Utøvelse av klinisk sykepleie (Innbundet)

Sykepleieboken 3

Forfatter:

Unni Knutstad (red.)

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 968
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Sykepleieboken 3, Klinisk sykepleie
ISBN: 9788202410339
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Utøvelse av klinisk sykepleie

Boka er revidert i tråd med endringene i helsevesenet og beskriver klinisk sykepleie til mennesker gjennom hele pasientforløpet fra innleggelse til planlagt utskrivelse og rehabilitering. Boken er organisert etter organsystemene. Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak er sentrale. Boken tar opp prinsipiell sykepleie til ulike pasientgrupper og omhandler de mest sentrale sykdommene studenten møter.

Kapitlene inneholder direkte henvisninger til digitale læringsressurser:
Henvisning til PPS for å finne kunnskapsbaserte og oppdaterte prosedyrer med kunnskapsstoff
Digital læringsressurs til Sykepleiebøkene: Øvelser i klinisk sykepleie. Læringsressursen bygger på sykepleieprosessen. Trinnene i sykepleieprosessen er forankret i VIPS-modellen som igjen ligger til grunn for dokumentasjon i DIPS pasientjournalsystem.

Endringer i den nye utgaven
Kapitlene inneholder pasientcase og beskriver pasientforløp og sykepleie på ulike arenaer.
Tverrfaglig samarbeid omtales i relevante kapitler.
Beskrivelse av observasjoner og tiltak er styrket for å gi studenten bedre observasjonskompetanse, handlingsberedskap og handlingskompetanse.
Spesiell sykepleie ved kreft blir belyst i aktuelle kapitler.
 

