Å leve med kronisk sykdom (Heftet)

En varig kursendring

Forfatter:

Eva Gjengedal og Berit Rokne Hanestad (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 429
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202246594
Kategori: Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å leve med kronisk sykdom

Å leve med kronisk sykdom er en innføringsbok for sykepleier- og andre helsefagstudenter i hvordan livet arter seg for den som rammes av kronisk sykdom.

Boka synliggjør hvordan kronisk lidelse påvirker opplevelsen av livskvalitet og helse, hvordan ulike grupper av kronisk syke takler dagliglivet, og hvordan yrkesliv, sosialt nettverk og helsetjenester erfares.

Samtlige artikler i Å leve med kronisk sykdom bygger på forskningsprosjekter knyttet til livet som kronisk syk. Ulike forskningsmetoder er demonstrert, og boka tjener dermed også som en metodebok for helsefagutdanningene.

Til toppen

Forfatter(e)

Professor Eva Gjengedal (f. 1951) er utdannet sykepleier, har videreutdanning i intensivsykepleie og er cand.polit. Gjengedal er dr. polit fra Universitetet i Bergen (1994) hvor hun nå er ansatt som professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Gjengedal har også en deltidsstilling som professor ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Hennes forskning er blant annet knyttet til akutt og kritisk syke. Gjengedal er medredaktør av flere fagbøker og medforfatter av en rekke internasjonale publikasjoner.

Berit Rokne er ansatt som professor i sykepleievitenskap ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.
Bjørg Karlsen (f. 1947) er dr.polit. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun er ansatt som førsteamanuensis på Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger.
Marit Kirkevold (M.A., M.Ed., Ed.D.) er professor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo og ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har i mange år arbeidet med spørsmål om kompetanse og kunnskapsutvikling innenfor sykepleiefaget og har blant annet initiert og ledet arbeidet med etableringen av undervisningssykehjem (nå utviklingssentre for sykehjem) i Norge. Hennes forskning har tyngdepunktet innenfor pasienterfaringer og sykepleie til gamle mennesker og personer med kronisk sykdom, og det meste av forskningen skjer i nært samarbeid med sykepleiere og annet helsepersonell i klinisk virksomhet.
Kjell Kristoffersen er dr.polit. med studieretning sykepleievitenskap. Han er professor emeritus, Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse.
Eva Langeland er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sykepleiefag. Hennes forskningsfelt er salutogenese, psykisk helse og livskvalitet hos personer med langvarige helseproblemer.

Anners Vetle Lerdal er forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og professor ved Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Lerdal er utdannet sykepleier, har embetseksamen i sykepleievitenskap og er dr.philos. Hans publikasjoner og forskningsområder omhandler symptomer, symptomhåndtering, livskvalitet og pasientopplæring. Forskningen omhandler spesielt opplevelse av tretthet og utmattelse og dens innvirkning på aktiviteter i dagliglivet, fysisk aktivitet og livskvalitet, i ulike pasient- og befolkningsgrupper.

Lis Ribu er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d.-grad innen helserelatert livsdiabetes og diabetiske fotsår fra Universitetet i Bergen. Foruten forskning innen livskvalitetsområdet og diabetes har hun erfaring med blant annet utvikling av komplekse intervensjoner og helseveiledning relatert til atferdsendring og self-management (egenbehandling). Videre arbeider hun innen området helse og teknologi.

Tone Rustøen er forsker ved Akuttklinikken på Ullevål, Oslo universitetssykehus HF, og professor II ved Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap. Hun er forskningsleder i sykepleie i Helse Sør-Øst og leder en forskningsgruppe ved OUS. Rustøen er utdannet sykepleier og har  ph.d.-grad i sykepleievitenskap. Hun har publisert flere artikler om livskvalitet og håp og om smerter og andre symptomer, og har også skrevet lærebøker om emnene. Som en del av sin doktorgradsavhandling har Rustøen utviklet kurs om styrking av håp hos mennesker med kreft.

Solfrid Vatne er rektor ved Høgskolen i Molde og førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag samme sted. Hennes arbeidsfelt er videreutdanning i psykisk helsearbeid og mastergrad i helse- og sosialfag. Hun har flere forskningsprosjekter innen området psykisk helsearbeid, med spesielt fokus på miljøterapi og tema som brukermedvirkning, grensesetting og anerkjennende kommunikasjon og livskvalitet. Hun har publisert flere bøker og bokkapitler og internasjonale og norske forskningsartikler fra dette feltet.

Astrid Klopstad Wahl er professor og leder ved Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, samt professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag. Hun er utdannet sykepleier og er dr. polit. fra universitetet i Bergen. Hennes forskningsfelt over flere år har vært kronisk sykdom, livskvalitet og mestring.