Aksjonsforskning i Norge, volum 2 (Heftet)

Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster

Forfatter:

Sigrid Gjøtterud, Hilde Hiim, Dag Husebø og Liv Helene Jensen (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 606
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202710019
Kategori: Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Aksjonsforskning i Norge, volum 2

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Hensikten med denne antologien er å vise ulike perspektiver på grunnlagstenkning, ulike forskerroller og ulike kontekster for aksjonsforskning. Bidragsytere er forskere som har lang erfaring med å kombinere praksisutvikling og kunnskapsutvikling i aksjonsforskningsprosjekter.

Flere av artiklene retter søkelyset mot det epistemologiske og metodologiske grunnlaget i aksjonsforskning og dilemmaer knyttet til forskerrollen. Spørsmål som gjelder aksjonsforskningens hensikt, metoder for endring og hva slags kunnskap som skal utvikles og dokumenteres av og for hvem blir diskutert. Noen av artiklene utforsker utfordringer som handler om grunnleggende verdier, makt, demokrati og dialog i aksjonsforskning.

Artiklene gir også eksempler på hvordan aksjonsforskning kan gjennomføres i ulike kontekster. Noen handler om å forske i egen praksis, eventuelt sammen med kolleger, studenter eller andre samarbeidspartnere. Det er også eksempler som viser hvordan forskere ved universiteter og høgskoler blir invitert inn i pågående forbedringsarbeid, for eksempel i skoler, helseinstitusjoner, kommuner og bedrifter. Forskerne bidrar på ulike måter med å fasilitere utviklingsprosessen, med faglige innspill og med dokumentasjon.

Å kombinere utvikling og forskning krever uansett kontekst at forskere redegjør for sin posisjon og i samarbeid med deltakerne avklarer hvilke roller eller funksjoner deltakerne skal ha og hva som er målet med utviklingen og forskningen. Et viktig anliggende i antologien er å få fram at aksjonsforskning som samarbeidende forskning nødvendigvis vil innebære dilemmaer knyttet til makt, verdier og ulike syn på kunnskap. Vi håper antologien vil bidra til å styrke oppmerksomheten på slike dilemmaer.

Til toppen

Andre utgaver

Aksjonsforskning i Norge, volum 2
Bokmål Open Access 2020
Forfatter(e)

Sigrid Gjøtterud er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ved Seksjon for læring og lærerutdanning. Hennes undervisningserfaring favner både pedagogikk og yrkesdidaktikk. Hun er involvert i forskningsprosjekter med vekt på aksjonsforskning innen lærerutdanning både i Norge og i Tanzania, og utvikling av grunnutdanning og lokalsamfunn i Tanzania. Andre interessefelt for hennes forskning er veiledningspedagogikk og interkulturell veiledning.

Hilde Hiim er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, hvor hun underviser på master- og ph.d. -nivå. Hennes interessefelt er lærerutdanning, yrkesutdanning, didaktikk og aksjonsforskning. Hun har gitt ut en rekke bøker og artikler på disse feltene, og har ledet flere større aksjonsforskningsprosjekter.

Dag Husebø er for tiden prorektor ved Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring fra undervisning og samarbeidsforskning innenfor lærerutdanning og universitets- og høgskolepedagogikk. For tiden er han involvert i to større forskningsprosjekter, hvor det ene ser på hva som skjer med responspraksiser i ungdomsskoleklasserom som digitaliseres. Det andre undersøker former for og betydningen av tros- og livssynsdialog i videregående skole og i urbane bymiljøer.

Liv Helene Jensen er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun er sykepleier, har doktorgrad innen aksjonsforskning og mangeårig undervisningserfaring innen sykepleie og helsefag. Hun har ledet flere praktisk deltakende aksjonsforsknings- og kvalitetsutviklingsprosjekter i samarbeid med ledere og tverrfaglig helsepersonell i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Hun er særlig opptatt av hvordan aksjonsforskning kan bidra til styrket samarbeid og forbedringer i helsetjenestene.

Marit Aas er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang praksis som lærer og skoleleder og har i mange år arbeidet med lederutvikling på skole og kommunenivå. Hennes forskningsfelt er skoleutvikling, leseundervisning og kunnskapsutvikling hos lærere og skoleledere. Nå er hun prosjektleder for Rektorskolen ved ILS.

Nina Amble er professor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har utdanning som anleggsingeniør, har hovedfag i arbeidspsykologi og er dr. philos fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Hun er aksjonsforsker med særlig kompetanse i organisering av arbeid og organisasjonsutvikling i et kjønnsperspektiv. Interessen for aksjonsforskning ser hun på som en konsekvens av deltakelsen i kvinnekampen på 1970-tallet og en livslang politisk interesse for likestilling.

er førstelektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hans primære forskningsinteresse er å analysere læreplaner for og i grunnskole og videregående skole. Han forsker også på studenters samarbeid med praksislærere om aksjonslæringsprosjekter i lærerutdanningen.

Gunhild Bjaalid er psykolog og stipendiat i ledelse på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. I tillegg fullfører hun en dobbeltspesialisering i både klinisk- og organisasjonspsykologi. Hun har bred arbeidserfaring fra rekrutteringsfeltet og har blant annet jobbet med lederrekruttering i flere år. Hun har også lang erfaring med bruk og tolkning av psykologiske tester som tidligere leder for en nevropsykologisk avdeling på Stavanger universitetssykehus.

