hvordan den pedagogiske lederen i barnehagen kan utvikle kvalitet i arbeidet med barna, og hvordan teamlederen kan lede medarbeiderne i praksis. Aasen er også forfatter av boka Teamledelse i barnehagen (2012).

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har bakgrunn som barnehagelærer og har lang erfaring fra arbeid i barnehagen. Siden 2002 har hun vært ansatt ved barnehagelærerutdanningen, først som stipendiat, siden som underviser, veileder og forsker. Hennes forskningsinteresser omfatter barnehagelærernes profesjonshistorie, barnehagens historie og barns lek og vennskap i barnehagen. Hun leder nå to forskningsprosjekter: ett som retter oppmerksomheten mot hvordan risikobegrepet blir forstått og forhandlet av ulike profesjonsgrupper i tilknytning til barn i Frankrike og Norge, og ett om barns dramatiske lek i barnehagen.

Rolv Lundheim er biolog (dr. scient) med fysiologi som spesialfelt. Han har jobbet mange år med oppdrag for næringsmiddelindustrien. De siste 15 årene har han vært ansatt som 1. amanuensis ved Høgskolen Dronning Mauds Minne. Gjennom undervisning og forskning har han de senere årene vært spesielt opptatt av forebyggende helsearbeid i barnehagen.
Sturla Sagberg er professor i religion, livssyn og etikk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Han har skrevet flere bøker og en lang rekke artikler i skjæringsfeltet mellom etikk og religionspedagogikk. Siste bok var Religion, verdier og danning (2012) som er en fagbok primært for barnehagelærerutdanningen.

Margareth Sandvik (f. 1956) er professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er opptatt av tekstteori, særlig samtale og argumentasjon, og av språkutvikling med vekt på tekstkompetanse.

Kjell-Arne Solli er pensjonert førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold (HiØ), avdeling for lærerutdanning. Han har vært leder for mastergradsstudiet i spesialpedagogikk. Særlige fagområder har vært spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt og barn og unge i sosiale og emosjonelle vansker. Han har publisert boken Elever i konflikt. Samspillsbrudd og adferdsproblemer i skolen, rapporten «Kunnskapsstatus om spesialundervisning i Norge» samt flere fagartikler om spesialpedagogikk og inkludering.
Ann-Hege Lorvik Waterhouse er førstelektor i forming, kunst og håndverk ved institutt for barnehagelærerutdanning, ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Britt Unni Wilhelmsen er professor emerita dr.philos. ved Seksjon for mat og helse, Avdeling for lærerutdanning, Høgskulen på Vestlandet. Hun har undervisningserfaring fra lærer-, førskolelærer- og folkehelseutdanningene. Forskningsområdet har vært forebyggende og helsefremmende tiltak blant barn og unge og hun har publisert vitenskapelige artikler om evaluering av helsefremmende tiltak for målgruppene. I tillegg er hun redaktør for bøker som vurderer barnehagen og skolen som arena for folkehelsearbeid.
Ivar Selmer-Olsen, f. 1952, dekan og prorektor ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim. Førsteamanuensis i norsk med barnekultur som spesiale.