Anestesisykepleie (Innbundet)

Forfatter:

Inger Liv Hovind (red.)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 582
Illustratør: Maizels, Deborah
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501343
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Anestesisykepleie

Anestesisykepleie har gjennomgått en omfattende revisjon, med flere nye forfattere og noen nye kapitler. Blant annet har «Smerte og smertelindring» fått en større plass. Alle forfatterne er anestesisykepleiere.

Anestesisykepleie består av 43 kapitler fordelt på 5 deler:
1. Anestesisykepleierens funksjon og ansvar
2. Grunnleggende kompetanse
3. Operasjonspasienten
4. Anestesisykepleie til spesielle pasientgrupper
5. Anestesisykepleie ved ulike operasjoner

For å sikre at mangfoldet i de ulike anestesimiljøene gjenspeiles, er ulike utdanningsinstitusjoner og anestesiavdelinger ved små og store sykehus i landet representert i forfatterstaben. Ved å samle og bringe videre kunnskap er ønsket å bidra til å skape identitet og en felles referanseramme for anestesisykepleiefaget.

Til toppen

Forfatter(e)
Inger Liv Hovind er utdannet anestesisykepleier (1992) og har en mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo, med tema «Kvinners opplevelse av smerter i forbindelse med brystkreftkirurgi».

Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie, Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Gerd-Elin Aune er utdannet anestesisykepleier (1992). Hun arbeider som fagsykepleier anestesi ved Gastrosenteret, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.
Egil Bekkhus er utdannet anestesisykepleier (1987). Han arbeider som høgskolelektor og er emneansvarlig ved Høgskolen i Østfold, anestesisykepleie. Bekkhus er i ferd med å avslutte førstelektorprogram ved Høgskolen i Oslo. Han har publisert artikler om pedagogikk, sedasjon og anestesisykepleieres vurderinger rundt smertebehandling i den umiddelbare postoperative perioden. Han er medlem i ALNSFs utdanningsutvalg fra 2008.
Terje Berg er utdannet anestesisykepleier (1976). Han er ansatt ved anestesiavdelingen og fagansvarlig for nevrokirurgi og øre-nese-hals-kirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Camilla Bjørlin Norén er utdannet anestesisykepleier (2005).

Hun er ansatt ved anestesiavdelingen, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Hun er i tillegg studiesykepleier innenfor forskning på anestesi til hjerte- og karpasienter.

Sidsel R. Børmark er anestesisykepleier og har en p.hd.-grad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, på avhandlingen «Interdisciplinary documentation of health care in the electronic health record: exploring information flow and overlap».

Alfhild Dihle er utdannet anestesisykepleier (1984) og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2007. Forskningsområde: postoperative smerter og smertelindring.

Dihle arbeider som førsteamanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole, Institutt for sykepleie og helse.

Sigrunn Drageset er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleiefag, Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet anestesisykepleier og har ph.d-graden på en avhandling om mestring, sosial støtte og psykologiske reaksjoner i den diagnostiske og preoperative fasen av brystkreft.
Sidsel Ellingsen er utdannet anestesisykepleier (1988). Hun arbeider som førstelektor og er stipendiat ved Haraldsplass diakonale høgskole, avdeling for sykepleie og helsefag. Doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen, med tema «Opplevelse av tid ved langkommet uhelbredelig sykdom».
Randi Erdal er utdannet anestesisykepleier (1984) og har utdanning i administrasjon og ledelse og cand.mag. i privatrett fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun arbeider som seksjonsleder i avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Katrin Espe er utdannet anestesisykepleier (1994). Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie (Th oraxkirurgisk seksjon), Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Rita Fanghol er utdannet anestesisykepleier (1980). Hun har tidligere vært praksisveileder og fagutvikling sykepleier ved Molde sjukehus, men har siden 2008 arbeidet som offshoresykepleier hos Statoil.
Bjørg Farup er utdannet anestesisykepleier(2003) og har veilederutdanning. Hun er ansatt ved Utdanningssenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Veileder anestesisykepleiestudenter i praksis og er simuleringsinstruktør.
Linda Finsrud-Larsen er utdannet anestesisykepleier (2004). Hun er ansatt ved anestesiavdelingen, Oslo universitetssykehus, Aker og har jobbet deltid med fagutvikling i avdelingen i 2,5 år.
Anders Forsmo er utdannet anestesisykepleier (1999) og er mastergradsstudent i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold, med tema «Teamarbeid i sykehus». Han er ansatt som fagansvarlig ved videreutdanningen i anestesisykepleie, Høgskolen i Sørøst-Norge. I 2010 var han Røde Kors-delegat på Haiti i 3 måneder.
Oddvar Hagen er utdannet anestesisykepleier (1981) og har sykepleielærerutdanning fra Universitetet i Tromsø og en mastergrad i telemedisin og e-helse. Han arbeider som prosjektleder og telemedisinkonsulent ved Universitetssykehuset, Nord-Norge, Tromsø og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.
Signy Hansen er utdannet anestesisykepleier (1980). Hun har veilederutdanning, er klinisk spesialist i anestesisykepleie og er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hansen har arbeidet som praksisveileder i 12 år.
Arvid Steinar Haugen er utdannet anestesisykepleier (1999) og har en mastergrad fra Universitetet i Bergen, med tema «Pasienters opplevelse av angst i operasjonsavdelingen».
Han er nå Helse Vest stipendiat og har permisjon fra stillingen som fagutviklingssykepleier ved Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus, mens han forsker på innføring av sjekkliste for Trygg Kirurgi i operasjonsavdelingen. Doktorgradsprosjektet heter "Impacts of a standardized checklist on patient safety, morbidity and mortality".

