Engasjement og læring (Heftet)

Fagkritiske perspektiver på sykepleie

Forfatter:

Herdis Alvsvåg og Oddvar Førland (red.)

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 354
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788279501206
Kategori: Helse- og sosialfag
Fag: Helse- og sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Engasjement og læring

Hva motiverer til sykepleieryrket? Hvem blir sykepleier? Hvilken kvalifisering skjer i sykepleierutdanningen og på kompetanseutvikling i yrket?

Forfatterne i Engasjement og læring gir innspill til hvordan både sykepleierne selv, utdanningsenhetene og arbeidslivet kan bidra til at denne «grensesettingen» blir mindre dramatisk. Studentenes ulike læringsarenaer spiller her en sentral rolle. Både utdanningen og arbeidslivet er under press; akademisering og resultatbudsjettering, pasienters preferanser og profesjonens vurderinger og arbeidsgiverens og samfunnets forventinger. En av de største utfordringene blir å sikre kvaliteten.

Mye av den videre kvalifiseringen skjer i arbeidslivet etter den formelle utdanningen. Boka tar opp forutsetninger for og muligheter til læring i arbeidslivet. Her er også eksempel på hvordan en videreutdanning kan bidra til ytterligere kvalifisering. Til sist diskuteres ulike former for disiplinering og ulike måter å være engasjert på.

Engasjement og læring inneholder tekster til opplysning, inspirasjon og kritisk refleksjon. Her er også stoff å forarge seg over.

Boka henvender seg til studenter og undervisningspersonell i sykepleierutdanningen og til arbeidsgivere og arbeidstakere i helsevesenet. Også utdannings- og helsepolitikere vil ha nytte av boka.

Til toppen

Innholdsfortegnelse
Forfatter(e)
Herdis Alvsvåg er professor og fagutviklingsleder ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen. Hun er utdannet sykepleier og sosiolog, og arbeidet i en 15-årsperiode ved Universitetet i Bergen, først med helsefag hovedfag og deretter med masterstudiet i pedagogikk. Alvsvåg er opptatt av sykepleie, pedagogikk og filosofi, spesielt herunder ulike kunnskapsformer, omsorg, læring og dannelse. Alvsvåg har publisert en rekke bøker, kapitler og artikler og har vært redaktør for flere utgivelser.
Oddvar Førland er sykepleier og cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Førland har arbeidet som sykepleier i hjemmesykepleie, psykiatri og rusomsorg. Han er nå førsteamanuensis ved Haraldsplass diakonale høgskole og forsker ved Senter for omsorgsforskning Vest og ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.
Kjell Arne Aarheim er sykepleier, intensivsykepleier og cand.polit. i helsefag. Han har mangeårig praksis som intensivsykepleier og som sykepleier og leder i sykehjem og hjemmesykepleie. Aarheim er i dag ansatt som førstelektor ved Diakonissehjemmets høgskole i Bergen. Han har blant annet vært redaktør og forfatter i en lærebok om hjemmesykepleie.
Bente Abrahamsen er dr.polit. i sosiologi. hun har arbeidet som forsker siden 1984, først ved Institutt for samfunnsforskning, og er i dag ansatt som seniorforsker ved høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier.
Gunvor Skutlaberg Andresen er sykepleier og cand.san. Hun har mange års erfaring som sykepleier fra barneavdeling/nyfødtavdeling. Siden 1995 har hun vært ansatt som høgskolelærer/-lektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsfag.
Bjørg Christiansen er sykepleier, helsesøster og dr.polit. i pedagogikk. Hun har mange års erfaring som sykepleier og helsesøster. Siden 1984 har hun vært ansatt ved høgskolen i Oslo, Avdeling for sykepleierutdanning, hvor hun i dag er førsteamanuensis.
Grethe M. Dåvøy er sykepleier, operasjonssykepleier og cand.polit. i pedagogikk. Hun har erfaring fra lungeavdeling, operasjonsavdeling og akuttmottak, og har vært lærer ved videreutdanningen i operasjonssykepleie ved Haukeland Universitetssykehus. I dag er hun høgskolelektor og koordinator for videreutdanning i operasjonssykepleie ved høgskolen i Bergen, Avdeling for helse og sosialfag.
Margareth Haukom er sykepleier, helsesøster og har mastergrad i helsefag. Hun har vært sykepleier ved kirurgisk avdeling, rådgiver ved Alternativ til abort (i dag Amathea) og høgskolelærer ved Betanien sykepleierhøgskole. I dag er hun høgskolelektor ved Haraldsplass dikaonale høgskole i Bergen.
Olav Johannes Hovland er sykepleier, intensivsykepleier og Cand.san.

Han er i dag universitetslektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, hvor han underviser og veileder i bachelor sykepleie.
Ingfrid Kristoffersen er utdannet sykepleier og sykepleielærer. Som sykepleier har hun erfaring fra sykehus og sykehjem. Hun har vært ansatt som høgskolelærer ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen i til sammen 20 år.
Kari Martinsen er professor ved Høgskolen i Harstad og ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen. Hun har skrevet en rekke bøker, kapitler og vitenskapelige artikler innenfor emnene omsorgsfilosofi, fenomenologi, historie og sosialpolitikk. Flere av hennes publikasjoner er oversatt til dansk, noen også til engelsk. I 1995 mottok hun Eilert Sundts forskningspris, i 2011 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats innen sykepleie.
Kristin I.S. Meyer er utdannet sykepleier og sykepleielærer. Hun er i dag ansatt som høgskolelektor ved Diakonissehjemmets høgskole, Senter for relasjonsutvikling, Bergen.
Karen Louise Pedersen er sykepleier, anestesisykepleier og cand.san. Hun har arbeidet som sykepleier ved ulike avdelinger ved haukeland sykehus og har vært lærer ved haukeland sykepleierhøgskole og Betanien sykepleierhøgskole. I dag er hun førstelektor ved Diakonissehjemmets høgskole.
Randi Skår er leder ved Senter for diakoni og profesjonell praksis, Diakonhjemmet Høgskole, der hun også er programansvarlig for ph.d.-utdanningen. Skår er utdannet sykepleier og pedagog og har doktorgrad i pedagogikk. Hun har lang erfaring med undervisning i sykepleierutdanning og har gjennom sitt FoU-arbeid hatt særlig søkelys på praksislæring i utdanningen, overgang mellom utdaning og yrke og læring i arbeidet.
Jens-Christian Smeby er professor og stedfortredende leder ved Senter for profesjonsstudier. Smeby har bred faglig kompetanse innen sosiologi og utdanningsforskning. Sentrale forskningstema de senere årene er profesjonslæring i utdanning og arbeidsliv og hva som kjennetegner profesjonskunnskap og ekspertise. Han har studert dette komparativt og med særlig fokus på blant annet lærere, førskolelærere, sykepleiere og sosialarbeidere. Smeby er redaktør av det internasjonal nettidsskriftet Professions and Professionalism og styremedlem i Research Committee on Sociology of Professional Groups i den Internasjonale sosiologforeningen.
André Vågan er cand.polit. i sosialantropologi. Han har vært ansatt som universitetslektor og er i dag PhD-stipendiat ved høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier.