Andrespråkslæring hos voksne (Heftet)

Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner

Forfatter:

Marte Monsen og Verónica Pájaro (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 268
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202687373
Kategori: Norsk som andrespråk
Fag: Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Andrespråkslæring hos voksne

Hvordan lærer voksne norsk som andrespråk?

Hvordan bør språkopplæringen være?

De fleste utgivelsene innen norsk som andrespråk handler om barns læring av norsk i skolen og i barnehagen. Voksne innlærere har ikke fått like stor oppmerksomhet i forskningen. Voksne lærer imidlertid ikke språk helt på samme måte som barn, og voksnes språklæring skjer i andre kontekster og under andre betingelser. Derfor er det viktig med en oppdatert bok om andrespråkslæring hos voksne spesielt, både for forskningens del og for didaktisk refleksjon.

Denne boka presenterer ny kunnskap om andrespråkslæring og andrespråksdidaktikk for voksne. Sentrale temaer er morsmålsbegrepet, språklige repertoar, investering, identitet, ordforråd, syntaks, numerasitet, lese- og skriveutvikling, Norskprøven, språkkrav og jobbintervjuer.

Forfatterne er forskere innen flerspråklighet og språklæring, og de undersøker temaene fra ulike perspektiver; kritiske, sosiolingvistiske, sosiokulturelle og kognitive. De drøfter også hvilke konsekvenser de nye innsiktene bør få for norskopplæringen.

Boka er aktuell for alle som er involvert i andrespråksfeltet og språkopplæringen i norsk, som politikere, forskere, studenter og skolefolk. Den er særlig nyttig for lærere som underviser voksne i norsk som andrespråk.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Marte Monsen er professor i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i språkvitenskapelige og norskdidaktiske emner på masterutdanning, i lærerutdanning og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er spesielt knyttet til sosiolingvistiske perspektiver på flerspråklighet og andrespråkslæring, samt tekstkyndighet (literacy) og kritiske perspektiver på testing og kartlegging av språk.

Verónica Pájaro er førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder om flerspråklighet, norsk som andrespråk, kommunikasjon og diskurs på lærerutdanninger og masterprogrammer. Hun har doktorgrad i sosiolingvistikk fra Multiling Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen hennes analyserte forhandlingen av profesjonelle identiteter og flerspråklige repertoarer i autentiske jobbintervjuer i Norge. Hun er opptatt av språk, makt, interaksjon og diskurs, og hennes forskningsinteresser inkluderer språk, migrasjon og arbeid.

Edit Bugge er professor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i nordisk språkvitenskap med en sosiolingvistisk avhandling om språktradering i familier. Hun underviser i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet og har blant annet forsket på språkholdninger og sosiale vilkår for språkbruk og språktilegnelse. Fra 2021 til 2025 var hun leder for forskningsprosjektet IMPECT, som undersøker hvilke konsekvenser språk- og kunnskapskrav for permanent opphold og statsborgerskap har for voksne innvandrere som har lite skolegang fra hjemlandet og begrenset skriftkyndighet.

Cecilie Hamnes Carlsen er professor i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun var tidligere faglig leder for utviklingen av Norskprøven for voksne innvandrere ved Kompetanse Norge. Hun har skrevet doktoravhandling om sensorbasert vurdering av muntlig prøve, der hun undersøkte effekten av standardisering av sensur. Forskningsinteressen hennes er blant annet måling og vurdering av språkferdigheter, det felles europeiske rammeverket for språk, bruk og misbruk av språkprøver (testetikk) og kartlegging og vurdering av minoritetsspråklige elever i skolen.

Marianne Eek er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Forskningsinteressene hennes er på fagfeltene andrespråkslæring og flerspråklighet, og hun er særlig opptatt av hva som kan innebære begrensninger og muligheter for andrespråkslæring for voksne nyankomne. Doktoravhandlingen hennes hadde tittelen Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet – en undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn. De siste forskningsprosjektene har handlet om arbeidsrettet norskopplæring og numerasitetsundervisning for voksne nyankomne uten skolebakgrunn. Eek underviser og veileder i språkemner på masterutdanning og i lærerutdanning, og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Hun har tidligere arbeidet som lærer i grunnskolen og med grunnleggende norskopplæring, numerasitet og grunnskoleopplæring for voksne nyankomne.