Jørn Hustad er utdannet anestesisykepleier (1989) og har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Gøteborg, med tema «Hva opplever anestesisykepleiere som stressfylt i sitt arbeid, og hvordan påvirker dette dem?».

Han arbeidet som anestesisykepleier ved Vest-Agder Sentralsykehus fra 1989-1996. Fra 1996-2001 arbeidet han som lærer i videreutdanningen i anestesisykepleie. Fra 2001 arbeidet han som som høgskolelærer på Høgskolen i Agder og har siden 2007 vært ansatt som Universitetslektor ved Universitetet i Agder.

Olaf Jacobsen er utdannet som anestesisykepleie (1980). Han arbeider ved anestesiavdelingen og ambulanseflytjenesten, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. I tillegg arbeider han som universitetslærer ved anestesisykepleierutdanningen, Universitetet i Tromsø.
Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen er utdannet anestesisykepleier (2007). Hun er for tiden mastergradsstudent ved Høgskolen i Østfold, med tema «Tverrfaglig samarbeid». Hun er i tillegg ansatt ved anestesiavdelingen, Sykehuset Østfold, Fredrikstad.
Trond Lundby er utdannet anestesisykepleier (1990). Han er ansatt som studieleder ved program for videreutdanning i sykepleie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Ellen Marie Lunde er utdannet anestesisykepleier (1995). Hun er for tiden mastergradsstudent ved Høgskolen i Oslo, med tema «Fagutviklingssykepleieres rolle», og er i tillegg ansatt ved anestesiavdelingen, Sykehuset Østfold, Fredrikstad.

Lars Mathisen er utdannet anestesisykepleier (1988).

Han har en mastergrad i intensivsykepleie fra USA og en doktorgrad fra Universitetet i Oslo 2010, med tema: «Patient-reported outcomes after on-pump and off-pump coronary artery bypass surgery». Han er ansatt som spesialsykepleier ved Thoraxkirurgisk intensivenhet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og har i tillegg en bistilling som rådgiver i Norsk Sykepleierforbund.

Unni Naalsund er utdannet anestesisykepleier (1977). Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie (dagkirurgi), Oslo universitetssykehus, Ullevål. Naalsusnd satt i styret for Norsk dagkirurgisk forum i 10 år og var i samme periode redaktør for foreningens nyhetsbrev.

Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie (dagkirurgi), Oslo universitetssykehus, Ullevål. Naalsusnd satt i styret for Norsk dagkirurgisk forum i 10 år og var i samme periode redaktør for foreningens nyhetsbrev.

Per Nortvedt er utdannet anestesisykepleier (1983).

Han er ansatt som professor ved Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og professor II ved Høgskolen i Oslo, avdeling for sykepleierutdanning.

Tone Næss er utdannet anestesisykepleier (1999). Hun er ansatt ved anestesiavdelingen, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg og er i tillegg studiesykepleier innenfor forskning på anestesi til hjerte- og karpasienter.
Eivind Bredrup Petersen er ansatt som anestesisykepleier (1991). Han er er redningsmann i Norsk Luft ambulanse og ambulansearbeider ved Prehospital klinikk, Helse Førde.

Edda Steen-Hansen er utdannet anestesisykepleier (1984).

Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie (dagkirurgi), Oslo universitetssykehus, Ullevål og arbeider 40 % som studiesykepleier ved Kreft - og kirurgiklinikken, avdeling for bryst- og endokrinkirurgi.

Trude Strand er utdannet anestesisykepleier (1999).

Hun er ansatt ved anestesiavdelingen, Sykehuset i Vestfold, Larvik og jobber i en del av stillingen som fagutviklingssykepleier.

Margun Toftevåg er utdannet anestesisykepleier (1986) og har lederutdanning, veilederutdanning og holder på med videreutdanning ved Høgskulen på Vestlandet, med tema «Å arbeide og undervise kunnskapsbasert».

Hun er ansatt ved Kvinneenheten og øyeavdelingen i Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssjukehus og har 50 % fagansvar i stillingen.

Astrid Valla er utdannet anestesisykepleier (1986).

Hun er ansatt ved anestesiavdelingen, Molde sjukehus og hun har hatt vikariater ved anestesiavdelingen og barnemedisinsk akuttavdeling (barneintensiv), Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og ved neonatalavdelingen, Ålesund sjukehus. Hun er prosjektleder for «Prosjekt barn» ved Molde sjukehus.