Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester (Fleksibind)

Forfatter:

Rita Jakobsen, Ådel Bergland, Adelheid Hummelvold Hillestad og Kari Lislerud Smebye (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202660727
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester

Boken Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester tar utgangspunkt i læringsutbytter fra Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Boken bygger på de fire kompetanseområdene i forskriften:

- Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

- Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning

- Faglig ledelse og koordinering

- Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Sentrale tema i boken er vurdering av pasientens helsestatus og handlingskompetanse ved kroniske og komplekse helseutfordringer. Andre sentrale tema er helsekompetanse, e-helse, psykisk helsearbeid og palliativ omsorg. I tillegg fokuseres det på pasientforløp og pasientsikkerhet, pleiekultur, faglig ledelse og tjenesteforbedring. I boken brukes narrativ og refleksjonsoppgaver for å synliggjøre en personsentrert og praksisnær tilnærming.

Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenesterer særlig relevant for studenter i avansert klinisk allmennsykepleie, men også for sykepleiere og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Rita Jakobsen er professor emerita ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er utdannet sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har en ph.d. i profesjonspraksis fra Nord universitet, Profesjonshøgskolen. Hennes fag- og forskningsfelt er etikk, demens, eldreomsorg, kommunehelsetjeneste, palliasjon, ledelse og organisasjon. Hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bøker innenfor fagfeltet.

Ådel Bergland er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo. Hun er utdannet sykepleier, er kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Berglands forskningsfelt er eldreomsorg, spesielt sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bokkapitler innenfor dette fagområdet.

Adelheid Hummelvoll Hillestad er førsteamanuensis ved Avdeling for master og videreutdanning, Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo. Hun er utdannet sykepleier og har videreutdanning i aldring og eldreomsorg fra Diakonhjemmet høgskole (VID vitenskapelige høgskole). Hun er også cand.polit. i sosialantropologi fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og ph.d. fra Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Hillestads forskningsfelt er eldreomsorg, demens, praksisstudier (sykepleie) spesielt innenfor sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, bokkapitler og bok innenfor dette fagområdet.

Kari Lislerud Smebye er sykepleier og har en ph.d. på temaet brukermedvirkning i demensomsorgen. Smebye har bred arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tilsynsmyndigheten. Hun har vært engasjert i utvikling av sykepleierutdanning, faglitteratur og frivillig arbeid.