Økonomisk kriminalitet (Heftet)

Ledelse og samfunnsansvar

Forfatter:

Petter Gottschalk

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 570
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202514419
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Etikk , Organisasjon og ledelse , Markedsføring og Juridiske fag
Fag: Etikk, Juridiske fag, Markedsføring, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Økonomisk kriminalitet
Å bekjempe økonomisk kriminalitet forutsetter kunnskap om både kriminaliteten og den kriminelle. Boken gir en bred teoretisk og empirisk beskrivelse av økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt i Norge de siste ti årene. Den formidler kunnskap gjennom eksempler, statistikk, beskrivelser, definisjoner og teorier.

Det er et klart lederansvar å avdekke og forhindre økonomisk kriminalitet. Når det oppstår mistanke om økonomisk kriminalitet i organisasjoner, er det vanlig å iverksette gransking. Boken gir en gjennomgang av alle aspekter ved slik gransking og diskuterer situasjonsbestemt gransking.

Økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt blir begått av forbrytere med økonomisk motiv, organisatorisk mulighet og avvikende atferd. Boken setter søkelyset på de kriminelle som aktører og navngir i alt 405 dømte hvitsnippforbrytere. Alle kjente norske hvitsnippsaker fra 2009 til 2015 blir beskrevet.

Økonomisk kriminalitet. Ledelse og samfunnsansvar retter seg mot bachelorstudenter på siviløkonomstudier, økonomisk-administrative studier, og kriminologi-, politi- og jusstudier. Den er egnet for nettstudenter som vil tilegne seg en innføring i sentrale teorier om økonomisk kriminalitet og for praktikere som skal gjennomføre undersøkelser, utredninger, forvaltningsrevisjon, gransking eller utvidet revisjon ved mistanke om økonomisk kriminalitet. Boken er også egnet for ledere som vil vurdere kriminelle trusler i og mot virksomheten.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Innholdsfortegnelse
Sagt om boka

«Kontinuerlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet er viktig for borgernes tillit til samfunnsstyringen. Håndhevelse av lovverket og reaksjon mot kriminelle handlinger er del av myndighetenes samfunnsoppdrag og et viktig samfunnsansvar. Hvitsnippkriminalitet begås ofte av mennesker i utøvelsen av en tillitsposisjon. Misbruk av denne tilliten ved lovbrudd undergraver viktige strukturer i samfunnet og organisasjoner. Effektiv håndhevelse og reaksjon vil alltid styrke et samfunn og en organisasjon. Det er et viktig samfunnsansvar og lederoppgave. Denne boken gir bred innsikt og forståelse i årsaker til, ulike typer av og metoder for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Boken er et nyttig redskap for enhver som arbeider med compliance i virksomheter og organisasjoner.»        

JEANETT BERGAN, leder for ansvarlige investeringer i KLP

«Hvitsnippkriminelle er som kreft. De tar bare ansvar for sin egen vekst. Denne boken er samfunnsmedisin og gir nyttige råd for å bekjempe sykdommen og de mange mektige som legger forholdene til rette for den.»

ERLING FOLKVORD, tidligere bystyremedlem i Oslo og forfatter av bøker om korrupsjon

«Vi ser en tydelig utvikling mot at ansvaret for å avdekke alvorlig økonomisk kriminalitet i første fase legges på virksomhetene som rammes, og derved utenfor myndighetenes etterforsknings- og kontrollorganer. Ofte engasjeres private granskere til å gjennomføre undersøkelsene. Det må stilles strenge krav til en faglig forsvarlig gjennomføring av arbeidet. Gransking krever god metodekunnskap, effektive verktøy og medarbeidere med erfaring og forståelse for måloppnåelse og de taktiske utfordringene i en gransking. Medarbeiderne må ikke minst inneha grunnleggende forutsetninger som objektivitet og integritet. Forskjellen på god og dårlig kvalitet i granskingen kan være et totalt forskjellig resultat når det gjelder faktum. Boken Økonomisk kriminalitet. Ledelse og samfunnsansvar gir et verdifullt bidrag til kunnskap om granskingsfaget.»

HELGE KVAMME, gransker og partner i advokatfirma Selmer

«God innsats mot økonomisk kriminalitet er samfunnsviktig. Kunnskap om kriminaliteten, utøverne av den og forebyggings- og avdekkingsmekanismene, er en forutsetning for denne innsatsen. Man kan være enig eller uenig med professor Gottschalk – men han bidrar i denne boken med viktig innsikt.»

TROND EIRIK SCHEA, sjef for Økokrim

Til toppen

Forfatter(e)
Petter Gottschalk er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han er en internasjonalt anerkjent forsker på økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet. Han har publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter, og han har utgitt flere bøker på engelske og amerikanske forlag.