Til toppen

Andre aktuelle titler

Innholdsfortegnelse
Forfatter(e)
Unni Knutstad underviser og forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er sykepleier, cand.paed. fra UiO og har en ph.d.-grad fra Aarhus Universitet. Forskningen hennes omhandler sykepleierutdanning og sykepleiens kunnskapsgrunnlag. Knutstad var prorektor ved Høgskolen i Oslo fra 2003 til 2007 og dekan ved Avdeling for sykepleierutdanning i perioden 2000–2003. Hun har omfattende erfaring med utvikling av planer for sykepleierutdanning på nasjonalt og lokalt nivå.
Hilde Marie Andreassen er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, Avdeling helsefag.
Hun er utdannet sykepleier og har mastergrad i organisasjon og ledelse. Andreassen har i mange år arbeidet som sykepleier, fagutviklingssykepleier og oversykepleier ved nevrologisk avdeling.
Elin Børøsund er ansatt som prosjektadministrator og p.hd.-kandidat innen e-helse ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet sykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap. Børøsund har lang erfaring fra Rikshospitalets Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, både som sykepleier, undervisningssykepleier og seksjonsoversykepleier.
Jofrid Høybakk er høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo, der hun underviser i sykepleie på bachelor- og masternivå. Hun er utdannet sykepleier og intensivsykepleier og har veilederutdanning og embetseksamen i sykepleievitenskap. Høybakk har arbeidet mye med veiledning og undervisning ved videreutdanning i intensivsykepleie. Hun har klinisk erfaring fra hjertemedisinsk avdeling, hjerteovervåking, akuttmottak og intensivavdeling, og har dessuten erfaring med transport av kritisk syke pasienter.
Kirsten Lerum Indrebø er ansatt som sykepleier 1, stomisykepleier, ved Førde sentralsjukehus, kirurgisk avdeling, der hun har et spesielt ansvar for stomiopererte pasienter, pasienter med gastrostomi og pasienter med avføringsinkontinens. Stillingen inkluderer drift av stomipoliklinikken. Hun har også en undervisningsstilling hos bandasjist og underviser blant annet i kommunehelsetjenesten. Indrebø er utdannet sykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap. I tillegg har hun videreutdanning i praksisrettledning, lindrende behandling, stomisykepleie og i å undervise og arbeide kunnskapsbasert. Hun har lang erfaring som sykepleier, stomisykepleier og avdelingssykepleier.
Live Kaasa er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse-og sosialvitenskap. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Kaasa har lang klinisk erfaring fra ulike intensiv-og oppvåkningsavdelinger, og også mange års erfaring med undervisning i sykepleie, både på bachelornivå og i videreutdanningene i anestesi-, intensiv-og operasjonssykepleie.
Trine Oksholm er ph.d.-student ved Universitetet i Oslo på et prosjekt om rehabilitering etter lungekreftoperasjon. Hun har i mange år vært undervisningssykepleier ved lungemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, der hun blant annet har ansvar for opplæring av nyansatte sykepleiere og kvalitetssikring av pasientinformasjon. Oksholm er utdannet sykepleier med videreutdanning i astmasykepleie og er godkjent som klinisk spesialist i sykepleie. Hun har grunnfag i psykologi og mastergrad i sykepleievitenskap. Oksholm har lang klinisk erfaring med lungesyke pasienter. Hun har vært ansatt som høgskolelærer ved Statens Sykepleiehøgskole og har hatt en fagutviklingsstilling ved Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning, Rikshospitalet.
Marit Hegg Reime er cand.polit. med hovedfag i sykepleievitenskap og arbeider som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i henholdsvis gastroenterologisk sykepleie, veiledning og kunnskapsbasert praksis. Reime har yrkeserfaring fra medisinske og kirurgiske sengeposter og har veiledet bachelorstudenter på gastrokirurgiske avdelinger i en årrekke. Hun er også fagansvarlig for videreutdanning i gastroenterologisk sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet.
Lis Ribu, sykepleier, ph.d. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
Tore Kr. Schjølberg er sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Han er høgskolelektor ved videreutdanningen i kreftsykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus, og ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Tromsø på temaet fatigue hos kreftpasienter. Schjølberg var studiesjef ved videreutdanningen i onkologisk sykepleie, Det norske Radiumhospital, fra 1985 til 2001. Han har vært engasjert i kreftsykepleie nasjonalt gjennom Forum for kreftsykepleie og som redaktør av tidsskriftet Kreftsykepleie. Internasjonalt har han vært engasjert gjennom European Oncology Nursing Society (EONS), som styremedlem i International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) og gjennom International Conference on Cancer Nursing (ICCN).
Ellen Marie Lykke Trier er fagutviklingssykepleier ved Peer Gynt Helsehus i Moss. I tillegg påtar hun seg undervisningsoppdrag og er aktivt styremedlem i organisasjonen Hospiceforum Norge. Trier er utdannet sykepleier med hovedfag i helsefag. Mange års sykepleieerfaring fra Hospice Lovisenberg i Oslo dannet grunnlag for hennes hovedfagsarbeid om stell av døende. Hun har vært med på å etablere både sengeposten ved Hospice Lovisenberg og en lindrende enhet i Moss.
Ingeborg Ulvund, jordmor og cand.polit., er høgskolelektor ved Høgskolen i Molde, der hun underviser på bachelorstudiet i sykepleie og på videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Ulvund har lang klinisk erfaring som sykepleier ved ulike somatiske avdelinger og som jordmor ved fødeavdeling og i kommunehelsetjenesten.
Heidi A. Zangi, ph.d., er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus, og førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helse, Diakonhjemmet Høgskole. Hun er utdannet sykepleier og har doktorgrad i emnet livsstyrketrening, som er et gruppebasert mestringskurs for personer med kroniske og smertefulle tilstander. Zangi har i mange år arbeidet med kompetanseutvikling, veiledning og undervisning av sykepleiere og annet helsepersonell. Hennes forskning er spesielt relatert til læring og mestring hos personer med revmatiske sykdommer.
Elisabeth Østensvik er leder for forsknings-og utviklingsavdelingen (FoU) ved Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem i Fredrikstad. Hun er utdannet sykepleier med hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Østensvik har lang klinisk erfaring som sykepleier og fagutviklingssykepleier fra ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold HF. Hun har tidligere vært ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, bachelorutdanningen i sykepleie, og som forlagsredaktør i Akribe AS.
Anne Øverlie er høgskolelektor ved Høyskolen Diakonova, der hun blant annet har koordineringsansvar for heltidsstudentene i videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. Hun er utdannet sykepleier og har blant annet pedagogisk seminar og master i klinisk helsearbeid. Øverlie har vært høgskolelærer/-lektor og koordinator for videreutdanninger i klinisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen. Hun har bred erfaring som sykepleier fra gynekologisk og gastrokirurgisk avdeling ved Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, og har vært regionleder ved Kreftforeningens omsorgssenter i Bergen. Øverlie er medforfatter på flere lærebøker i sykepleierutdanningen.