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo og er med i kjernegruppa ved Senter for flerspråklighet (MultiLing). Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet ulike sider ved litterasitet på et andrespråk (særlig relatert til ordforråd og skolebøker), transferstudier og bruk av fokusgrupper, narrativer og metaforer i ulike studier knyttet til flerspråklighet – i tillegg til norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv. Hun er også opptatt av å studere holdninger og stereotyper i møte mellom innlærere og nordmenn. Hun har publisert bøker og artikler innenfor disse temaene. Doktoravhandlingen handlet om minoritetselevers forståelse av metaforiske uttrykk som forekom i lærebøker i samfunnsfag.

Golara Heydari har mastergrad i norsk språkdidaktikk, med særlig vekt på norsk som andrespråk. Hun er personalleder og lærer ved Lingu AS. Hun er blant annet opptatt av hvordan digitaliseringen virker inn på lærernes undervisningspraksis.

Bård Uri Jensen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet og har skrevet doktoravhandling om leksikalske og syntaktiske trekk i elevtekster skrevet for hånd og med pc. I tillegg har han en sivilingeniørgrad i informatikk. Han underviser i språkvitenskapelige emner i grunnskolelærerutdanning og på videreutdanningskurs for lærere, og dessuten i statistiske metoder for humanister. Han forsker blant annet på spørsmål knyttet til kompleksitet i språklige uttrykk og arbeider med korpuslingvistiske og statistiske metoder knyttet til dette.

Ingri Dommersnes Jølbo er førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Stavanger, der hun underviser ved grunnskolelærerutdanningen. Hennes forskningsinteresser er blant annet andrespråksskriving, og hun har på dette feltet spesielt undersøkt identitetskonstruksjoner og utvikling av stemme og aktørskap i tekster. Hun har skrevet doktoravhandling om hvordan ungdom med somalisk språkbakgrunn og kort botid i Norge skriver i norskfaget.

Irmelin Kjelaas er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun er anvendt språkviter og er særlig opptatt av språk og makt i flerspråklige kontekster. Hun er faglig ansvarlig for en videreutdanning i andrespråkspedagogikk og er involvert i flere kompetanseutviklingsprosjekt om opplæring for nyankomne elever. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekt om nyankomne ungdommer som utvikler andrespråk og skriftkyndighet samtidig, seinest i prosjektet Erfaringsbasert språkdidaktikk i samarbeid med Trondheim kommune og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Kjelaas var med i læreplangruppa for Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og i ekspertgruppa som utvikla Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. For tida er hun med i prosjektet Følgeevaluering av reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og et forsknings- og utviklingsprosjekt om språkkrav, språkpraksiser og språkopplæring for nyankomne elever på yrkesfag.

Rikke van Ommeren er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun underviser og veileder studenter i grunnskolelærerutdanninga. Forskningsinteressene hennes er primært innenfor sosiokulturell lingvistikk og norskdidaktikk, med vekt på hvordan språklige ideologier kommer til uttrykk i skole og samfunn.

Gunhild Tveit Randen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i norskdidaktikk og andrespråksdidaktiske emner på masterutdanning, grunnskolelærerutdanningene og i etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er blant annet testing og kartlegging av språk, flerspråklighetsutvikling, begynneropplæring og språklig bevissthet. Hun har skrevet doktoravhandling om kartlegging av flerspråklige elevers språkferdigheter ved skolestart.

Guri Bordal Steien er professor i språkvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun har mastergrad i afrikanske studier fra Universitetet i Oslo, doktorgrad i fransk språkvitenskap fra Université Paris Ouest Nanterre og Universitetet i Oslo (cotutelle) og har vært postdoktor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing), Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omhandler ulike aspekter ved flerspråklighet, særlig prosodi i et språkkontakt- og andrespråksperspektiv, samt emiske tilnærminger til språk, språklæring/-undervisning og språkpolitikk i familien.

Elena Tkachenko er dosent i norsk på barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning på OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har norsk som andrespråk og flerspråklighet som sine faglige interesseområder, blant annet språkutvikling og språkbruk hos flerspråklige barn og voksne, litterasitetspraksiser og betydningen av språkmiljø i andrespråkslæring.