Olav Eikeland er dr.philos. i antikk gresk filosofi og professor ved HiOA. Inntil 1. januar 2017 var han prodekan for FoU ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Han har tidligere arbeidet som forsker, forskningsleder og instituttleder på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i Oslo. Han har publisert mange artikler om aksjonsforskning og dens filosofiske og metodologiske legitimering, og han har gjort et omfattende arbeid med å forankre og begrunne aksjonsforskning i en aristotelisk filosofisk tradisjon som en form for «immanent kritikk» innenfor vestlig filosofi og vitenskap.

Eli Moksnes Furu er dosent i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Hun har en doktorgrad innen aksjonsforskning og har publisert nasjonalt og internasjonalt om skoleutvikling og aksjonsforskning. Hun har ledet Nordisk Nettverk for Aksjonsforskning i en rekke år. Hennes seneste publikasjoner handler om forholdet mellom translasjonsteori og aksjonsforskning.

Øystein Lund Johannessen er førsteamanuensis II ved VID vitenskapelige høgskole og seniorforsker på Senter for interkulturell kommunikasjon. VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal. Lund Johannessen er sosialantropolog med en doktorgrad i utdanningsvitenskap. For tiden forsker han på 1) arbeidsmigranters møte med utdanning i Norge og 2) former for og betydningen av tros- og livsynsdialog i videregående skole og i urbane miljøer.

James Karlsen er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har doktorgrad fra Industriell økonomi ved NTNU. Karlsens forskningsinteresse er regional innovasjon og regional utvikling, samspill mellom høyere utdanningsinstitusjoner og regionale aktører.

Tove Leming er dosent og underviser i samfunnsfag på lærerutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er leder av forskningsgruppen LIFT, som har lærerutdanning og koblingen mellom lærerutdanning og praksisfelt som sitt arbeidsområde.

Torbjørn Lund er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han er opptatt av skoleutvikling og har de senere årene vært opptatt av å utvikle og forske på skoler i nettverk. Hans arbeid har hatt aksjonsforskning som utgangspunkt, og han har skrevet om ulike modeller for nettverk og hvordan ideer skapes og utvikles i nettverk mellom skoler.

Janne Madsen er professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Aksjonsforskning gjennomføres for å få frem endringer som med utgangspunkt i teoretisk kunnskap og kjennskap til praksisfeltet utvikles i et likeverdig samarbeid mellom forskere og praktikere. Dette plasserer aksjonsforskningen i et interessant skjæringsfelt mellom teori og forskning hvor både aktiviteter og forskningsfunn er meningsfulle og nyttige for alle de involverte partene. Madsen har deltatt i aksjonsforskning i forbindelse med skoleutviklingsarbeid både i Nord-Norge og på Østlandet.

Vegard Moen er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger (UiS), Det humanistiske fakultet. Han arbeider med universitetspedagogikk og leder for tiden satsingen på dette fagområdet ved UiS. Han har doktorgrad i spesialpedagogikk med fokus på spesialpedagogisk utviklingsarbeid som strategi for kompetanseheving og omstrukturering. Pågående forskningsområder er universitetspedagogikk med vekt på endringsarbeid i høyere utdanning, og spesialpedagogisk kunnskapsutvikling og vilkår for tilpasset opplæring.

er statsviter og førstelektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han har arbeidet tett på skolefeltet i forbindelse med de endringsprosessene skolen har vært igjennom. Forskningsinteressen er innrettet mot å prøve å forstå de organisatoriske drivkreftene bak reformene i skolene. I de siste to årene har han vært prosjektleder i et større forskningsprosjekt rettet mot utvikling av godt skoleeierskap i Nord-Norge.

Eva Schwencke er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun underviser på masterstudiet i yrkespedagogikk og i yrkesdidaktikk og aksjonsforskning ved Ph.d. -programmet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Kombinasjonen av forskning, samfunnsengasjement og erfaringslæring, inspirert av aksjonsforskningsmiljøet ved Roskilde universitet hvor hun gjorde sin ph.d. har gjort at Eva har vært opptatt av aksjonsforskning de siste 15 årene.

Åse Slettbakk er førstelektor i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og¿pedagogikk, Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser er knyttet tilskolen¿som organisasjon, skoleutvikling og ledelse.

Elisabeth Stenshorne er førstelektor i pedagogikk og utdanningsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeidsområder er knyttet til undervisning, veiledning og koordinering ved master i pedagogikk og praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg har hun deltatt som koordinator og veileder ved flere nasjonale satsinger og er nå nettverksansvarlig for kommuner i Desentralisert kompetanseutvikling. Hun har bidratt i flere bøker, artikler og rapporter om skoleutvikling, med tema innenfor skolebasert kompetanseutvikling med vekt på aksjonsforskning og aksjonslæring. Videre underviser og veileder hun i 20 % stilling ved den nasjonale skolelederutdanningen ved OsloMet. Stenshorne har arbeidet 14 år i grunnskolen, både som lærer, spesialpedagog og innenfor skoleledelsen.